تبريز

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تبريز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
آباديفرد عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 7سال از اول راهنمايي 104
كمالى زنوزى سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 73
وليزاده ايلخچى پريا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 84
بهروزيه صدرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 8سال از پنجم دبستان 106
جنت دوست پيام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 81
سرپرست زينب تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 79
پورحسين مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 66
نسيمى دوست ازگمى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال از سوم راهنمايي 65
پيغمبر دوست ثناالسادات تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 57
صدوقى كيا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 61
جعفرى نوده نگين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
ميلى هميلا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال از اول دبيرستان 71
حيدرزاده آيدا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
فقيه سيد مهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال از سوم راهنمايي 80
رشيدى فرهنگ تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 64
مكانى بناب صبا انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 53
ميرزايى جديدى پارسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 36
امانى مهسا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 56
فرضعليزاده ميرك حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 67
زمردى اميرحسن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 93
كارگرجدى ابراهىمى اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 84
زينى نسب امير حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
نوراللهى سينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 60
ولى پور على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 58
حسن بابائى امير تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 75
داوودى ثمين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 76
افقى احمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 36
نسيمى دوست ازگمى حميدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال از سوم راهنمايي 65
مهران فر ائلمان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 73
آقامحمدپور مهسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
فتحعلى پور فرناز تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 74
نزاكت خواجه مهران زبان زبان وادبيات الماني | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
توشكان اميررضا انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 60
نعمت پور گنجلو رضا انسانی اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 35
عظمت تكمه داش سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 52
سليمانى ثمين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 76
جدارى محسن پور حنانه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 42
سليمانى نيما تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 63
احمدى اميد انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال از دوم دبيرستان 60
براهيم باستانى پيام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 46
اصمع محمدمهدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
اوجاقى فركوش اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 62
نصرتى كسرى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 56
جبارى پور سما تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
جديرى على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 62
پيرايش قهوه چى عاطفه انسانی فلسفه | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
شرفى مهيار تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 52
بشارتى سعيد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 56
عادلى سارا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
ثانى انيس تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمدى اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 57
خندانى صدرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 59
نويدى بخشاىش انيس تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 30
پاشاابگرمى شيما تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 48
حبيب زاده محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 73
خاليچى رژين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 69
باحجب وظيفه سپهرداد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
فرهنگى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 77
لطفى كيانا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 42
داورمهر ميرمحمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 72
ملكى نژاد فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 50
رستم پور هادى انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال از دوم دبيرستان 59
كيانى سپيده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 39
عاشقى ميلاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 98
ميرزآقازاده احسان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 70
گلچين سروين انسانی روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
صفرى آذر محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 29
قادرى حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 23
باغبان نيك زاد هليا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 60
محمودى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 58
فرزندوطن زاد محمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 21
داداش پور آرمان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 43
عشايرى حميدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 89
رضوان نادرى نيما تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
صادقپور بوالعجبى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 56
نوبرانى خضرلو نسترن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 36
روستايى نگين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 63
ظاهرى خسروشاهى على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 66
غيبى فاطمه سادات تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 85
حبيبى رشت آبادى بهار تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 22
نظرى امين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 24
شبان سفيدان امين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 6سال از دوم راهنمايي 120
ولى كيانوش ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 6سال از دوم راهنمايي 106
صدرى كيا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 56
نصيراقدم شاهين انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 3سال از دوم دبيرستان 50
بختيارى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
بابائى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 80
نجفقلى زاده امين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 46
نظرى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 38
نظرى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 43
عبدالهى على رضا هنر مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 25
نجفى رقيه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 15
دادى زاده محمدحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 38
اميركاردوست نگار زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 59
ره گشائى اميرحسين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 33
ملكى ظاهركندى سجاد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 11
شريفى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 56
نويد مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 79
سعيدى محمدامين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 29
رضازاده زهرا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 78
اباذرى ماىانى محمدعلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 68
شمشادشادباد رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
باغچه وان قديمى حميدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 78
دهقانيان فرهاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
عفتى اتابك ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 47
نوروزى عرفان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
نورى دخت هراب محمد انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
حمامى ماىان ابوالفضل انسانی حقوق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 37
على پوران لشگرشكن سما تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 60
غفارى تبريزى اميررضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال از سوم راهنمايي 105
مباركى متين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
قاطعى نوتاش عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
كبيرصابر ناديا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 69
زهدى مهسا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 56
ممقانيه سعيد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
سفيدگر شهانقى بابك ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
رهنمانيا ثمين انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
دوجهانى مرتضى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 60
عبدى مجيد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 30
هژير كارزار كوشا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 56
صابرى ممقانى نگىن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال از سوم راهنمايي 72
صالحى خواه على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 72
دهقانيان وحيد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 48
همتى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 49
محمدى پويا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 61
زارعى آرمان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 19
ياسمى امين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 39
حاجى محمدى قشلاقى مرتضى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدزاده نبيى بهنام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
رمضانى محمدرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 56
دارابيان محمدرضا انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال از سوم راهنمايي 76
رضائى دولت آباد اميرصدرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
كريم پور فرزام تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 73
ملك پور حديث تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 24
باغبان وزىر آبادى ثمىن تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 36
حميدى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 53
احمدنژاد بابك تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال از سوم راهنمايي 61
ثروت الانق على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 32
پور زارعيان فرشته تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
حاجى علىلو نىما تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 38
مختارى ليلى انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
عليزاده حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 67
قهرمانى نسب محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 48
فتاح زاده محمدرضا انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 41
جبارى بابك تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 45
اصغرزاده وحىد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 31
سرخابى پارسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 56
قره باغلو امىرحسىن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال از اول دبيرستان 59
دهقانى آيسان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 69
ناظميه اميررضا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 42
رهنمايان روژان هنر طراحي صنعتي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 41
آفنداك شيرين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال از سوم راهنمايي 111
محرمى محمدامين انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
ملايى آستمال عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 56
جعفرى على تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 62
جديدى امير تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
برزگرخانميرى زهرا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
جمالى آرين زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 22
هاشمى سيده زهرا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 44
اميرى جاهد ناديا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 54
گلبازپور نازنين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 6سال از دوم راهنمايي 107
محموديان رسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 58
محمدى سبحان انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 44
قره خانى محمدعلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 70
سيف اله زاده توحيد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
اسدى معصومه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 37
حاجى زاده كوثر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 27
تراب مارالانى فرزين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 56
حقيقى ارسى محمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 35
تاج خليلى زهرا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 55
فتحى نسرين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 20
لطف الهى افرا انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 35
جعفرى روحى ايلار تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 55
شكورى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 45
آموزگار ندا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 53
حسينى سيده فاطمه انسانی روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 33
سيد توتونچى سيد كيا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 52
عزيز زاده اميرمحمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 44
همراه پور عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال از سوم راهنمايي 80
انصاريان نژاد فاطمه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 45
راستكار منافى كاوه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 14
شبانى زهرا انسانی حقوق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 48
فقيهى قاضى جهان مائده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 42
مرادى مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 52
رنجى امجد آريوداد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 48
بداقى نويد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 53
نطق هروى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال از سوم دبيرستان 34
اصبحى سيس محمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 20
آهن خواه اميررضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 50
شريف زاده حميد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 21
زندش امىر تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 6سال از دوم راهنمايي 72
شاهگلى سلوا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 36
عظيمى نسب پىوستى سياوش تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 52
فروتن مهسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 60
جديرى نام آورى اميررضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 57
نجابت ميلاد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 18
اباذرى مهدى انسانی مديريت بيمه اکو | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو) 3سال از دوم دبيرستان 55
ملكى شاهين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 51
بابازاده آغ اسماعيلى فائزه انسانی علوم سياسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 18
اسعدى امير تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 53
زمان اوغلى طلسچى زهرا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 33
فرج نژاد محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 46
درىانى گىسو تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال از اول دبيرستان 50
قرانى مسعود تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 5سال از سوم راهنمايي 81
فرجى پرنيا هنر نقاشي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
فتاح زاده مريم انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 40
دريانى زاده فراز تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 5سال از سوم راهنمايي 79
شرفى خلفه كندى اميرمحمد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 74
سرابى برازنده امىررضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 25
محمدى باجه باج محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 19
افخمى انرجان آيدا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال از دوم دبيرستان 55
قهرمانى هنگامه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
رسول زاده دهرى زهرا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
ديندارصفا نيما ریاضی فيزيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
زمانى فاطمه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 44
گوهران نيما تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 33
حيدرى دستجردى اميرحسين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 27
زينالى مهلا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 60
شكوهى كىا محمدامين ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 35
حسن عليزاد مظهر ايلى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
منتخبى بخت ور ثنا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 45
قدكساز سارا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 13
عزيزى محيا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
محمدى سارا سادات زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
وحيدى زمان فاطمه ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
جودى على انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسن زاده نيما تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 52
كاتب صدرا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 91
زمانى اسنجان رابعه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
سلطانى بهرام محدثه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 42
فروزان آروين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 69
زاهديفر آيدين هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 11
غلامى خامنه سمن تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19
انصارى عليرضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 62
ميرزايى الهه تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
تقى زاده انور ميلاد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 22
نجف زاده امين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال از سوم راهنمايي 94
اشتى تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
آفتابى ريحانه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 64
صلاحى صفا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 28
على پرستى خاصلوئى فائزه انسانی روانشناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
زارعى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19
گليى مينا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 59
عطايى عليرضا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 45
رزاقى الهام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 47
سيدان حنانه انسانی روانشناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 30
روشنى پاكچين اميرحسين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 14
كريمى سرمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 45
شبيهى نگين تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
بصيرى على اكبر ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 56
راستگو عليرضا زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 30
نقوى كلجاهى سيدمهدى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 69
اخترى اسكوئى كيانا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 48
حاجى علىلو سىنا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 40
رضائى مقدم على تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 9سال از چهارم دبستان 141
قاسمى سعيد انسانی حقوق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
رزمى مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 56
شريفى قاضي جهانى متين ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
آرزم حسن كهل آرمىن تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 64
طاهرخانى مرواريد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 43
طباطبائى حكم آباد ميرصدرا انسانی حقوق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 16
صباغ اطرافى انيس هنر فرش | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
على اكبرى امىر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 38
نيكنام خسرقى كوثر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 25
بهروزى فر مهيمنه تجربی روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
رضوى امير رضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 60
فرشباف طلوعى هادى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 51
محمدى نازلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 53
نظرپور ناهيده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 17
آفرين اسفهللان سيد محمد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 4سال از اول دبيرستان 85
كيوانى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 43
اوجاقلو فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 64
عيوضى صحرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 58
رهبراسماعيلى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 51
وطن خواه بارنجى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 48
ذاكرى گرگرى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 63
كريم پور تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 17
فرشيدى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 62
اكبرى سوره تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 66
محمدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 48
موحد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 84
مساحى اسكوئى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 61
توكلى فرد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 29
فرتاش شتربانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 35
عبدى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 44
جوادزاه نو ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 22
محامد تبريز تجربی زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 43
اژدرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
كريميان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 13
حيدرى بوالحسن تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 63
دلير تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 63
تقربى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 16
عليزاده تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) 1سال از چهارم دبيرستان 10
همرنگ ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 39
اىمانى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) 4سال از اول دبيرستان 56
شهپر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال از سوم راهنمايي 80
تجلى نوبرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 47
قاسمى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 21
صفاىى منش تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 52
جعفرزاده تىمورى لوىى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 52
عاشقى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال از دوم دبيرستان 52
مسكوچى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 25
واحد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال از دوم راهنمايي 113
فتحى نهر ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 23
صفارى اقباش تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 50
جعفرى زاد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 33
مجيد زاده كهنموئى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 61
كريمى انسانی حقوق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 46
عصمتى تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 56
فرشچى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 63
اهرابى انسانی حقوق | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 22
آتشبار اورنگ زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال از اول دبيرستان 72
صدق اهرابى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 59
صديقى تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 45
عباسى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 20
عباسيان انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 27
دينداراحمقيه انسانی اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
علوى غازانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 33
اوزبندى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
نقى زاد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 55
اصيل كردكندى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 47
عباد پور فرشباف تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 85
روان بخش ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19
جوزى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 54
صادقى فر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 24
صابرى قوى فكر انسانی روانشناسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
خطاط خيابانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 5سال از سوم راهنمايي 74
اشرفى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 53
غيور ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5سال از سوم راهنمايي 92
حسن علافى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 35
شير محمدى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 71
مير فتحى كماد عليا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
نريمانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 63
كرمانى تجربی روانشناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 45
امان پوربناب تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
تدين ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
سبزكارى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
كارگرزينجناب انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال از سوم دبيرستان 20
اسكندرى نژاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 48
مولانى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 49
اكبرى مغانجوقى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 38
كسرى جم ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 34
نظرزاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 68
پورمناف انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
ناطقى آخىجهانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 51
نفوذى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 39
سوارى انسانی اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
جاهدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 22
محتشمى انسانی اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 47
على پور پيروزيان تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 31
جدارى حيدرزاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
رهنماى زنوز انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 48
جباربىگلى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال از سوم راهنمايي 62
دباغيان مقدم ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 47
غفارزاده انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 37
نامور تازه كند ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 66
