سردشت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سردشت

شكوفى هادى

شكوفى هادى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فايقى فاروق

فايقى فاروق

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
برياجى نظيره

برياجى نظيره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شيخانى كيوان

شيخانى كيوان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شريفى مبين

شريفى مبين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پذيرفته

پذيرفته

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نبى زاده

نبى زاده

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خضرى

خضرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پور احمد

پور احمد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
على پور

على پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قاسميانى

قاسميانى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

زبان
خاله نژاد

خاله نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عثمانى

عثمانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خضرزاده

خضرزاده

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مصطفى پور

مصطفى پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رسوليان

رسوليان

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى فر

محمدى فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شيخه نژاد

شيخه نژاد

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عزيزپور اقدم

عزيزپور اقدم

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی