اهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اهر

محمدپور رضا

محمدپور رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حسن زاده كاشانى نيما

حسن زاده كاشانى نيما

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ابراهيمى نيما

ابراهيمى نيما

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
يارى محمد

يارى محمد

مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كرباسيان ثنا

كرباسيان ثنا

مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حيدرى مجتبى

حيدرى مجتبى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
انديزيان كيوان

انديزيان كيوان

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قلى پور محسن

قلى پور محسن

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمديان كليبر ياشار

محمديان كليبر ياشار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان خداآفرين

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خا نزاده محمدهاشم

خا نزاده محمدهاشم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پناهى

پناهى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ورزقان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آقائى

آقائى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ورزقان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بايبوردى

بايبوردى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان چاراويماق

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
محمديان كليبر

محمديان كليبر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رشت آبادجديدى

رشت آبادجديدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
آقازاده اصل

آقازاده اصل

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
موسوى شيخلار

موسوى شيخلار

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
واقف

واقف

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
قلى يان

قلى يان

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
بقائى

بقائى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
على‌پور

على‌پور

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمودآبادى

محمودآبادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پرگر

پرگر

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
آلمحمد

آلمحمد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
جنت‌خواه

جنت‌خواه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بسيا

بسيا

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

8سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
حاجى محمدى

حاجى محمدى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
آزادى

آزادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پناهى

پناهى

فيزيک | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرضى

فرضى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ابراهيميان

ابراهيميان

مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نوبهار

نوبهار

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
چلنگرى

چلنگرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
آروين

آروين

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
پاشازاده

پاشازاده

مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ايلاتى

ايلاتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جهانگير اوغلى

جهانگير اوغلى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كرمى هليلو

كرمى هليلو

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
تقى نژاد

تقى نژاد

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
صمدى

صمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ذولفقارى

ذولفقارى

فيزيک | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سلطانپور

سلطانپور

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسمعيل زاده

اسمعيل زاده

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
يارى قلندرى

يارى قلندرى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مناف‌پور مقدم

مناف‌پور مقدم

مديريت بازرگاني | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
آقاپور خرم آبادى

آقاپور خرم آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

فيزيک مهندسي | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حربى

حربى

فيزيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كبيرى

كبيرى

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عيسى پور

عيسى پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسكندريان

اسكندريان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسمعيلى مقدم

اسمعيلى مقدم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسن زاده كاشان

حسن زاده كاشان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بدرى اهرى

بدرى اهرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ملازم

ملازم

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بايبوردى

بايبوردى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غيبى

غيبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

شيمي کاربردي | دانشگاه مراغه | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يونسى

يونسى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ابراهيم پور

ابراهيم پور

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خوش‌كلام

خوش‌كلام

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اشرفى هوراند

اشرفى هوراند

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
انتظامى

انتظامى

گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دانش

دانش

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

جغرافيا | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عطا لو

عطا لو

شيمي محض | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
برهانى

برهانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی