مياندوآب

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مياندوآب

طالبى مهدى

طالبى مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسن زاده سلوى

حسن زاده سلوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
غفارى خداداد

غفارى خداداد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عليرضا پور عرفان

عليرضا پور عرفان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مولايى

مولايى

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
تقى زاده حميدرضا

تقى زاده حميدرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بخشى زهرا

بخشى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طهماسبى رضا

طهماسبى رضا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
خيراله يان اميرحسين

خيراله يان اميرحسين

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نويدفر

نويدفر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پارسايى

پارسايى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
جعفرزاده

جعفرزاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
آشام

آشام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
حاجى پور اصل

حاجى پور اصل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اجاقى مياندوآب

اجاقى مياندوآب

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

8سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
سالمى

سالمى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بابافام

بابافام

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
قرانازى فام

قرانازى فام

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
تراب

تراب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قراباغلو

قراباغلو

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
پيرمردى

پيرمردى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
رجبى

رجبى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
انفرادى

انفرادى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نريمانى

نريمانى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
لطفى

لطفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ولى پور

ولى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
زينالى

زينالى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

9سال کانونی / 176 آزمون

تجربی
ساعد

ساعد

علوم سياسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
احتشامى

احتشامى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دلاورى

دلاورى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
داداشى

داداشى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
منافى آذر

منافى آذر

مهندسي شيمي | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فرجامى

فرجامى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بهروز

بهروز

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی