ميانه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ميانه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مير صالحى زهرا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 85
حجازى شيشوان سيد ميلاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال از سوم راهنمايي 87
گلمحمدى سينا ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 36
تركيانى سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 54
كاظم خانى فاطمه انسانی روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 30
غفارى اصل كنعان تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 9سال از چهارم دبستان 142
خسرو نژاد محمد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 37
الموسوى خواجه دهى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 22
عليلو تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 63
سيد خلخالى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 48
پزشكى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 42
اميد بخش تجربی مديريت مالي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 35
دليران تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 54
مهدوى قوشه بلاغ تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 49
نورى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال از سوم دبيرستان 40
ناصر پور ديزگوين ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
ابراهيمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
كريمى بالسينى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 25
باباخانى انسانی مشاوره | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 16
عطاخانى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 13
رسول زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 30
چلانى تركمانى انسانی حسابداري | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
بختيارى قوشه بلاغ ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
مسلمى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 13
دانيالى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 4سال از اول دبيرستان 53
حيدرى آچاچلوئى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال از دوم دبيرستان 47
يگانه كذرج ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمودى ریاضی حسابداري | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 2سال از سوم دبيرستان 19
امامى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال از چهارم دبيرستان 10
حقى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال از دوم دبيرستان 48
محمدى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 4سال از اول دبيرستان 68
رضائى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 47
پزشكى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال از دوم دبيرستان 57
يارى تركى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 51
اكبرى نژاد تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 32
جمشيدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 2سال از سوم دبيرستان 29
پزشكى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 46
موسوى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 63
صادقى نودولقى تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال از سوم راهنمايي 81
رمضانى تركمانى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
ملكى انسانی مترجمي زبان عربي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 16
حيدرى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 3سال از دوم دبيرستان 29
پورعباس تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 25
صفا جو ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال از چهارم دبيرستان 12
شىخ الاسلامى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 10
لطفى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 34
پرواسى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال از دوم دبيرستان 52
عيوضى تجربی اقتصاد | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 54
شاهمحمدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
فيضى تجربی شيمي محض | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 17
رياحى فر تجربی گياه پزشکي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 16
رضوى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 1سال از چهارم دبيرستان 18