ايلخچي

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ايلخچي

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رزقى كاميار ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 45
قيومى ايلخچى گلناز ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال از سوم راهنمايي 91
دژاكام ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
رافعى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
آفاقى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
وىرانى اىلخچى انسانی اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 34
لطيفى ايلخچى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 68
كوثرى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 23
شريفى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
وليزاده ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17