ملكان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ملكان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فرخى مهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 48
آفرين بهراد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 7سال از اول راهنمايي 135
ديانتى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 47
آفرين تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 81
نيرى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 48
صابرى تجربی حسابداري | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19