جلفا

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر جلفا

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فرجى سالار تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 49
راعيانى هاله هنر ارتباطتصويري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 53
صيادى گرگرى سحر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
اشترى على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال از سوم راهنمايي 87
فاخرى علمدارى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 66
صفرخانى نگار انسانی حقوق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 25
ارا عليرضا انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 32
نقى پور ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5سال از سوم راهنمايي 97
هلقى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 53
على خانزاده علمدارى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 77
دولتى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 4سال از اول دبيرستان 52
طباطبائى هريس ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 40
صادقى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 37
حسينى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 33
حسين خانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 3سال از دوم دبيرستان 38