شاهين دژ

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شاهين دژ

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شريفى كيوان انسانی حقوق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 17
صالحى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
عباسى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
خالقى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 2سال از سوم دبيرستان 37
اسماعيلى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 2سال از سوم دبيرستان 39
ابراهيميان تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 41
سليمانزاده انسانی تاريخ | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
خسروى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمودى تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12