مراغه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مراغه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عبدى معصومه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 58
اميرى باتمانقلج على هنر طراحي صنعتي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 18
اقبالى اميرحسين انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
پارسانيا صادق تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 53
واحدى هادى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 34
اصغرى مهسا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 52
جوان روح اله ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
معين اميررضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 37
فاضل مدرس سينا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 59
يوسف نژاد پارسا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
احمديان پور نيما ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 56
محرمى كرج آباد على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 57
سلطانى آقاجرى سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال از سوم راهنمايي 67
حاتمى الهه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 55
رضائيان فياض اميرحسين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 73
رعنايى شيراز احسان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 63
صاحب جمع احسان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال از چهارم دبيرستان 22
آرين فر تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 48
آذرى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 81
خاكپور قاطر گوترن ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
فتح يونس نژند تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 41
پسندى صومعه سفلى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 33
اسدى اشكيانى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 44
دهقانيان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 41
مجارى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 67
قاسمى انسانی حقوق | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 14
قاسمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
آراسته انسانی حقوق | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 18
جودى تجربی تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 51
نورآذران انسانی حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 21
جودى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
همتى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 3سال از دوم دبيرستان 62
كبيرى انسانی علوم سياسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 42
موسوى زوارق انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 37
تقوى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 59
رضائيان فياض ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال از سوم دبيرستان 40
رضايى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 38
كمرى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 34
اسكندرى چوان عليا انسانی روانشناسي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 27
جزايرى زبان زبان چيني | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 17
ابراهيم پور انسانی حقوق | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 3سال از دوم دبيرستان 25
نوروزى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال از اول راهنمايي 96
عزتى كهلان انسانی روانشناسي | دانشگاه مراغه | شبانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 21
سليمانى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 12
اسكندرى انسانی اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 6سال از دوم راهنمايي 45
عطارموسوى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 38
فاطمى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 50
زارعى اكين آباد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
ميرزاده نرج آباد انسانی مديريت بيمه | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 15
خورشيدى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال از سوم دبيرستان 43
اسدپور تجربی مديريت دولتي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 42
شاهى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 46
حسن زاده مقدم ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
امجد ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 23
سيدى انسانی مديريت دولتي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
حيدرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال از دوم دبيرستان 56
ساعدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 25
زيدى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 18
پورستاروند ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 50
محسن زاده مياندوآب ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
فتاحى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 2سال از سوم دبيرستان 35
فرهود انسانی تاريخ | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 18
جاويد ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 7سال از اول راهنمايي 97
دادگر انسانی تاريخ | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
نژوند ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 20
سپهرى خوشه مهر انسانی مطالعات خانواده | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
سعيدى انسانی تاريخ | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 10
درفشى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال از چهارم دبيرستان 20
عظيميان انسانی جغرافيا | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 17
اميرنهاوندى رهبر ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
سعادتى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 14
باغبان امير ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
رزم آرا ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 21
محمودى پرجين بلاغ ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 18
ستوده ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
حامدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 47
سعيدى چكان انسانی جغرافيا | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 25
بابايى كرمجوان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 23
پير انسانی جغرافيا | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
احديان پور پروين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 14
شهابى علمدار ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
عدل وندى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مراغه) 2سال از سوم دبيرستان 29
زرين پور يگانه تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
مناسب فام ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 15
نصيرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 13
مودب تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 42
عبدى سركيزه ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
رضازاده تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال از سوم دبيرستان 32
ابراهيم كرج آباد تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 18
نكو تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال از چهارم دبيرستان 18
سعيدى تازه كند ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 10
وثوقيان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 26
كيومرزى تجربی حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 32
هاشميان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 3سال از دوم دبيرستان 24
قلى زاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 16
مرندى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه مراغه | شبانه دانشگاه مراغه 3سال از دوم دبيرستان 39
حاتمى شليلوند تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 43
حيدرى تجربی اقتصاد | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 36
بخشى داش آلتى تجربی زيست فناوري | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 16
بهروز ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 22
بزمى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
اصغرى تجربی زيست فناوري | دانشگاه مراغه | شبانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 16
رحيم زاده نرج آباد تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
فكور تجربی شيمي محض | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال از اول دبيرستان 54
معينى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 3سال از دوم دبيرستان 58
عبدلى ریاضی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مراغه) 1سال از چهارم دبيرستان 24
نوحى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال از چهارم دبيرستان 12
داور تجربی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مراغه) 2سال از سوم دبيرستان 22