بستان آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بستان آباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مجدى محمدرضا انسانی مديريت اموربانکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
منوچهرى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 17
ملكى تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 10
قربانى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
رشادى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 49
علىپور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 57
نجفى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
اصغرى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
زمانپور انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 26
نجفى انسانی مشاوره | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 43
بصيرى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 48
باستان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 13
فيضى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 24
عبدالهى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 26
ميرزائى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
كلى زاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 10
فتان تيكمه داش تجربی اقتصاد | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 30