مرند

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مرند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شيرى طرزم ساجد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 77
بالاپور على ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 63
ذوالفقارزاده ء كشكى محمد انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال از چهارم دبيرستان 26
خرازى عزيز تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 88
آخوندى يامچى سجاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 76
رجبى محمد انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال از دوم دبيرستان 62
اكبرى اقدم اورد كلو عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 57
عبدالهى محدثه هنر کارگرداني تلويزيون | دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 19
چائى بناب محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 77
محمودپور فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 83
سلطانپور بيتا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 51
انورى ثانى مهدى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
ناصرى اينانلو مرتضى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 81
عليزاده ساروج تپه على ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 37
داورى مركيد عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 83
سياهى امين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 26
باقرى زرغانى عبداله تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 7سال از اول راهنمايي 131
محمودى سحر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 38
بجانى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 24
ذوالقدر يامچى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 88
پروين يامچى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال از دوم راهنمايي 107
رسولى دولت آباد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 54
حيدرى انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
ضرغامى انسانی حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 22
ناصحى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 41
پورابراهيم تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 71
عطايى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 62
ساجدى نژاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 90
رسولى دولت آباد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 54
نقى زاده تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 63
سبب كار تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 75
صباحى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 61
ايمانى بناب تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 44
مجاورنجف انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
حاوى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 40
دين پرور ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 23
تقى ليوارى انسانی روانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 22
غنى لو تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 58
اسدپور تجربی روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال از سوم راهنمايي 104
پورجليلى مرند تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال از سوم راهنمايي 83
جبارى يامچى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال از اول دبيرستان 79
كنگرى تازه كندى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 46
رنج دوست زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 47
نوتاش كشكى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 68
سبب كار تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 60
هاشمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 28
رده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 43
حميدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 39
چائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 32
محمدزاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 61
آغباشلو ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 19
ايمان زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 58
باقرى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
مالكى بناب ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 55
خيرخواه ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
نورى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
رضائى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 42
مركيدى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
گودرزى يالقوز آغاج انسانی اقتصاد | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 22
اكملى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
سيفى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسن زاده اقدم انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 25
فعلى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
عراقى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمدزاده بناب ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
عليزاده انامق تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 3سال از دوم دبيرستان 54
سيدهاشمى انسانی جغرافيا | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
ديهول ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 44
نساجى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 75
ناصر تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 42
محمدرحيمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 17
علياى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 41
شاكر زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
عليزاده ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
قديرى علمدارى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 41
يونسى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 46
مرتضى پور هرزند تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال از چهارم دبيرستان 18
خداپناه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال از اول دبيرستان 81
هاشمى ثانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسن بگلو ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
آتشى طالشمكائيل تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 1سال از چهارم دبيرستان 18
سيدى وديق ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال از چهارم دبيرستان 22
شاطرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 2سال از سوم دبيرستان 35
صمدى زنوز تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 3سال از دوم دبيرستان 46
عليزاده تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 4سال از اول دبيرستان 56
هاشمى اقدم تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 5سال از سوم راهنمايي 64
لطيفى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 26
افلاكى عتيق ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال از چهارم دبيرستان 20
ميرابراهيم زاده تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 62
محمدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
صادقزاده ریاضی فيزيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 25
طباطبايى يامچى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 4سال از اول دبيرستان 62
پاك نيت تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 61
خدادادى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
قاسم زاده مرندى تجربی شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 57
سالك تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه مراغه | شبانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 34
كوسه ئ زنوزق ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال از چهارم دبيرستان 25
وصلى ديزجيكان تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 57
هاشمى اقدم ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 17
رنجبرهوجقان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال از چهارم دبيرستان 25
عبدى ديزجى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 20
پورملاميرزا تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 19
صادقيان ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 25
ولى زاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 7سال از اول راهنمايي 144
نجفى كندلجى ریاضی حسابداري | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
حامدى فرد تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 4سال از اول دبيرستان 69
ميرابراهيم زاده ریاضی مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 18
ملكى ديزج يكان تجربی مهندسي فضاي سبز | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
جهانديده تجربی گياه پزشکي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
غفارپور تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
غفارى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه زابل | پرديس خودگردان دانشگاه زابل - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 42