بستان آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بستان آباد

رضايى شيروانه ده ابوالفضل

رضايى شيروانه ده ابوالفضل

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مجدى محمدرضا

مجدى محمدرضا

مديريت اموربانکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
روستائى

روستائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عابدينى

عابدينى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صادق پور

صادق پور

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
فتان

فتان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
منوچهرى

منوچهرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
رشادى

رشادى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
علىپور

علىپور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زمانپور

زمانپور

علوم تربيتي | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رسوليان

رسوليان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
نجفى

نجفى

مشاوره | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
بصيرى

بصيرى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
باستان

باستان

مهندسي عمران | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فيضى

فيضى

علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

علوم کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كلى زاده

كلى زاده

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مخبر

مخبر

مهندسي عمران | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
صدقى

صدقى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فتان تيكمه داش

فتان تيكمه داش

اقتصاد | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خدايى

خدايى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی