تبريز

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تبريز

آباديفرد عرفان

آباديفرد عرفان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

7سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
كمالى زنوزى سارا

كمالى زنوزى سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
وليزاده ايلخچى پريا

وليزاده ايلخچى پريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
بهروزيه صدرا

بهروزيه صدرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
جنت دوست پيام

جنت دوست پيام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
سرپرست زينب

سرپرست زينب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
پورحسين مهدى

پورحسين مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نسيمى دوست ازگمى عليرضا

نسيمى دوست ازگمى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
پيغمبر دوست ثناالسادات

پيغمبر دوست ثناالسادات

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صدوقى كيا

صدوقى كيا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حيدرزاده آيدا

حيدرزاده آيدا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رشيدى فرهنگ

رشيدى فرهنگ

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ميرزايى جديدى پارسا

ميرزايى جديدى پارسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فرضعليزاده ميرك حسين

فرضعليزاده ميرك حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
زمردى اميرحسن

زمردى اميرحسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
زينى نسب امير حسين

زينى نسب امير حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اشرفى

اشرفى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نوراللهى سينا

نوراللهى سينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ولى پور على

ولى پور على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسن بابائى امير

حسن بابائى امير

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
داوودى ثمين

داوودى ثمين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
زهرابى

زهرابى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
افقى احمد

افقى احمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نسيمى دوست ازگمى حميدرضا

نسيمى دوست ازگمى حميدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عيدى قراملكى

عيدى قراملكى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
يحيى زاده جبارى

يحيى زاده جبارى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهران فر ائلمان

مهران فر ائلمان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
آقامحمدپور مهسا

آقامحمدپور مهسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فتحعلى پور فرناز

فتحعلى پور فرناز

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
سليمانى ثمين

سليمانى ثمين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
عظمت تكمه داش سارا

عظمت تكمه داش سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جدارى محسن پور حنانه

جدارى محسن پور حنانه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سليمانى نيما

سليمانى نيما

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
براهيم باستانى پيام

براهيم باستانى پيام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اوجاقى فركوش اميرحسين

اوجاقى فركوش اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نصرتى كسرى

نصرتى كسرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جبارى پور سما

جبارى پور سما

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
راضى كمانج علىا

راضى كمانج علىا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
جديرى على

جديرى على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شرفى مهيار

شرفى مهيار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بشارتى سعيد

بشارتى سعيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پاليزوان زند

پاليزوان زند

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ثانى انيس

ثانى انيس

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى اميرحسين

محمدى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خندانى صدرا

خندانى صدرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نويدى بخشاىش انيس

نويدى بخشاىش انيس

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پاشاابگرمى شيما

پاشاابگرمى شيما

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حبيب زاده محمدرضا

حبيب زاده محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
بابازاده كله كرد

بابازاده كله كرد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محتشمى پور

محتشمى پور

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
خاليچى رژين

خاليچى رژين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
باحجب وظيفه سپهرداد

باحجب وظيفه سپهرداد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرهنگى رضا

فرهنگى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
داورمهر ميرمحمد

داورمهر ميرمحمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ملكى نژاد فاطمه

ملكى نژاد فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
كيانى سپيده

كيانى سپيده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عاشقى ميلاد

عاشقى ميلاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
ميرزآقازاده احسان

ميرزآقازاده احسان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
صفرى آذر محمد

صفرى آذر محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قادرى حسين

قادرى حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باغبان نيك زاد هليا

باغبان نيك زاد هليا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمودى على

محمودى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فرزندوطن زاد محمد

فرزندوطن زاد محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
داداش پور آرمان

داداش پور آرمان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عشايرى حميدرضا

عشايرى حميدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
قلنجى تبرىزى

قلنجى تبرىزى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رضوان نادرى نيما

رضوان نادرى نيما

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صادقپور بوالعجبى رضا

صادقپور بوالعجبى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نوبرانى خضرلو نسترن

نوبرانى خضرلو نسترن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
روستايى نگين

روستايى نگين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ظاهرى خسروشاهى على

ظاهرى خسروشاهى على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
غيبى فاطمه سادات

غيبى فاطمه سادات

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
حبيبى رشت آبادى بهار

حبيبى رشت آبادى بهار

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نظرى امين

نظرى امين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صدرى كيا

صدرى كيا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بختيارى على

بختيارى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بابائى محمد

بابائى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
نظرى محمد

نظرى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نظرى رضا

نظرى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نجفى رقيه

نجفى رقيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دادى زاده محمدحسين

دادى زاده محمدحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ره گشائى اميرحسين

ره گشائى اميرحسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كلامى هريس سيدعلى

كلامى هريس سيدعلى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ملكى ظاهركندى سجاد

ملكى ظاهركندى سجاد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شريفى على

شريفى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نويد مريم

نويد مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
سعيدى محمدامين

سعيدى محمدامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رضازاده زهرا

رضازاده زهرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
اباذرى ماىانى محمدعلى

اباذرى ماىانى محمدعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شمشادشادباد رضا

شمشادشادباد رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
باغچه وان قديمى حميدرضا

باغچه وان قديمى حميدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
دهقانيان فرهاد

دهقانيان فرهاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسماعيلى هانيه

اسماعيلى هانيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ورزقان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اقدسى نصرتى

اقدسى نصرتى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على پوران لشگرشكن سما

على پوران لشگرشكن سما

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
غفارى تبريزى اميررضا

غفارى تبريزى اميررضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
سياحت خواه سحر

سياحت خواه سحر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مباركى متين

مباركى متين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاطعى نوتاش عرفان

قاطعى نوتاش عرفان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كبيرصابر ناديا

كبيرصابر ناديا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
زهدى مهسا

زهدى مهسا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ممقانيه سعيد

ممقانيه سعيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دوجهانى مرتضى

دوجهانى مرتضى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عبدى مجيد

عبدى مجيد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هژير كارزار كوشا

هژير كارزار كوشا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صابرى ممقانى نگىن

صابرى ممقانى نگىن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
صالحى خواه على

صالحى خواه على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
دهقانيان وحيد

دهقانيان وحيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
همتى على

همتى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نجفيان

نجفيان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

9سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
محمدى پويا

محمدى پويا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
زارعى آرمان

زارعى آرمان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ياسمى امين

ياسمى امين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حاجى محمدى قشلاقى مرتضى

حاجى محمدى قشلاقى مرتضى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدزاده نبيى بهنام

محمدزاده نبيى بهنام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نريمانيان فرناز

نريمانيان فرناز

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضائى دولت آباد اميرصدرا

رضائى دولت آباد اميرصدرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كريم پور فرزام

كريم پور فرزام

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ملك پور حديث

ملك پور حديث

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
باغبان وزىر آبادى ثمىن

باغبان وزىر آبادى ثمىن

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمدنژاد بابك

احمدنژاد بابك

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حميدى على

حميدى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ثروت الانق على

ثروت الانق على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پور زارعيان فرشته

پور زارعيان فرشته

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاجى علىلو نىما

حاجى علىلو نىما

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عليزاده حسين

عليزاده حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
قهرمانى نسب محمدرضا

قهرمانى نسب محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دهقان زاده الوارى

دهقان زاده الوارى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان خداآفرين

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
مشرفى

مشرفى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
جبارى بابك

جبارى بابك

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اصغرزاده وحىد

اصغرزاده وحىد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سرخابى پارسا

سرخابى پارسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قره باغلو امىرحسىن

قره باغلو امىرحسىن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
دهقانى آيسان

دهقانى آيسان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ناظميه اميررضا

ناظميه اميررضا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آفنداك شيرين

آفنداك شيرين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
ملايى آستمال عليرضا

ملايى آستمال عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جعفرى على

جعفرى على

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
برزگرخانميرى زهرا

برزگرخانميرى زهرا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جديدى امير

جديدى امير

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرى جاهد ناديا

اميرى جاهد ناديا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
گلبازپور نازنين

گلبازپور نازنين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
محموديان رسا

محموديان رسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قره خانى محمدعلى

قره خانى محمدعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اسدى معصومه

اسدى معصومه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حاجى زاده كوثر

حاجى زاده كوثر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
تراب مارالانى فرزين

