عجب شير

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر عجب شير

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نجفى نگين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 47
خليلى وند هادى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 75
برقى اسماء تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 63
رضوى شيراز محدثه السادات انسانی روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 45
باغبانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 62
مردانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 9سال از چهارم دبستان 109
دادگر ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 40
سلطانى انسانی روانشناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 35
نوروزى آذر خضرلو ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 38
رضوى شيراز انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 44
حليمى چنار ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5سال از سوم راهنمايي 92
رحمانى انسانی حقوق | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 21
بختيارى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 15
ماهرى انسانی علوم سياسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 40
سليمى انسانی حقوق | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 17
مجيدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
هدايت تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
كريمى آذر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 60
مجيدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 34
طاهرى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 31
افشار نيا تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 75
عباسى انسانی مشاوره | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 41
عابدى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 27
حسين زاده تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 45
عابدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 37
ماهورى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 39
صادقيان انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
سهرابى زاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 16
بلورى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمدى انسانی علوم سياسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 23
پناهى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
عاشقى صومعه تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال از سوم دبيرستان 43
داداشى انسانی علوم سياسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 21
شاكرى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
عاشقى تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 43
تيغى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 55
اسماعيلى ریاضی فيزيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
صادقى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 20
نجفى انسانی جغرافيا | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 21
جديدى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 38
نريمانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 39
كريمى بوكت ریاضی امار | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 10
آذرپيرا انسانی جغرافيا | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 3سال از دوم دبيرستان 51
گلشنى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 23
شهنازى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 47
سياهى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 2سال از سوم دبيرستان 37
كاظمى آذر انسانی جغرافيا | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 10
قربانى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 22
شهناز تجربی مديريت دولتي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28