ميانه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ميانه

مير صالحى زهرا

مير صالحى زهرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
نقوى

نقوى

حقوق | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حجازى شيشوان سيد ميلاد

حجازى شيشوان سيد ميلاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
گلمحمدى سينا

گلمحمدى سينا

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
چراغى زهرا

چراغى زهرا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
تركيانى سارا

تركيانى سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سليمانى سخا زهرا

سليمانى سخا زهرا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
جباريان على

جباريان على

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
كاظم خانى فاطمه

كاظم خانى فاطمه

روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حافظى

حافظى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
طالشى اميرحسين

طالشى اميرحسين

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
غفارى اصل كنعان

غفارى اصل كنعان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

9سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
خسرو نژاد محمد

خسرو نژاد محمد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آقانيا زهرا

آقانيا زهرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان چاراويماق

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بيهقى

بيهقى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ابراهيمى گلبوس

ابراهيمى گلبوس

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
الموسوى خواجه دهى

الموسوى خواجه دهى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خوانى بلفه تيمورى

خوانى بلفه تيمورى

روانشناسي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
عليلو

عليلو

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
وثوقيان

وثوقيان

علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فتوحى

فتوحى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ولى زاده

ولى زاده

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قره داغى

قره داغى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سيد خلخالى

سيد خلخالى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
طالب زاده

طالب زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
پزشكى

پزشكى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
منصورى

منصورى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
توفيقى

توفيقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اميد بخش

اميد بخش

مديريت مالي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عليجانى

عليجانى

روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خالقى قوشه بلاغ

خالقى قوشه بلاغ

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
نجفى

نجفى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
دليران

دليران

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مهدوى قوشه بلاغ

مهدوى قوشه بلاغ

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آزادى عصر

آزادى عصر

زبان وادبيات عربي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ملائى غريبدوستى

ملائى غريبدوستى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نورى

نورى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ناصر پور ديزگوين

ناصر پور ديزگوين

علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
روحى

روحى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كريمى بالسينى

كريمى بالسينى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
باباخانى

باباخانى

مشاوره | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عطاخانى

عطاخانى

مهندسي معماري | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نورى تركمانى

نورى تركمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رسول زاده

رسول زاده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
چلانى تركمانى

چلانى تركمانى

حسابداري | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
كبيرى

كبيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
طالشى

طالشى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي پليمر | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بختيارى قوشه بلاغ

بختيارى قوشه بلاغ

مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مسلمى

مسلمى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

زبان
صالحى

صالحى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دانيالى

دانيالى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
حيدرى آچاچلوئى

حيدرى آچاچلوئى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
يگانه كذرج

يگانه كذرج

مهندسي برق | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

حسابداري | دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
داودى

داودى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
امامى

امامى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حقى

حقى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پزشكى

پزشكى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
يارى تركى

يارى تركى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
انگوتى

انگوتى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اكبرى نژاد

اكبرى نژاد

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
داننده

داننده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
پزشكى

پزشكى

مهندسي پليمر | دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صادقى نودولقى

صادقى نودولقى

روانشناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
رمضانى تركمانى

رمضانى تركمانى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ملكى

ملكى

مترجمي زبان عربي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

مهندسي پليمر | دانشگاه بناب | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
پورعباس

پورعباس

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صفا جو

صفا جو

مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شىخ الاسلامى

شىخ الاسلامى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پرواسى

پرواسى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شاهمحمديان

شاهمحمديان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شاهمحمدى

شاهمحمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عيوضى

عيوضى

اقتصاد | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رحيمى پور

رحيمى پور

علوم کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

10سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
خدابنده پور اقدم

خدابنده پور اقدم

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاهمحمدى

شاهمحمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فيضى

فيضى

شيمي محض | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رياحى فر

رياحى فر

گياه پزشکي | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضوى

رضوى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

شيمي محض | دانشگاه مراغه | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
كاظم خانى

كاظم خانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غير انتفاعي

9سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی