اشنويه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اشنويه

رحيمى احسان

رحيمى احسان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رحمتى فخرالدين

رحمتى فخرالدين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
وهاب زاده زليخا

وهاب زاده زليخا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
حسينى سيده مينا

حسينى سيده مينا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
سعادت

سعادت

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
دانايى

دانايى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خنوپورلولكان

خنوپورلولكان

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رسولى خالد آباد

رسولى خالد آباد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ذوالقرنين

ذوالقرنين

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رحيم زاده

رحيم زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
ملازاده لولكان

ملازاده لولكان

حقوق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شهرويرانى گندويلا

شهرويرانى گندويلا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مرتضى

مرتضى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نادرى نالوس

نادرى نالوس

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تارم

تارم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قادرزاده

قادرزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
امينى كوكيا

امينى كوكيا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ملاسلطانى

ملاسلطانى

مددکاري اجتماعي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدامين پور

محمدامين پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
حشمى هاشم آباد

حشمى هاشم آباد

روزنامه نگاري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسين پور عليان

حسين پور عليان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينعلى زنده دل

حسينعلى زنده دل

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
قزان

قزان

علوم تربيتي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
طاها

طاها

جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

علوم تربيتي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اعظمى

اعظمى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسينعلى زنده دل

حسينعلى زنده دل

اقتصاد | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
رشيدى قارنجه

رشيدى قارنجه

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خضرى دنخه

خضرى دنخه

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حاجى اشنويى

حاجى اشنويى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ادهمى

ادهمى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اسماعيل نيا

اسماعيل نيا

علوم سياسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
تارويردى

تارويردى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عمرى

عمرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمودنژاد

محمودنژاد

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زينى نرى

زينى نرى

مديريت بازرگاني | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بايزيدى

بايزيدى

گياه پزشکي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

گياه پزشکي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
احمدنژاد

احمدنژاد

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پيروتى

پيروتى

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خضرى

خضرى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی