شبستر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شبستر

اسمعيلى امير

اسمعيلى امير

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رضائى دلبران معصومه

رضائى دلبران معصومه

مهندسي معماري | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كرار

كرار

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
دلدارى زهرا

دلدارى زهرا

مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فتح زاده مرضيه

فتح زاده مرضيه

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمدى مريم

محمدى مريم

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رستمى پورشندى هادى

رستمى پورشندى هادى

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نمازى شندى فاطمه

نمازى شندى فاطمه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ميرزابابائى كوزه كنان محمد

ميرزابابائى كوزه كنان محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
صائمى فاطمه

صائمى فاطمه

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عليرضائى

عليرضائى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
مصطفى پور

مصطفى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمودزاده اقدم

محمودزاده اقدم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی