ماكو

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ماكو

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عليزاده ميلاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 57
فاضلى نيا تجربی علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 13