پيرانشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر پيرانشهر

نبى زاده فردين

نبى زاده فردين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عبدالهى آذر دريا

عبدالهى آذر دريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
پيروتى زانيار

پيروتى زانيار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مصطفى پور محمدويس

مصطفى پور محمدويس

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
حسين پور آريان

حسين پور آريان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يوسفى حسام الدين

يوسفى حسام الدين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
كاكه مم مائده

كاكه مم مائده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

7سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
مام عزيزى يسرى

مام عزيزى يسرى

طراحي صنعتي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

هنر
حسينى گردكشانه رضا

حسينى گردكشانه رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي محل خدمت شهرستان پيرانشهر

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خضرى رحمان

خضرى رحمان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي محل خدمت شهرستان سردشت

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسلام دوست رسول

اسلام دوست رسول

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خوان پايه محمد صابر

خوان پايه محمد صابر

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مصطفى زاده ناصر

مصطفى زاده ناصر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي محل خدمت شهرستان شوط

7سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
عبداله زاده شيخ احمدى على

عبداله زاده شيخ احمدى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي محل خدمت شهرستان چالدران

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سميعى

سميعى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
شريفى فرد

شريفى فرد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مصطفى پور

مصطفى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دادوند

دادوند

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
تسبيحى خاضع

تسبيحى خاضع

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
كمياب

كمياب

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
پوشى

پوشى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عدلى خضرى

عدلى خضرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
پيروتى

پيروتى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى وند

احمدى وند

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پيرى قارنايى

پيرى قارنايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
خوانچه زر

خوانچه زر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
رسول زاده

رسول زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بيك

بيك

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
پايمرد

پايمرد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خضرى

خضرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
احمدى خضريان

احمدى خضريان

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاهى اقدم

شاهى اقدم

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
معلومى

معلومى

علوم تربيتي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بابكرى

بابكرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روشن ثابت

روشن ثابت

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كردى

كردى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جبارنيزه

جبارنيزه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
برانوس

برانوس

روانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آرمند

آرمند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على پور

على پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قدو

قدو

حقوق | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
علوى كاموسى

علوى كاموسى

علوم تربيتي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمدنژاد

محمدنژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ابراهيم حسنه

ابراهيم حسنه

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مصطفى پور

مصطفى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
افشين

افشين

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رام

رام

روانشناسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بوداقى

بوداقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كرمانجى

كرمانجى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ملا

ملا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تسبيحى خاضع

تسبيحى خاضع

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
باپيرى

باپيرى

علوم تربيتي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اشكو

اشكو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بايزيدى

بايزيدى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خضرى

خضرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مصطفى پور

مصطفى پور

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
كلانترى

كلانترى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
افته

افته

گياه پزشکي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مام عزيزى

مام عزيزى

اقتصاد | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

روابطعمومي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نبى

نبى

زبان شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بادبرين

بادبرين

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پنداشته

پنداشته

روانشناسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رسول پور

رسول پور

زيست فناوري | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آجى

آجى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غفورى

غفورى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خشت زر

خشت زر

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خالقى اروانق

خالقى اروانق

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاتحى

فاتحى

اقتصاد | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی