سلماس

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سلماس

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قاسم پور صدقيانى على انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 45
حسينخانى معين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
آذربد آرين ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 40
مرتضوى سيدفراز تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 68
جبارى مرجان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 6سال از دوم راهنمايي 77
شرافتى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 43
جعفرزاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 34
طاهر شبسترى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 49
افخم ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 22
سيداهرنجانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 37
عباس زاده انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 51
دهقانى مغانجوقى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
سزاوار تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 45
ميرحاجى مغانجوقى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 35
يونسى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال از دوم دبيرستان 35
جلى باقو دلزى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 42
عظيم زاده يوشانلوئى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال از سوم راهنمايي 65
راستى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 34
وكيل زاده آزاد ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 36
احمدى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
برادرى يحيى زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 38
ابراهيمى كنگرلوئى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 31
پاكى انسانی جغرافيا | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 22