مهاباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مهاباد

بوكانى آريان

بوكانى آريان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
آزيز

آزيز

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ابراهيم نژاد

ابراهيم نژاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
انورى سيران

انورى سيران

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

زبان
همايونفر محمد سعيد

همايونفر محمد سعيد

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كسرايى فرد امير

كسرايى فرد امير

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
منصورى روژين

منصورى روژين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
مصطفى زاده فاطمه

مصطفى زاده فاطمه

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
رضايى محمد

رضايى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عثمانى احد

عثمانى احد

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خالندى پريوش

خالندى پريوش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي محل خدمت شهرستان چالدران

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رشيدنژاد امير

رشيدنژاد امير

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
هدايت پور روژين

هدايت پور روژين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
داودى فرزاد

داودى فرزاد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رسول پور آذر

رسول پور آذر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سودائيان

سودائيان

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مامند پور

مامند پور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عثمانى

عثمانى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
على زاده

على زاده

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابوبكرى

ابوبكرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سعيدى كيا

سعيدى كيا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
توتونچى

توتونچى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدى آذر

احمدى آذر

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خجسته

خجسته

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
احمدى پور

احمدى پور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسماعيل پور

اسماعيل پور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
معمارى آزاد

معمارى آزاد

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خضرپور مقدم

خضرپور مقدم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
امين الاسلام زاده

امين الاسلام زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
خسروانى

خسروانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پاليزبان

پاليزبان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مقدمه مثلثات از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی