بناب

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بناب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عبادى حاجى حسن خالصه هادى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
شهبازى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
دشتبان فرهنگ نسرين انسانی روانشناسي | دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 5سال از سوم راهنمايي 85
ستارزاده خانه برق امير رضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
مبين عرفان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
سيفى بناب احسان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 9سال از چهارم دبستان 163
نصيريان خانه برق رضا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5سال از سوم راهنمايي 71
عقبائى برهان ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
طلائى زهرا انسانی روانشناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال از دوم دبيرستان 60
عيوض زاده عرفان تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 32
داداش زاده عبدل ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 45
صمدى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 44
تيزفهم قوائى بناب انسانی حقوق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 29