ايلخچي

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ايلخچي

حسينى ايلخچى پريا

حسينى ايلخچى پريا

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
كاظم نژاد فاطمه

كاظم نژاد فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رزقى كاميار

رزقى كاميار

مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
قيومى ايلخچى گلناز

قيومى ايلخچى گلناز

مهندسي معماري | دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
وثوقى

وثوقى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دژاكام

دژاكام

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رافعى

رافعى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آفاقى

آفاقى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قدرتى

قدرتى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
وىرانى اىلخچى

وىرانى اىلخچى

اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
لطيفى ايلخچى

لطيفى ايلخچى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
كوثرى

كوثرى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شريفى

شريفى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تربتى ايلخچى

تربتى ايلخچى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | مجازي دولتي

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
وليزاده

وليزاده

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
علوى

علوى

اقتصاد | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی