ربط

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ربط

رحيمى واحد

رحيمى واحد

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ممندى فاطمه

ممندى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شيخه پور ساسان

شيخه پور ساسان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی