پيرانشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر پيرانشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نبى زاده فردين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 58
عبدالهى آذر دريا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 68
پيروتى زانيار تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 61
مصطفى پور محمدويس ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 58
حسين پور آريان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
يوسفى حسام الدين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 86
كاكه مم مائده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 7سال از اول راهنمايي 142
مام عزيزى يسرى هنر طراحي صنعتي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 4سال از اول دبيرستان 61
اسلام دوست رسول تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال از چهارم دبيرستان 17
سميعى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 78
شريفى فرد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19
دادوند تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 63
عدلى خضرى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 65
پيروتى تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
خضرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 53
بابكرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
برانوس انسانی روانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 13
آرمند تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان) 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 3سال از دوم دبيرستان 42
ابراهيم حسنه تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 5سال از سوم راهنمايي 62
حسينى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 17
افشين تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 46
رام انسانی روانشناسي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسينى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
شريفى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
تسبيحى خاضع تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 2سال از سوم دبيرستان 22
باپيرى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
بايزيدى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 64
خضرى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 33
حسينى تجربی اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 50
كلانترى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 1سال از چهارم دبيرستان 16
افته تجربی گياه پزشکي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
مام عزيزى تجربی اقتصاد | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 54
سلطانى انسانی روابطعمومي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
نبى انسانی زبان شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
بادبرين تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 3سال از دوم دبيرستان 36
پنداشته تجربی روانشناسي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 13
آجى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 20
غفورى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال از سوم راهنمايي 63
فاتحى تجربی اقتصاد | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 12