تراب مارالانى فرزين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حقيقى ارسى محمد

حقيقى ارسى محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تاج خليلى زهرا

تاج خليلى زهرا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فتحى نسرين

فتحى نسرين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفرى روحى ايلار

جعفرى روحى ايلار

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شكورى محمد

شكورى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آموزگار ندا

آموزگار ندا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سيد توتونچى سيد كيا

سيد توتونچى سيد كيا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عزيز زاده اميرمحمد

عزيز زاده اميرمحمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
همراه پور عرفان

همراه پور عرفان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
انصاريان نژاد فاطمه

انصاريان نژاد فاطمه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
راستكار منافى كاوه

راستكار منافى كاوه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فقيهى قاضى جهان مائده

فقيهى قاضى جهان مائده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مرادى مريم

مرادى مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رنجى امجد آريوداد

رنجى امجد آريوداد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بداقى نويد

بداقى نويد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نطق هروى على

نطق هروى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اصبحى سيس محمد

اصبحى سيس محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آهن خواه اميررضا

آهن خواه اميررضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شريف زاده حميد

شريف زاده حميد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كريم خانى نىا

كريم خانى نىا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زندش امىر

زندش امىر

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عظيمى نسب پىوستى سياوش

عظيمى نسب پىوستى سياوش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فروتن مهسا

فروتن مهسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نجابت ميلاد

نجابت ميلاد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملكى شاهين

ملكى شاهين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جوادى گاوگانى على

جوادى گاوگانى على

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ميانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
اسعدى امير

اسعدى امير

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فرهى

فرهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فرج نژاد محمد

فرج نژاد محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
درىانى گىسو

درىانى گىسو

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قرانى مسعود

قرانى مسعود

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
حسن زاده سراى

حسن زاده سراى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبدى تكمه داش

عبدى تكمه داش

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سقاى بلغارى

سقاى بلغارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دريانى زاده فراز

دريانى زاده فراز

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مطلبى

مطلبى

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
شرفى خلفه كندى اميرمحمد

شرفى خلفه كندى اميرمحمد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
سرابى برازنده امىررضا

سرابى برازنده امىررضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدى باجه باج محمدرضا

محمدى باجه باج محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
افخمى انرجان آيدا

افخمى انرجان آيدا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قهرمانى هنگامه

قهرمانى هنگامه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امامى

امامى

روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رسول زاده دهرى زهرا

رسول زاده دهرى زهرا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زمانى فاطمه

زمانى فاطمه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
گوهران نيما

گوهران نيما

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حيدرى دستجردى اميرحسين

حيدرى دستجردى اميرحسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رزاقى پور

رزاقى پور

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
زينالى مهلا

زينالى مهلا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
چاكرى

چاكرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسن عليزاد مظهر ايلى

حسن عليزاد مظهر ايلى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
منتخبى بخت ور ثنا

منتخبى بخت ور ثنا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قدكساز سارا

قدكساز سارا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسن زاده نيما

حسن زاده نيما

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زمانى اسنجان رابعه

زمانى اسنجان رابعه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سلطانى بهرام محدثه

سلطانى بهرام محدثه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فروزان آروين

فروزان آروين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
غلامى خامنه سمن

غلامى خامنه سمن

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
انصارى عليرضا

انصارى عليرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ميرزايى الهه

ميرزايى الهه

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تقى زاده انور ميلاد

تقى زاده انور ميلاد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اشتى

اشتى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آفتابى ريحانه

آفتابى ريحانه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صلاحى صفا

صلاحى صفا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فيروزى امين

فيروزى امين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان جلفا

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسن زاده محمد

حسن زاده محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان جلفا

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گليى مينا

گليى مينا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عطايى عليرضا

عطايى عليرضا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رزاقى الهام

رزاقى الهام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
روشنى پاكچين اميرحسين

روشنى پاكچين اميرحسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كريمى سرمد

كريمى سرمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شبيهى نگين

شبيهى نگين

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقى جغناب حانيه

صادقى جغناب حانيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اخترى اسكوئى كيانا

اخترى اسكوئى كيانا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نقوى كلجاهى سيدمهدى

نقوى كلجاهى سيدمهدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حاجى علىلو سىنا

حاجى علىلو سىنا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمودى هادى

محمودى هادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ورزقان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عيدى خسروشاهى

عيدى خسروشاهى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رضائى مقدم على

رضائى مقدم على

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
رضائى على

رضائى على

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان هريس

8سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
رزمى مهدى

رزمى مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آرزم حسن كهل آرمىن

آرزم حسن كهل آرمىن

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
طاهرخانى مرواريد

طاهرخانى مرواريد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
على اكبرى امىر

على اكبرى امىر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
افشانى ايلخچى

افشانى ايلخچى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفرى اصل على

صفرى اصل على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان خداآفرين

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
نيكنام خسرقى كوثر

نيكنام خسرقى كوثر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بهروزى فر مهيمنه

بهروزى فر مهيمنه

روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرشباف طلوعى هادى

فرشباف طلوعى هادى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زارعى كنبد

زارعى كنبد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدى نازلى

محمدى نازلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نظرپور ناهيده

نظرپور ناهيده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آفرين اسفهللان سيد محمد

آفرين اسفهللان سيد محمد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
كيوانى على

كيوانى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اوجاقلو فاطمه

اوجاقلو فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عيوضى صحرا

عيوضى صحرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
وطن خواه بارنجى

وطن خواه بارنجى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ذاكرى گرگرى

ذاكرى گرگرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
كريم پور

كريم پور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابراهيمى دوشتور

ابراهيمى دوشتور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ملکان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرشيدى

فرشيدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اكبرى سوره

اكبرى سوره

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آقاپور كجابادى

آقاپور كجابادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
موحد

موحد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
مساحى اسكوئى

مساحى اسكوئى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بلورى

بلورى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ملکان

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اسدپور

اسدپور

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ملکان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آهنكوب نژدى

آهنكوب نژدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وفادار

وفادار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ميانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان خداآفرين

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بشيرى

بشيرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محامد تبريز

محامد تبريز

زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اژدرى

اژدرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حيدرى بوالحسن

حيدرى بوالحسن

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اكبرزاده

اكبرزاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رخشا

رخشا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
دلير

دلير

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مطلبى

مطلبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
تقربى

تقربى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عباسى فر

عباسى فر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اىمانى

اىمانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اسدى زاد

اسدى زاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شمسى

شمسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صفاىى منش

صفاىى منش

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جعفرزاده تىمورى لوىى

جعفرزاده تىمورى لوىى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عاشقى

عاشقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ارزاق تبريزى

ارزاق تبريزى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان چاراويماق

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
واحد

واحد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
صفارى اقباش

صفارى اقباش

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جعفرى زاد

جعفرى زاد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مجيد زاده كهنموئى

مجيد زاده كهنموئى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حيدرى تركمانى

حيدرى تركمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عصمتى

عصمتى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فرشچى

فرشچى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شيخ عليا لواسانى

شيخ عليا لواسانى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

8سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
صدق اهرابى

صدق اهرابى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صديقى

صديقى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گلبازى

گلبازى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اوزبندى

اوزبندى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نقى زاد

نقى زاد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اصيل كردكندى

اصيل كردكندى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عباد پور فرشباف

عباد پور فرشباف

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
شهلوى منور

شهلوى منور

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جوزى

جوزى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صادقى فر

صادقى فر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خطاط خيابانى

خطاط خيابانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
شير محمدى

شير محمدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مطلبى فر

مطلبى فر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نريمانى

نريمانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
كرمانى

كرمانى

روانشناسي | دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امان پوربناب

امان پوربناب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فقىه

فقىه

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
برخوردارى

برخوردارى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قربان زاده

قربان زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مولانى

مولانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نظرزاده

نظرزاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ولى اله زاده

ولى اله زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ناطقى آخىجهانى

ناطقى آخىجهانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
على پور پيروزيان

على پور پيروزيان

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ذلولى

ذلولى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسين پور جهانى

حسين پور جهانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

زيست فناوري | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
باوند

باوند

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امين لو

امين لو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اورنگى

اورنگى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فىاضى

فىاضى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسمعيلى سنگرى

اسمعيلى سنگرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شمسى

شمسى

روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اصغرى اردلانى

اصغرى اردلانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زندگانى

زندگانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رنجبر خديوى

رنجبر خديوى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حمزه لو

حمزه لو

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
موثق پور اكبرى

موثق پور اكبرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
الهى نيا

الهى نيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صدقيان

صدقيان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على پور

على پور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ره گشاى

ره گشاى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ملكى خالان

ملكى خالان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عراقى

عراقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نايب پور

نايب پور

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رسولى اوصالو

رسولى اوصالو

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | شبانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
غضنفرهروى

غضنفرهروى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رزمى

رزمى

روانشناسي | دانشگاه تبريز | شبانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
سلمانپور

سلمانپور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حدادى فام

حدادى فام

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بداقلى

بداقلى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مكى

مكى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باغبان

باغبان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بنائى ميلانى

بنائى ميلانى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جعفرى يان گجن

جعفرى يان گجن

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميكائيلى

ميكائيلى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عظيم پوران

عظيم پوران

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صبرى

صبرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اقبالى

اقبالى

روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عبدى امير اباد

عبدى امير اباد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
نيك منش

نيك منش

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فتح اله زاده سردرود

فتح اله زاده سردرود

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تبريزى

تبريزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اسديار

اسديار

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خليل آذر

خليل آذر

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

9سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
فريدونى

فريدونى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جاملو

جاملو

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
طباطبائى

طباطبائى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سلىمانى

سلىمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
صفرپور

صفرپور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

شيمي محض | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حبيب زاده

حبيب زاده

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فلاحتى تازه كند

فلاحتى تازه كند

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سقاى سليمى

سقاى سليمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
هاشم زاده

هاشم زاده

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جوانى

جوانى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
آسايش

آسايش

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | شبانه

10سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حكيمى

حكيمى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حسينى المالو

حسينى المالو

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اصلانى

اصلانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ممى زاده ينگجه

ممى زاده ينگجه

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افسرى

افسرى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
غزالى شاهگلى

غزالى شاهگلى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اميد

اميد

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قىاسى چمن زمىن

قىاسى چمن زمىن

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رنجگران

رنجگران

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
وكيلى سعيد آبادى

وكيلى سعيد آبادى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نواده شهلا

نواده شهلا

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نجف زاده

نجف زاده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دهقانيان مشك عنبر

دهقانيان مشك عنبر

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پورحسنى

پورحسنى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
هاشمى النجقى

هاشمى النجقى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كبيرى جمشيد شرشرا

كبيرى جمشيد شرشرا

روانشناسي | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
تارمحمدى

تارمحمدى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرادزاده

مرادزاده

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نوريان سقين سرا

نوريان سقين سرا

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پور سيف مايان

پور سيف مايان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هيكلى

هيكلى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدصلاحى توحيدى

محمدصلاحى توحيدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محب عنصرودى

محب عنصرودى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فرزاد كيا

فرزاد كيا

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خدا پرست

خدا پرست

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
باقرى هرزنقى

باقرى هرزنقى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امينى اقدم

امينى اقدم

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نصيرى شاملو

نصيرى شاملو

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرش فروش استاد

فرش فروش استاد

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

7سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
اسلامبولچى

اسلامبولچى

شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كاويانى تبريز

كاويانى تبريز

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جوانى

جوانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عدالت نمين

عدالت نمين

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پارساى بناب

پارساى بناب

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

7سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ايازلو

ايازلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اكبرى انيق

اكبرى انيق

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مردفر

مردفر

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سركارات

سركارات

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رهبرماشينى

رهبرماشينى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدى سرشت

محمدى سرشت

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حميدى پويا

حميدى پويا

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صدرنيا

صدرنيا

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفرى قريچه

جعفرى قريچه

شيمي محض | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روح فروزنده

روح فروزنده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضوانى

رضوانى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدى النجقى

احمدى النجقى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رفعتى

رفعتى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفر زاده

جعفر زاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شيرفر

شيرفر

روانشناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نيك حال

نيك حال

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رفعتى ملكى

رفعتى ملكى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
جليلى مرندى

جليلى مرندى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

روانشناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مصرى ساربانقلى

مصرى ساربانقلى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ارشدى

ارشدى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ابرى

ابرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ديهمى

ديهمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محبى

محبى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نشانى

نشانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طباطبائى مجد

طباطبائى مجد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
فقىه

فقىه

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
اشرفى فرشى

اشرفى فرشى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آل طه

آل طه

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمودى قره بابا

محمودى قره بابا

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرشيدفر

فرشيدفر

اقتصاد | دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمودزاده مياندوآب

محمودزاده مياندوآب

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بهشتى

بهشتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شبگرد

شبگرد

روانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
انصارين

انصارين

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اسمعيل پور

اسمعيل پور

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شامير

شامير

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمدخانى

احمدخانى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پيروز پناه

پيروز پناه

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جنگى

جنگى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قويدل چرمخوران

قويدل چرمخوران

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غديرى

غديرى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زينال پور

زينال پور

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احمدى زغن اباد

احمدى زغن اباد

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه

7سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
نقدعلى زاد

نقدعلى زاد

اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
وهاب زاده

وهاب زاده

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورشجاع

پورشجاع

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ضرابى پور

ضرابى پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صدائى

صدائى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قربان زاده

قربان زاده

روانشناسي | دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عيوضى قراباغلو

عيوضى قراباغلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شيبانى اصل

شيبانى اصل

روانشناسي | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فربه

فربه

روانشناسي | دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شهابى

شهابى

روانشناسي | دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
تقوى نيال

تقوى نيال

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ميرفتاحى

ميرفتاحى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
چمنى

چمنى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهديقلى زاده

مهديقلى زاده

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قالى چى

قالى چى

روانشناسي | دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قنبريان

قنبريان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آتش بار شادباد

آتش بار شادباد

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
روستائى

روستائى

گياه پزشکي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

7سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
قياسى اره جان

قياسى اره جان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
پورشاهى

پورشاهى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مرتضوى

مرتضوى

شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قاسميانى

قاسميانى

روانشناسي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جوادزاده

جوادزاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
چمنى

چمنى

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عراقى

عراقى

شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نظرزاده

نظرزاده

گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | شبانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سرپيراافشرد

سرپيراافشرد

حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محسن دارائى

محسن دارائى

شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ثقفى

ثقفى

روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پاشاپور

پاشاپور

روانشناسي | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على پور

على پور

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زراندازباقرى

زراندازباقرى

روانشناسي | دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
على پور خضرى

على پور خضرى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
وجودى شىشوان

وجودى شىشوان

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مومنى اندريان

مومنى اندريان

اقتصاد | دانشگاه تبريز | شبانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خزانى هروى

خزانى هروى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رضايى فسقندىس

رضايى فسقندىس

هتلداري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ظروفى آذر

ظروفى آذر

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جدارى زارع زاده

جدارى زارع زاده

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
جليلى

جليلى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جاليز

جاليز

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيارى

سيارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حاجى زاده نمين

حاجى زاده نمين

گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
واعظ

واعظ

گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حقيقت دوست بناب

حقيقت دوست بناب

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
لطفى قلعه لو

لطفى قلعه لو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
فرهودى

فرهودى

علوم وصنايع غذايي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دهقان نژاد

دهقان نژاد

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طيبى

طيبى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جمشيدى اقدم

جمشيدى اقدم

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ذبيحى

ذبيحى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
يارى خسروشاهى

يارى خسروشاهى

زيست فناوري | دانشگاه مراغه | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ستارى

ستارى

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پورولى

پورولى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گل محمدى چاخيرلو

گل محمدى چاخيرلو

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صفوى اسگندانى

صفوى اسگندانى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فخرزاده ديزجى

فخرزاده ديزجى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شىرىنى

شىرىنى

زمين شناسي | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سيدسجادى

سيدسجادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

شيمي محض | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رفعتى

رفعتى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
پور ممى

پور ممى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صدقى كهلان

صدقى كهلان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
على پور

على پور

بهداشت وبازرسي گوشت | دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اصل لاهيجانى

اصل لاهيجانى

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آل يسن

آل يسن

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه زنجان | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
شهنازغازانى

شهنازغازانى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
لسانى

لسانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تيمورى آلو

تيمورى آلو

علوم وصنايع غذايي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهديزاده

مهديزاده

گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صادقى مهر يار

صادقى مهر يار

شيمي محض | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيرفروش ستارى

شيرفروش ستارى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شاهد بهروز

شاهد بهروز

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حضرتى اول

حضرتى اول

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
گوگردچى

گوگردچى

مديريت دولتي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فكرى

فكرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مليكى اسفنجانى

مليكى اسفنجانى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | شبانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عظيم ملكى

عظيم ملكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دانى

دانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غرائى خسروشاهى

غرائى خسروشاهى

شيمي محض | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
يحيى خانى ممقانى

يحيى خانى ممقانى

ميکروبيولوژي | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بقال باهوش

بقال باهوش

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه

7سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
زارع رجبى

زارع رجبى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رادور

رادور

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميرزائى صلحى

ميرزائى صلحى

حسابداري | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عزيززاده

عزيززاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فتحى آس

فتحى آس

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خليل زاده

خليل زاده

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

ميکروبيولوژي | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گلشن كلوانق

گلشن كلوانق

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضائى عظيم

رضائى عظيم

زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زرعى

زرعى

اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جوزن

جوزن

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قانعى

قانعى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
گلريز

گلريز

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شيوايىاسكوئى

شيوايىاسكوئى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسماعيلى فرد

اسماعيلى فرد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حجازى

حجازى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قاسمى جاويد

قاسمى جاويد

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ترحيب

ترحيب

زيست فناوري | دانشگاه مراغه | شبانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حىدرىان

حىدرىان

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شيخى امام زاده

شيخى امام زاده

ميکروبيولوژي | دانشگاه مراغه | شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
چيت سازان

چيت سازان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه اروميه | روزانه

5سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پور خير اله

پور خير اله

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهروزين

بهروزين

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ابراهىمى اورنگ

ابراهىمى اورنگ

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
محمودى ينگجه

محمودى ينگجه

علوم وصنايع غذايي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدزاده مرادى

محمدزاده مرادى

زمين شناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
شهامت افشرد

شهامت افشرد

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
گرامى

گرامى

زيست فناوري | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كاوسى خسروشاهى

كاوسى خسروشاهى

شيمي محض | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زارعى سعد آباد

زارعى سعد آباد

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بهارتاش

بهارتاش

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قدوسى

قدوسى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فكور كجابادى

فكور كجابادى

شيمي محض | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زارع مهدوى

زارع مهدوى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شيرمحمدى

شيرمحمدى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صيادى

صيادى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زينال زاده

زينال زاده

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباسى رواسبحانى

عباسى رواسبحانى

شيمي محض | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى چاخرلو

حسينى چاخرلو

زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خليجى اسكوئى

خليجى اسكوئى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خوش منظر

خوش منظر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پور حسين

پور حسين

زمين شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
گلى زاده

گلى زاده

بهداشت وبازرسي گوشت | دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
افشين

افشين

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
افخمى نيا

افخمى نيا

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زابل | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
امامى خواه

امامى خواه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رضامند

رضامند

شيمي محض | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سليمى مير جعفرلو

سليمى مير جعفرلو

زمين شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمودراد

محمودراد

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زكى تركدارى

زكى تركدارى

شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اسفنديارى كلجاهى

اسفنديارى كلجاهى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صادق زاده

صادق زاده

زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

شيمي محض | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
انفرادى

انفرادى

زيست شناسي دريا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

زيست فناوري | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آئين

آئين

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غير انتفاعي

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
اكبرپوردباغى

اكبرپوردباغى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فريادى

فريادى

زيست فناوري | دانشگاه مراغه | شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهروز سرند

بهروز سرند

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عالى محمودى

عالى محمودى

گياه پزشکي | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معرفت گل زار

معرفت گل زار

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فضلى

فضلى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

مديريت بازرگاني | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
برقى اشتلق

برقى اشتلق

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
برقان

برقان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زادبود

زادبود

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
راشدى سفىدان

راشدى سفىدان

اقتصادکشاورزي | دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
زارع پور

زارع پور

شيمي محض | دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شكردار

شكردار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسنى دهخوارقانى

حسنى دهخوارقانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نوروزى اسگندانى

نوروزى اسگندانى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفرى تركمانى

جعفرى تركمانى

گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | شبانه

9سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
محمدپور ثانى

محمدپور ثانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميررسولى نژاد خلجان

اميررسولى نژاد خلجان

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خىرى زاده خانقاه

خىرى زاده خانقاه

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
باغچه

باغچه

گياه پزشکي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بذلى

بذلى

شيمي محض | دانشگاه مراغه | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فرهنگى

فرهنگى

ميکروبيولوژي | دانشگاه مراغه | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
موسوى نيا

موسوى نيا

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قنبرى درويش بقال

قنبرى درويش بقال

زيست شناسي جانوري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
طراوتى

طراوتى

شيمي محض | دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اكبرى خيره مسجدى

اكبرى خيره مسجدى

زمين شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امينى هريس

امينى هريس

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
روپوشى

روپوشى

اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حق نظرى اسفهلانى

حق نظرى اسفهلانى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيوانى اميرخيز

سيوانى اميرخيز

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لطفى اشتلق

لطفى اشتلق

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خليلى عنصرودى

خليلى عنصرودى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اصلى هراب

اصلى هراب

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نورى قنديلو

نورى قنديلو

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اويسى

اويسى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ولايتى خواجه

ولايتى خواجه

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

5سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فهيمى راد

فهيمى راد

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدپور

محمدپور

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قواميان

قواميان

اقتصاد|دانشگاه گلستان -گرگان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مقصودى نيا

مقصودى نيا

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رشدى قراملكى

رشدى قراملكى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ياقوتى

ياقوتى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ديدار

ديدار

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
چائى كوچه باغى

چائى كوچه باغى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غير انتفاعي

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
تابانى

تابانى

زيست فناوري | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تجلائى

تجلائى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فيض اله زاده

فيض اله زاده

گياه پزشکي | دانشگاه مراغه | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جهانى پارام

جهانى پارام

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قائمى مجارشين

قائمى مجارشين

زيست شناسي گياهي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بابازاده

بابازاده

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هاشمى تكليمى

هاشمى تكليمى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عالى

عالى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ايرانى

ايرانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فتحلو

فتحلو

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سامى

سامى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوبخت

نوبخت

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صلاحى نيا

صلاحى نيا

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فتحى پور

فتحى پور

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

زمين شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پيشكار اهراب

پيشكار اهراب

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زينال زاده

زينال زاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ذذكى

ذذكى

زمين شناسي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مطلب زاده

مطلب زاده

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كياور

كياور

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

10سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
نوريان

نوريان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهمن پور

بهمن پور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | شبانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كريم زاده

كريم زاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اورنگى عصر

اورنگى عصر

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پايدار

پايدار

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نجائى آبادى

نجائى آبادى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عدلى اسفهلان

عدلى اسفهلان

زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسين پور اصل جيقه

حسين پور اصل جيقه

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
گوزلى

گوزلى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عباس زاده دولان

عباس زاده دولان

شيمي محض | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قريشى زاده

قريشى زاده

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امام پور

امام پور

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اتش بهار

اتش بهار

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طلوعيان هريس

طلوعيان هريس

گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسماعيلى ديزج حسن

اسماعيلى ديزج حسن

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه مراغه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قادرى شادباد

قادرى شادباد

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه مراغه | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

مهندسي طبيعت | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نبى يار

نبى يار

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه مراغه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

زمين شناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قدسيان امند

قدسيان امند

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ثنائى

ثنائى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كيميا

كيميا

زيست شناسي گياهي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی