هشترود

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر هشترود

عباسى محمدرضا

عباسى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صفرزاده سراسكانرود امير محمد

صفرزاده سراسكانرود امير محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
باقرى باباكندى على

باقرى باباكندى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
حسين پورفرد حسين

حسين پورفرد حسين

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
احمدزاده پيمان

احمدزاده پيمان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسن پور هادى

حسن پور هادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان چاراويماق

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خيراله پور گنجينه كتاب

خيراله پور گنجينه كتاب

زبان وادبيات الماني | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

زبان
يوسف نيا

يوسف نيا

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
افشارى داشيلاغ

افشارى داشيلاغ

مددکاري اجتماعي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اكبرزاده

اكبرزاده

حقوق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فرجى

فرجى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
موسائى

موسائى

علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدى فر

محمدى فر

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
توكلى

توكلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عبادى

عبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عبدلى

عبدلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مروتى

مروتى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شيرى

شيرى

مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مغانلو

مغانلو

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رسولى خورجستان

رسولى خورجستان

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

زبان
محرمى

محرمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
بابائى خورجستان

بابائى خورجستان

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدباقرى

محمدباقرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
نورى دامناب

نورى دامناب

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زيادپور

زيادپور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ناطقى

ناطقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
جهانى

جهانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نادرپور

نادرپور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سيفى

سيفى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
صدرائى

صدرائى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جهانى

جهانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

علوم قران وحديث | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فتحى سراسكانرود

فتحى سراسكانرود

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

10سال کانونی / 152 آزمون

تجربی
موسوى عربى

موسوى عربى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسدنژاد

اسدنژاد

مهندسي برق | دانشگاه بناب | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ولى زاده فرد

ولى زاده فرد

مهندسي پليمر | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضازاده

رضازاده

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على پور خورجستان

على پور خورجستان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صالحيان

صالحيان

ميکروبيولوژي | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
لازمى

لازمى

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صدرى سراسكانرود

صدرى سراسكانرود

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسدنژاد

اسدنژاد

جغرافيا | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
دين محمدى

دين محمدى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فياضى

فياضى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آقانژاد

آقانژاد

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حق زاده سراسكانرود

حق زاده سراسكانرود

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی