سراب

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سراب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
خياطى مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 25
تقى زاده على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 40
جوانمردى محمدرضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
يحيوى سهزابى رضا تجربی پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال از سوم دبيرستان 23
معصومى حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 17
موسى زاده تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 10سال از سوم دبستان 149
پورآزاد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5سال از سوم راهنمايي 85
كاروانچى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 26
بهلولى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
سعادتى فرد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
رنجبر ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 26
قلمزن هوليق ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 12
عباپور ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 29
كشاورز ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال از چهارم دبيرستان 23
سيفى شوره دل انسانی برنامه ريزي اجتماعي وتعاون | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 12
جدى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
اسلامى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه مراغه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 40
پاكپور ریاضی فيزيک | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17