شكرگزار ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
ذلولى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 62
حسين پور جهانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 46
مهمان نواز انسانی حقوق | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 14
شعف قريشى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
سلطانى منصور آباد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 49
وفادار ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 50
جعفرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 36
باوند تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
امين لو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 32
ناصرى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 39
اورنگى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 38
فىاضى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 22
محمدخانلو ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
شمسى تجربی روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 59
اصغرى اردلانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 53
گيتى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 26
كاظمى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 55
پورمحمد نيك خصلت زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
زندگانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
صابر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 25
جبرائيلى ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
بنى نصرت ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 45
رنجبر خديوى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 50
حمزه لو تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 68
على اكبرى هنر مرمت اثارتاريخي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
موثق پور اكبرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 59
فلاح پور انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
الهى نيا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
عبدالهى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 12
مقدم يار ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 52
حاجى اقا على زاده انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
صدقيان تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
على پور تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 42
ره گشاى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 65
ملكى خالان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 35
هاشمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 68
بايبوردى ریاضی امار | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
طاهائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال از سوم راهنمايي 19
رجب پور انسانی اقتصاد | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
كوشان ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 19
فراج مياندوآب ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 35
رسولى اوصالو تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 46
قهرمانى انسانی مطالعات خانواده | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
غضنفرهروى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 29
غفارى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 55
قلى پور تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال از دوم دبيرستان 58
رزمى تجربی روانشناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 6سال از دوم راهنمايي 94
رحمتى زاده بناب انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 23
سلمانپور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
شجرى اقدم ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
قهرمانى علمدارى انسانی علوم سياسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 33
عمرانى فر ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
حمه ويسى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 35
نجدت كهلان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 22
مكى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
باغبان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 64
فتاحى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
يوسفى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 50
جعفرى يان گجن تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 6سال از دوم راهنمايي 101
صفرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 73
عليزاده زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 15
جلىل پور صوفى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 37
عظيم پوران تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 44
حسن زاده ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 48
اميرابراهيمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 43
اقبالى تجربی روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 6سال از دوم راهنمايي 97
اسدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 40
عبدى امير اباد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال از دوم راهنمايي 100
آقابيگى دستجردى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
ناصح اميرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
حسن زاده مقصودلو ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
جعفرى تازه كند ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
نيك منش تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 14
فتح اله زاده سردرود تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
نريمانى انسانی علوم سياسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
انصارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 23
تبريزى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 43
سوداگر عقلمندى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 52
صبورى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 23
عبداللهى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 31
اسديار تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
خليل آذر تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 9سال از چهارم دبستان 146
فاتحى فر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 39
اكبرى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 34
جعفرى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 37
توفيق زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
ابراهيمى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 22
اسدزاده انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمدپور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 42
نصيرى باوىلى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 42
اقازاده انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
فريدونى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
رضوانى پورمنفرد زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
هاتفى انسانی اقتصاد | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 24
جاملو تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 21
محمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 25
محمدى انسانی اقتصاد | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
مهديزاده ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 50
قلى زاده دارابى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال از سوم راهنمايي 49
سلىمانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 40
شعبانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
حسن پور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 73
عونى هريس ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
اميرراشد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
اسماعيلى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 22
عظيمى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 18
عبدى جهانگير ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
مهرى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
طلوعى باشكند انسانی علوم سياسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
جوانى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 6سال از دوم راهنمايي 94
آسايش تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 10سال از سوم دبستان 122
اصغرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 24
حكيمى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 11
ملكى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 68
حسينى المالو تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 24
جليلوند ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 39
باصرى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 39
اصلانى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال از اول راهنمايي 108
ممى زاده ينگجه تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
فرزانه آباديان زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
غزالى شاهگلى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
شريفى سعدآباد انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 26
پينه دوزهرزنق انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
فربخش ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 25
غفارى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 60
منظور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 37
