پلدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر پلدشت

جمالى مهدى

جمالى مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
على پور

على پور

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

8سال کانونی / 154 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
داستار

داستار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
دلائى ميلان

دلائى ميلان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
عبدلى

عبدلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ناظم

ناظم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مروئى ميلان

مروئى ميلان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی