آذرشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر آذرشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مكفلى على ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 46
بازرگان سيدمصطفى انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال از چهارم دبيرستان 23
فضلى ممقانى معين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 47
نوردوست مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 65
پاشازاده على آبادى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 78
حسين زاده اصغر انسانی حقوق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 43
پاشانژاد الوانق حانيه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال از دوم راهنمايي 125
رضا زاده قوشقرا تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 73
رحيمى مقدم زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 30
بهشت دوست تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 64
نعمتى فيروزسالارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
سجادى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال از اول دبيرستان 54
جعفرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 55
صباغ تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 8سال از پنجم دبستان 127
پورعبداله تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 38
خواجه محمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 56
فيضى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 62
عابدين زاده تيمورلوئى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
صباغ انسانی حقوق | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 25
اقامى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال از سوم دبيرستان 41
نقدى ينگجه انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 60
بابارحيمى ممقانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 41
شوكتى شيراز انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 21
رسول زاده قاضى جهانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 7سال از اول راهنمايي 118
روحى پور انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال از سوم راهنمايي 95
پورامانقلى تجربی روانشناسي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 40
حبيبى روميانى انسانی علوم سياسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 16
نظرى خانميرى انسانی جغرافيا | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 40
عباسپور تجربی حسابداري | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
عليمحمدى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال از چهارم دبيرستان 16
افرنجه انسانی جغرافيا | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 66
پيشگو انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
ميرزائى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12