ربط

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ربط

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ممندى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 50