اميد تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 19
نجاتى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 34
محمدى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
دهقانيان مشك عنبر تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 13
واحدى تكمه داش انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 26
حاجى اقا على زاده انسانی جغرافيا | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
هاشمى النجقى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال از دوم دبيرستان 44
عباسى عظيمى زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
كرمى علمدارى انسانی مطالعات خانواده | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
باستانى يوسف آباد انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
كبيرى جمشيد شرشرا تجربی روانشناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
ايمانى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 47
مرادزاده تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 12
نوريان سقين سرا تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال از چهارم دبيرستان 14
پور سيف مايان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال از سوم دبيرستان 34
هيكلى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال از دوم دبيرستان 47
محب عنصرودى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال از دوم دبيرستان 45
شادمان ساروخليل ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 36
فرزاد كيا تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 57
نور قاسمى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
خانجانى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
ممقانىه ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 53
دهقانى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 16
فتانى فرشباف ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 54
نصيرى شاملو تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
فرش فروش استاد تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 7سال از اول راهنمايي 95
بايرام پور گرده مهين ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 16
رستمى آخوله انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
اسلامبولچى تجربی شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 35
كاويانى تبريز تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 24
جوانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 28
حيدرى نوعصرى انسانی زبان وادبيات ترکي اذري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 38
رشادى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
حسن زاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال از دوم دبيرستان 36
عدالت نمين تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 31
پاكمهر ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
پارساى بناب تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال از دوم دبيرستان 38
زارعى عظيم انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
ابراهيمى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
رئيسى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 7سال از اول راهنمايي 105
اسدنسب ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 57
زينالى خسروشاهى ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 8سال از پنجم دبستان 145
اكبرى انيق تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
محرمى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
مردفر تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 18
بهروز آبادى ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 87
سركارات تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 56
ابراهيمى ديزناب ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
كلاهى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 5سال از سوم راهنمايي 77
وجدان دوست اهرابى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 41
رضائى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 52
حسين زاده خانميرى ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 34
رهبرماشينى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال از سوم دبيرستان 41
محمدى سرشت تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال از سوم دبيرستان 31
رسول زاده ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
حميدى پويا تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال از چهارم دبيرستان 13
على پور فخرى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 29
صدرنيا تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
اوجاقويردى زاده انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 40
حيدرى فتح آباد ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 33
عبداله وند انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 25
بدر زاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 30
كارگرنهر انسانی علوم سياسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 16
روح فروزنده تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 17
جديرى سىدىان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 33
ابراهيمى درخشان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
رضوانى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 16
احمدى النجقى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
رفعتى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال از چهارم دبيرستان 13
جعفر زاده تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
احمدى عدلى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 21
عبدالهى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال از سوم دبيرستان 24
شيرفر تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
نيك حال تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 53
دهقانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 24
رفعتى ملكى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 6سال از دوم راهنمايي 96
بهرامى تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 22
مصرى ساربانقلى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
ارشدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 4سال از اول دبيرستان 52
مرام زاده ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 44
فرزانه ممتاز ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 51
ابرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب) 1سال از چهارم دبيرستان 11
محبى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 21
نشانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 36
طباطبائى مجد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال از سوم راهنمايي 80
فقىه تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 5سال از سوم راهنمايي 84
پورحسين انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
ديبائى شيشوان ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
طيار انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
سيدحسينى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال از اول دبيرستان 26
آل طه تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 5سال از سوم راهنمايي 60
ولى زاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 42
پورحاجى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
محمودى قره بابا تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 16
فرشيدفر تجربی اقتصاد | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 23
شجاعى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه مراغه | شبانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 12
كريمى تجربی شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 53
رجبى ميلانى انسانی جغرافيا | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
ادهمى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
شبگرد تجربی روانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 6سال از دوم راهنمايي 80
انصارين تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال از اول دبيرستان 47
اسمعيل پور تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 4سال از اول دبيرستان 66
ايمامى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 50
احمدخانى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال از سوم دبيرستان 38
پاك دل ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 32
پيروز پناه تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 32
جنگى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
عبدالحسين پور نيازى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 40
آقاپورصباغ ریاضی روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
غديرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال از چهارم دبيرستان 12
كارگر ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 41
زينال پور تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال از سوم دبيرستان 23
شهرى كرگان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
اسدى بلويردى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 26
قناعت مغور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
احمدى زغن اباد تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
على پناهى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
فائق ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 47
حامد پيشقدم ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
جلالى تجربی شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 7سال از اول راهنمايي 85
كيانى شاه مرس انسانی تاريخ | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
جعفرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 33
نقدعلى زاد تجربی اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 36
واقعى ریاضی فيزيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
اكبرى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 21
وهاب زاده تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 16
انورى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 5سال از سوم راهنمايي 84
بلورى ریاضی فيزيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
پورشجاع تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 55
حضرتى طرزم زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه مراغه | شبانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 15
حضرتى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 34
ضرابى پور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 46
صدائى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 49
ذوقى ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 54
شاهدخطيب ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
پورحسين ابولى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 33
كاظم خانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 46
شجاعى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 30
خان زاده ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 38
شيبانى اصل تجربی روانشناسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 30
ياقوتى نىا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 34
فربه تجربی روانشناسي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 3سال از دوم دبيرستان 43
شهابى تجربی روانشناسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 59
رحىمى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 40
ساعى فرد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 41
روحانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 23
ميرفتاحى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
چمنى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
مهديقلى زاده تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
قنبريان تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
اطلاعى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال از سوم راهنمايي 65
احمدى فام ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
عابدينى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 40
آتش بار شادباد تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) 2سال از سوم دبيرستان 17
فاضلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال از اول دبيرستان 46
ميهن دوست ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
خسروى افشرد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
رضوان نسب ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 17
لطفى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال از اول راهنمايي 109
قياسى اره جان تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 55
حسينى مزرعه شادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
پورشاهى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال از دوم دبيرستان 45
مرتضوى تجربی شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال از سوم راهنمايي 47
قاسميانى تجربی روانشناسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
جوادزاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر) 1سال از چهارم دبيرستان 16
كريميان طهرانى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 16
زمانى تجربی اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 46
خدادوست زين آباد انسانی جغرافيا | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
برق لامع ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 40
عراقى تجربی شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 50
حبيبى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
محمدى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 42
عطارسعدآباد انسانی جغرافيا | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
سرپيراافشرد تجربی حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 66
محسن دارائى تجربی شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 56
ثقفى تجربی روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 4سال از اول دبيرستان 49
پور صمد ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
حاجى عبدالعلى پور ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
حسين زاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 23
فرج اوغلى مىاندوآب ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 49
پاشاپور تجربی روانشناسي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 15
آبياران ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
زعفرانچى زاده مقدم ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
زراندازباقرى تجربی روانشناسي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 3سال از دوم دبيرستان 35
باقرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 25
وجودى شىشوان تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 44
مومنى اندريان تجربی اقتصاد | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 40
حسن نژاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 33
مناف پور سخا انسانی جغرافيا | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 32
رضايى فسقندىس تجربی هتلداري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4سال از اول دبيرستان 73
حسنى صالح ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال از اول دبيرستان 60
شهريارى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
ظروفى آذر تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 22
رزاقپور اردهانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 22
بهين راد ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 45
منصورى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
دهارنژاد انسانی جغرافيا | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 3سال از دوم دبيرستان 36
برزگر ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدى نبيى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 24
عظيمى زنوزى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 18
جليلى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 39
رزمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 2سال از سوم دبيرستان 18
حكمتى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
جلالى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 2سال از سوم دبيرستان 36
سيارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال از اول دبيرستان 69
حاجى زاده نمين تجربی گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
حقيقت دوست بناب تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 28
واعظ تجربی گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
سديدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 25
مرادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
نيكنام اسكوئى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 24
سعيدمهر ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
فرهودى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال از سوم دبيرستان 36
دهقان نژاد تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
احمديان ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
جمشيدى اقدم تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
حسين زاده تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
شكارى زاده بناب ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
شكورى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 56
يارى خسروشاهى تجربی زيست فناوري | دانشگاه مراغه | شبانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 25
ستارى تجربی روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 23
تقى زادخدائى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
طالبى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 60
فخرزاده ديزجى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
حناچى ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
راستين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 32
سيدسجادى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 47
خاشع گر ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
بهرنگ نيا ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 40
رفعتى تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال از سوم راهنمايي 83
پور ممى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
برزگر تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 36
بهشتى اصل ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
نقيب ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 19
اصل لاهيجانى تجربی روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 38
تقى پور تلاقى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
قنبرى سهرون ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 42
آل يسن تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 5سال از سوم راهنمايي 94
مجلسى گله خانه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 56
