اسكو

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اسكو

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسنى هادى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
رسولى اسكوئى احسان ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 62
منافى كلجاهى مهدى ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 54
نجاتى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 36
سجادى اسكويى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
چاپارى اسفنجانى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 37
زهتاب زينالى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 75
پاشائى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
بهارى خسرق تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال از سوم راهنمايي 102
قائمى اسكوىى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 25
سلمانزاده ديزجى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 24
درستكاركرد آباد انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 26
رحمانى ديزجى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
طباطبايى كلجاهى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
مرادى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 28
پسرانى اسكويى ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 40
شاكرى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 30
آقا بالازاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 3سال از دوم دبيرستان 43
منتخبى انسانی جغرافيا | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
احمد زاده اسفنجانى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 17
رجبى كوهدل انسانی اقتصاد | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 24
جمادى باهر تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
منادى اسكوىى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12