پلدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر پلدشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
جمالى مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 6سال از دوم راهنمايي 116
على پور تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 8سال از پنجم دبستان 154