مولوى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
حسن پور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 30
طلوعى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال از اول دبيرستان 64
آقائى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
روحى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 68
على عباسى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 7سال از اول راهنمايي 135
لسانى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
نظامى انسانی اديان وعرفان | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 53
عليزاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
تيمورى آلو تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال از سوم دبيرستان 25
مهديزاده تجربی گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
دادخواه زين آباد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
دلاور ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
اعلمى علمدارى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمديان ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
رهنما نيا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
صادقى مهر يار تجربی شيمي محض | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
شاهد بهروز تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 50
عباسپور ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 41
بهرامى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمديان سودمند ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 37
كاشف ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 35
صادقى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 31
عليزاد بنائى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 28
ياسمن مايان ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 36
عيسى پور ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 30
زينالى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
مليكى اسفنجانى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 5سال از سوم راهنمايي 59
غرائى خسروشاهى تجربی شيمي محض | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
يحيى خانى ممقانى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 19
پاى بند ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 34
حيدريان ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
سليمانى تجربی اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 7سال از اول راهنمايي 83
زارع رجبى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 15
واحد كلانكش ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
منتخبى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 5سال از سوم راهنمايي 79
پورقهرمان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
جهانگيرى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 41
بخشمندى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
رابط ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 25
ميرزائى صلحى تجربی حسابداري | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 22
فتحى آس تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال از سوم راهنمايي 53
خليل زاده تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 25
محسنى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 22
گلشن كلوانق تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 16
غفاريان مبرزتبريزى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 22
اصغر پور ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
رضائى عظيم تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
رئيس نيا ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 27
زرعى تجربی اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 43
زينال خانى ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 49
رضائى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 30
جوزن تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال از سوم راهنمايي 44
جاهدى اغچه اوبه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
احمدلو ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 74
اكبرى وايقان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
صمدى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال از سوم دبيرستان 28
ظهيرفرد ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
اكبرى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
رسولى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 2سال از سوم دبيرستان 35
گلريز تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال از اول دبيرستان 25
يارى مددلو ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 3سال از دوم دبيرستان 29
علىزاده فرد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 23
پور محمد قلى وفا ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 35
مراد پور ریاضی فيزيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 42
داداش وند ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال از چهارم دبيرستان 21
عطارويجويه ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
الهيارى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
قرآنى كهنموئى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
حجازى تجربی مهندسي فضاي سبز | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 51
حسينى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
بايرام لو ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
قاسمى جاويد تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 17
نوروزى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 11
وطن دوست علمدارى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
حسين زاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
ترحيب تجربی زيست فناوري | دانشگاه مراغه | شبانه دانشگاه مراغه 5سال از سوم راهنمايي 78
حىدرىان تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 53
شيخى امام زاده تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه مراغه | شبانه دانشگاه مراغه 3سال از دوم دبيرستان 39
كافى احمدى ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 46
رشيدى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 57
پور خير اله تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 2سال از سوم دبيرستان 19
فلاح ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 2سال از سوم دبيرستان 42
مهدى الهيارى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
شامى ملك زاده ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 36
چهره كشاشيشوان ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمدعظيمى دستجردى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
شهامت افشرد تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمدزاده مرادى تجربی زمين شناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 5سال از سوم راهنمايي 83
رضازاده دستبرد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 53
رحيمى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 29
هاشمى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
مشمول ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
مهدى زاده بهتاش ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
ميرزاده پراپرى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
دباغ عالى نسب ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 31
فيضى درخشى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
بهارتاش تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 13
حسين زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 22
فكور كجابادى تجربی شيمي محض | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
بيرامى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال از چهارم دبيرستان 24
زارع مهدوى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 29
نصيبى پور ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 29
هادى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 22
امين زاده قوى فكر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال از چهارم دبيرستان 16
شيرمحمدى تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
جعفريه يزدى ریاضی فيزيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
حسنى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 46
طهرانچيان ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
شاهرخى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
زينال زاده تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسينى چاخرلو تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 23
صادقيان ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 20
نيك جوى تبريزى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
فرساد لايق ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
عربلوئى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 23
قهرمانى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 34
گلى زاده تجربی بهداشت وبازرسي گوشت | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال از سوم راهنمايي 52
افشين تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 29
عجبى فرشباف ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
بهبودى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
يوسف زاده خير نقش ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 21
زمانى تاج الدين ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
على اكبرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال از چهارم دبيرستان 11
بشيرى لر خسروشاهى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
اميرى امند انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
امامى خواه تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 46
صادقپور بوالعجبى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
اسمعيل زاده ریاضی فيزيک | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمودراد تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 20
زكى تركدارى تجربی شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
اسفنديارى كلجاهى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمدى نوزاديان ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
فيروزى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 31
طالب پور ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 28
صادق زاده تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 54
نريمانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 2سال از سوم دبيرستان 17
نظرى تجربی شيمي محض | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 47
انفرادى تجربی زيست شناسي دريا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
سليمانى تجربی زيست فناوري | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 12
حنيفى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 3سال از دوم دبيرستان 45
اقالله حكم ابادى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 55
فريادى تجربی زيست فناوري | دانشگاه مراغه | شبانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 15
حسين زاده قويدل ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 16
پرهوده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 11
عالى محمودى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 17
غلامى وىجوىه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 35
نورى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 28
ايمانى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
باقرى وند اقبالى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه مراغه | شبانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 10
دهقان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
زيناليان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 10
محمودنژاد ماكوئى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 28
برقى اشتلق تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 30
صمدى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه زابل | شبانه دانشگاه زابل 3سال از دوم دبيرستان 33
مشگين باغ ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
احمدى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 44
يوسفلو ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
ساكن ریاضی امار | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 34
بالايى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
راشدى سفىدان تجربی اقتصادکشاورزي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 78
قاسمى كركج ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
شكردار تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 34
سپهرى فر ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال از چهارم دبيرستان 24
معماردوقلعه ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
موسوى بدر ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
عيدى احمدآباد ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 20
فخيمى زرنق ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
كهر خانه برحقى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
اسدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 2سال از سوم دبيرستان 36
جعفرى تركمانى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 9سال از چهارم دبستان 126
خيرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 3سال از دوم دبيرستان 52
فلاح ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 18
انتظار غازانى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
غمگسار ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 16
رضاپور ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 32
امان پور ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
سمسار خيابانيان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال از چهارم دبيرستان 11
اصالتى بيرق ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال از چهارم دبيرستان 16
عبدالهى هريس ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 25
على زاده ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 11
مصطفائى دانشمند ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 15
عبداله زاده ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
تقى پور ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 18
على محمدى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 12
حسين زاده تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال از چهارم دبيرستان 18
مستى قراگوزلو ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 12
بدرى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 26
باغچه تجربی گياه پزشکي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
رشيد بنام ریاضی امار | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
عينكى ملكى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 5سال از سوم راهنمايي 104
رحيم زاده ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
معصوم زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال از چهارم دبيرستان 11
عباسى تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
دهون ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
عليجانى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 2سال از سوم دبيرستان 29
دل گشائى سعدآباد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 10
مختارى لاله ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 2سال از سوم دبيرستان 40
تولدى لىقوان ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 38
قنبرى درويش بقال تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
سلامى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 2سال از سوم دبيرستان 16
مرادى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
روپوشى تجربی اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 4سال از اول دبيرستان 62
اشرفى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 25
مختار ساسانى ریاضی فيزيک | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 27
قصدى سعدآبادى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
اسماعيل زاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 10
هجران خواه حسنى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 13
حسن پور ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال از سوم راهنمايي 49
عيدى ریاضی فيزيک | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 32
يوسفى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال از چهارم دبيرستان 13
درخشندگى ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
عابدينى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 41
شايان مهر ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 13
خليلى عنصرودى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 31
اصلى هراب تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 11
قره داغى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
عباسى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 17
گلباز فردوس ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه مراغه | شبانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 16
فاتح پور ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
نظر شوقى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
جودى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 12
رهبرمهوريان ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال از چهارم دبيرستان 10
اويسى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 20
بقالى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 12
اسمعيل زاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 24
يوسفى زنوزى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 11
قواميان تجربی اقتصاد|دانشگاه گلستان -گرگان دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 57
سعيدپور ریاضی مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 40
عبدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه مراغه | شبانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 13
پرستار ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 14
هوراند قديم ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
ناصرى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 12
تابانى تجربی زيست فناوري | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 17
فيض اله زاده تجربی گياه پزشکي | دانشگاه مراغه | شبانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 16
منافى ریاضی مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 15
شكورى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 38
وفافر ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 11
نوذرى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه مراغه | شبانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان