شبستر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شبستر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اسمعيلى امير ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
رضائى دلبران معصومه ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
دلدارى زهرا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
فتح زاده مرضيه ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
محمدى مريم ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
رستمى پورشندى هادى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
نمازى شندى فاطمه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 43
ميرزابابائى كوزه كنان محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال از اول دبيرستان 80