هشترود

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر هشترود

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عباسى محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 43
صفرزاده سراسكانرود امير محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 6سال از دوم راهنمايي 98
باقرى باباكندى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 6سال از دوم راهنمايي 82
احمدزاده پيمان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 40
خيراله پور گنجينه كتاب زبان زبان وادبيات الماني | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 35
افشارى داشيلاغ انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 21
اكبرزاده انسانی حقوق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
عبدلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال از دوم راهنمايي 95
نصيرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
مروتى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
رحيمى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 45
بابائى خورجستان تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 25
نورى دامناب ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمودى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
سيفى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 34
صدرائى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 6سال از دوم راهنمايي 107
ابراهيم زاده ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
جهانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 17
قلى زاده انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
موسوى عربى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 2سال از سوم دبيرستان 25
اسدنژاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 27
ولى زاده فرد ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 10
رضازاده تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
على پور خورجستان تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال از سوم راهنمايي 70
اكبرى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 4سال از اول دبيرستان 51
صالحيان تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 14
اسدنژاد انسانی جغرافيا | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 31
دين محمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 38
فياضى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 1سال از چهارم دبيرستان 16
آقانژاد تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 2سال از سوم دبيرستان 31