مرند

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مرند

شيرى طرزم ساجد

شيرى طرزم ساجد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
عبدل زاده

عبدل زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
بالاپور على

بالاپور على

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
ذوالفقارزاده ء كشكى محمد

ذوالفقارزاده ء كشكى محمد

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خرازى عزيز

خرازى عزيز

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
آخوندى يامچى سجاد

آخوندى يامچى سجاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رجبى محمد

رجبى محمد

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
اكبرى اقدم اورد كلو عليرضا

اكبرى اقدم اورد كلو عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
يحيائى طاهره

يحيائى طاهره

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
درخوش

درخوش

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
عبدالهى محدثه

عبدالهى محدثه

کارگرداني تلويزيون | دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
پورحسن

پورحسن

حقوق | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
چائى بناب محمد

چائى بناب محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
بهارى

بهارى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمودپور فاطمه

محمودپور فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
حاجى پور مريم

حاجى پور مريم

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 55 آزمون

زبان
سلطانپور بيتا

سلطانپور بيتا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
انورى ثانى مهدى

انورى ثانى مهدى

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ناصرى اينانلو مرتضى

ناصرى اينانلو مرتضى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
عليزاده ساروج تپه على

عليزاده ساروج تپه على

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
داورى مركيد عليرضا

داورى مركيد عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
حيدرپور مرند

حيدرپور مرند

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
رزاقى

رزاقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
پورذوالفقار رويا

پورذوالفقار رويا

هنراسلامي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
سياهى امين

سياهى امين

مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اكبرى ليوارى ميثم

اكبرى ليوارى ميثم

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زارع يامچى

زارع يامچى

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ثابت

ثابت

مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
باقرى زرغانى عبداله

باقرى زرغانى عبداله

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

7سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
غيبى سيدسجاد

غيبى سيدسجاد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان جلفا

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمودى سحر

محمودى سحر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عمرانى صبورا

عمرانى صبورا

هنراسلامي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
سيد محمدى

سيد محمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه

8سال کانونی / 131 آزمون

ریاضی
بجانى على

بجانى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رحيمى تازه كندى

رحيمى تازه كندى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
عراقى پگاه

عراقى پگاه

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ذوالقدر يامچى

ذوالقدر يامچى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
پروين يامچى

پروين يامچى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
رسولى دولت آباد

رسولى دولت آباد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

حقوق | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ضرغامى

ضرغامى

حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
احمدپور

احمدپور

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
داننده

داننده

مهندسي معماري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
ناصحى

ناصحى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رنجى

رنجى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان جلفا

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
على پورعليائى

على پورعليائى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان هريس

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
پورابراهيم

پورابراهيم

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عطايى

عطايى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ساجدى نژاد

ساجدى نژاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان چاراويماق

6سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سيدمحمدى ديزج

سيدمحمدى ديزج

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رسولى دولت آباد

رسولى دولت آباد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بابازاده

بابازاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
نقى زاده

نقى زاده

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سبب كار

سبب كار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
مسيحى دم

مسيحى دم

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پورقلى

پورقلى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عليارى دولت آباد

عليارى دولت آباد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
تقى زاده

تقى زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نعيمى ديزجيكان

نعيمى ديزجيكان

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اسماعيلى اقدم

اسماعيلى اقدم

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صباحى

صباحى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
موسى خانى

موسى خانى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
ايمانى بناب

ايمانى بناب

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عبدلى

عبدلى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رزاقى

رزاقى

اقتصاد | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مجاورنجف

مجاورنجف

جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خليلى

خليلى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حاوى

حاوى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دين پرور

دين پرور

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تقى ليوارى

تقى ليوارى

روانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صفاتى

صفاتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
غنى لو

غنى لو

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فرح بخش

فرح بخش

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رحيمى يالقوزآغاج

رحيمى يالقوزآغاج

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اسدپور

اسدپور

روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
پورجليلى مرند

پورجليلى مرند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
جبارى يامچى

جبارى يامچى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
كنگرى تازه كندى

كنگرى تازه كندى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حيدروند

حيدروند

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رنج دوست

رنج دوست

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

زبان
نوتاش كشكى

نوتاش كشكى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سبب كار

سبب كار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رده

رده

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
چائى

چائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
آغباشلو

آغباشلو

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ايمان زاده

ايمان زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مالكى بناب

مالكى بناب

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
خيرخواه

خيرخواه

مهندسي عمران | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نورى

نورى

علوم تربيتي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مركيدى

مركيدى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
گودرزى يالقوز آغاج

گودرزى يالقوز آغاج

اقتصاد | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قربان زاده

قربان زاده

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اكملى

اكملى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پورباقريان

پورباقريان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسن زاده اقدم

حسن زاده اقدم

علوم تربيتي | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فعلى

فعلى

مديريت بازرگاني | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عراقى

عراقى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
محمدزاده بناب

محمدزاده بناب

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سفيدگر

سفيدگر

روانشناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عليزاده انامق

عليزاده انامق

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سيدهاشمى

سيدهاشمى

جغرافيا | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ديهول

ديهول

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نساجى

نساجى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ناصر

ناصر

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمدرحيمى

محمدرحيمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علياى

علياى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صادق نژاد

صادق نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شاكر

شاكر

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
عليزاده

عليزاده

مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قديرى علمدارى

قديرى علمدارى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
يونسى

يونسى

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
خداپناه

خداپناه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مرتضى پور هرزند

مرتضى پور هرزند

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هاشمى ثانى

هاشمى ثانى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسن بگلو

حسن بگلو

مهندسي عمران | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آتشى طالشمكائيل

آتشى طالشمكائيل

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدى وديق

سيدى وديق

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شاطرى

شاطرى

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
صمدى زنوز

صمدى زنوز

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جليل زاده

جليل زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
هاشمى اقدم

هاشمى اقدم

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
لطيفى

لطيفى

مهندسي شيمي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
افلاكى عتيق

افلاكى عتيق

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ميرابراهيم زاده

ميرابراهيم زاده

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اولادغفارى

اولادغفارى

هنراسلامي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
صادقزاده

صادقزاده

فيزيک | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
طباطبايى يامچى

طباطبايى يامچى

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
پاك نيت

پاك نيت

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قاسم زاده مرندى

قاسم زاده مرندى

شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سالك

سالك

ميکروبيولوژي | دانشگاه مراغه | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كوسه ئ زنوزق

كوسه ئ زنوزق

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
وصلى ديزجيكان

وصلى ديزجيكان

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
پناهى كمارسفلى

پناهى كمارسفلى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هاشمى اقدم

هاشمى اقدم

مهندسي شيمي | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رنجبرهوجقان

رنجبرهوجقان

مهندسي برق | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عبدى ديزجى

عبدى ديزجى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسى زاده

موسى زاده

شيمي محض | دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
وحيدى راد

وحيدى راد

زبان وادبيات اردو | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
پورملاميرزا

پورملاميرزا

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادقيان

صادقيان

علوم ومهندسي اب|دانشگاه تبريز

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ولى زاده

ولى زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | شبانه

7سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
نجفى كندلجى

نجفى كندلجى

حسابداري | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پاسبانى

پاسبانى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حامدى فرد

حامدى فرد

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ميرابراهيم زاده

ميرابراهيم زاده

مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پورساعى دولت آباد

پورساعى دولت آباد

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي بم | شبانه

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مومنى

مومنى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
على وند مرند اصل

على وند مرند اصل

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ملكى ديزج يكان

ملكى ديزج يكان

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهباززاده

شهباززاده

رياضيات وکاربردها | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
جهانديده

جهانديده

گياه پزشکي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غفارپور

غفارپور

زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زايركعبه دولت آباد

زايركعبه دولت آباد

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

مهندسي معماري | دانشگاه زابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
صفائى اصل

صفائى اصل

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صادقزاده

صادقزاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسن پور يامچى

حسن پور يامچى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شيرمحمدى

شيرمحمدى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی