ماكو

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ماكو

آقازاده

آقازاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عليزاده ميلاد

عليزاده ميلاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
قربان پور

قربان پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
عليزاده

عليزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شيرزاده

شيرزاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
فاضلى نيا

فاضلى نيا

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی