بوكان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بوكان

احمدى اسماعيل

احمدى اسماعيل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مسرورى سروش

مسرورى سروش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهدى راد فرزاد

مهدى راد فرزاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبداله پور لقمان

عبداله پور لقمان

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
عبدالله زاده علم آباد سامان

عبدالله زاده علم آباد سامان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
امينى آريا

امينى آريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شينه يكشوه اميد

شينه يكشوه اميد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بهامين كيميا

بهامين كيميا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رضايى فرد رحيم

رضايى فرد رحيم

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حسينى برزنجى

حسينى برزنجى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
اديب حسامى كمال

اديب حسامى كمال

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قادرحاجى كيميا

قادرحاجى كيميا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
صالحى مهران

صالحى مهران

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
ابراهيمى دياكو

ابراهيمى دياكو

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ابراهيمى اميد

ابراهيمى اميد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سيدى قراقيه امين

سيدى قراقيه امين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ملائى اوزنقشلاقى اميد

ملائى اوزنقشلاقى اميد

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فيضى مهران

فيضى مهران

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كاكه الله پور پريسا

كاكه الله پور پريسا

زبان وادبيات الماني | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
على پور سعيد

على پور سعيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ذهابى پور محسن

ذهابى پور محسن

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اختيارى قره گويز سينا

اختيارى قره گويز سينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عبداله پور دياكو

عبداله پور دياكو

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
رشيدى سيروان

رشيدى سيروان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ليلى ميثم

ليلى ميثم

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سليمانى كيهان

سليمانى كيهان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مرادى محمد

مرادى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عيسى زاده سالار

عيسى زاده سالار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
كتانى داوود

كتانى داوود

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
‌سور متين

‌سور متين

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
محمودى منبر اميد

محمودى منبر اميد

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شمس اله مهران

شمس اله مهران

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كريمى رامين

كريمى رامين

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مقسومى نوروزآباد

مقسومى نوروزآباد

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
امينى

امينى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
كدخدامحمدى

كدخدامحمدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فروغى

فروغى

باستانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
ملازاده

ملازاده

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
شكراللهى

شكراللهى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رنجبرى

رنجبرى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اسماعيل پور

اسماعيل پور

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
سليمان زاده

سليمان زاده

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مينه زاده

مينه زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميناپور

ميناپور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كريمى فرد

كريمى فرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بايزيدى

بايزيدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عبداله زاده

عبداله زاده

زبان ايتاليايي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
سليم زاده آذر

سليم زاده آذر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
رسولى دهبكرى

رسولى دهبكرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
معروفى

معروفى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
خالدى

خالدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مينه زاده

مينه زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
رسولپور

رسولپور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رسول زاده ارمنى بلاغى

رسول زاده ارمنى بلاغى

مددکاري اجتماعي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سعيدى

سعيدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهترى

مهترى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
معروفى

معروفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عزيززاده

عزيززاده

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
امين زاده

امين زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
الهامى

الهامى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
شاه محمدى

شاه محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
پورمصطفوى ميرزانظام

پورمصطفوى ميرزانظام

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ظاهرى

ظاهرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
خضرى

خضرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
فتحيان

فتحيان

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
خالندى

خالندى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمد زاده

محمد زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شهسوارى

شهسوارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عبدل نژاد

عبدل نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كاميابى

كاميابى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
امين پور

امين پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
على پورى

على پورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
جهان تاب

جهان تاب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
چالاكى

چالاكى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قديمى

قديمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جعفرى بوكانى

جعفرى بوكانى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
قادر نژاد

قادر نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اسدزاده افشار

اسدزاده افشار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
قهرمانى دهبكرى

قهرمانى دهبكرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مام خسروى آذر

مام خسروى آذر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
سرافراز

سرافراز

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حقيقت

حقيقت

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
مرادى قره بابا

مرادى قره بابا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
افسوسى

افسوسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كرد

كرد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عثمانى

عثمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كاكه رش

كاكه رش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ستوده

ستوده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سلطان چپه

سلطان چپه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
يوسف زاده

يوسف زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ارجمند

ارجمند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

مددکاري اجتماعي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فيض اله بيگى مكرى

فيض اله بيگى مكرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
فرخه

فرخه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
معزز

معزز

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خفده

خفده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بهنام

بهنام

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سردشتى

سردشتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خداداد

خداداد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بايزيدپور

بايزيدپور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

حقوق | دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
بوكانى

بوكانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
داوند

داوند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ويسى احمدآباد

ويسى احمدآباد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاجى بهرامى

حاجى بهرامى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حقيقى

حقيقى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

6سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
جوانبخت

جوانبخت

تاريخ | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پاينده

پاينده

علوم تربيتي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اكرمى

اكرمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پرى

پرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سلطانى

سلطانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بايزيدى

بايزيدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خازير

خازير

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
پاشايى

پاشايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
محمودزاده

محمودزاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عبدالله زاده

عبدالله زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صوفى حمه

صوفى حمه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
مصطفى زاده

مصطفى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
باقى

باقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسن نژاد

حسن نژاد

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ملكى چوپلو

ملكى چوپلو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسمعيل زاده

اسمعيل زاده

مهندسي برق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اولى زاده

اولى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
معروفى

معروفى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حسن سلطانى

حسن سلطانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ممندى

ممندى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سيلكه

سيلكه

علوم تربيتي | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
بالاش

بالاش

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسين آذر پور

حسين آذر پور

علوم تربيتي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حاتمى

حاتمى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على يار

على يار

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كريمى جوان

كريمى جوان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رشيدآذر پور

رشيدآذر پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عثمانى

عثمانى

علوم تربيتي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قادريان

قادريان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كاكه حمه

كاكه حمه

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خضرى

خضرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مديريت بازرگاني | دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بايزيدى

بايزيدى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خضر آقا

خضر آقا

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فيضى

فيضى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مام خسروى آذر

مام خسروى آذر

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
نصيريان

نصيريان

ميکروبيولوژي | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهرام پور

بهرام پور

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حيدرى آغجويان

حيدرى آغجويان

زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حاجى محمدامينى

حاجى محمدامينى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جهان پور

جهان پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمود مينه

محمود مينه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قرنى

قرنى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كريم زاده كل تپه قرميش

كريم زاده كل تپه قرميش

گياه پزشکي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رستمى نوروزلو

رستمى نوروزلو

اديان وعرفان | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صالح نژاد

صالح نژاد

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خشته گلينان

خشته گلينان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بهرام نژاد

بهرام نژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ايامى مستان آباد

ايامى مستان آباد

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ايلخانى زاده

ايلخانى زاده

اقتصاد | دانشگاه دامغان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
هدايتى فر

هدايتى فر

زمين شناسي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهرام زاده باغ

بهرام زاده باغ

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه زابل | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی