اشنويه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اشنويه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رحيمى احسان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 38
رحمتى فخرالدين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 23
وهاب زاده زليخا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 75
دانايى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 24
ذوالقرنين تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 64
ملازاده لولكان انسانی حقوق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 15
ملاسلطانى انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 13
نادرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده) 5سال از سوم راهنمايي 83
حشمى هاشم آباد انسانی روزنامه نگاري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
رسولى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مغان) 1سال از چهارم دبيرستان 19
قزان انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
طاها انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 26
ابراهيم زاده انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
اعظمى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 3سال از دوم دبيرستان 29
حاجى اشنويى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 37
كريميان تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 35
ادهمى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال از اول دبيرستان 70
اسماعيل نيا انسانی علوم سياسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 10
تارويردى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 2سال از سوم دبيرستان 31
عمرى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 1سال از چهارم دبيرستان 19
عزيزى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
زينى نرى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
بايزيدى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 16
احمدنژاد تجربی کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11