خوي

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خوي

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قاسم بگلو اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 60
امينى عادل انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 40
منصورنيا فاروق ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال از سوم راهنمايي 99
كريمى فرزانه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 6سال از دوم راهنمايي 120
سيدمحمودى سيدطاهر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 46
حسينى رضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 59
عمرانى شادى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 26
انورى اميرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 65
مهدى زاده سيدحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 5سال از سوم راهنمايي 89
كلوانى توحيد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال از دوم راهنمايي 113
حسن زاده حاجلارى آرتام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
خليلى حميدرضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال از سوم راهنمايي 97
حسنى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 65
هنرور صالح ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 92
زاهدى فاطمه ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
رحيملو الهام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 63
باقرى عرفان ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 42
درستى اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 7سال از اول راهنمايي 132
زينالى على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 88
حكمت آرا حسين هنر صنايع دستي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 17
شه روز پارسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 46
اشرفى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 87
ابرى عطاء تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 19
جواديان ساناز هنر ارتباطتصويري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 22
نقى لو حسين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 54
رنجبرى حجت تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 5سال از سوم راهنمايي 109
نصيرزاده زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال از اول دبيرستان 70
توحيدى گلسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال از سوم راهنمايي 84
دل افروز مهدى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 61
پويا كيميا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 34
جبارنژاد اصل محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 7سال از اول راهنمايي 101
امامعلى زاده مهدى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 41
وحدتيان على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 67
سيدهاشمى سيدهادى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 51
زينالى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 96
پناه لو تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 45
ايمان زاده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 74
قوچخانى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 21
بابازاده بهستانى ریاضی امار | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 8سال از پنجم دبستان 157
دريانى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 6سال از دوم راهنمايي 118
روشن ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 38
حسين زاده تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 104
خانقاهى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19
فنائى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال از اول دبيرستان 46
صبحى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 23
رضاپور تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 50
بزرگ منش ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 47
حسنقلى زاده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19
سرخابى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 29
فلاحتى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 58
جعفرزاده مرندى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 45
دهقانى چورسى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 43
همدمى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 34
زينالى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 56
چيت سازى اصل تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال از دوم راهنمايي 111
خاكى خوئى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
يوسف پور ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 8سال از پنجم دبستان 141
صفرخان زاده تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 7سال از اول راهنمايي 140
على جانلو تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 84
هنرور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 23
غبرائى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 56
اسماعيلى انسانی حسابداري | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 4سال از اول دبيرستان 62
سلطان فام تجربی تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 70
هاشم زاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 21
رضايى نصر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 6سال از دوم راهنمايي 119
على اكبرلو ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 5سال از سوم راهنمايي 91
عبدالعلى زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 31
نمازى تجربی روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 5سال از سوم راهنمايي 51
سالم خوئى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي دانشکده علوم پزشکي خوي 4سال از اول دبيرستان 76
جبارى قورولى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
رجبى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
فتحى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 5سال از سوم راهنمايي 70
خليلى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 21
جعفرى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 38
نمازى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 55
ميرزاده تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
جبارى قناتى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 8سال از پنجم دبستان 131
سلطانى اوموئى انسانی اقتصاد | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 21
جليل زاده تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 1سال از چهارم دبيرستان 12
بابالو تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال از سوم راهنمايي 97
ولى زاده تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
قاسم لو تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال از دوم دبيرستان 58
چيت سازى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 26
رجائى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
قنبرى شتردار ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 26
اصغرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 8سال از پنجم دبستان 156
غلامى فر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 4سال از اول دبيرستان 71
بابالو ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 43
حسين زاده تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
عليزاده ماكويى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 6سال از دوم راهنمايي 102
شكورى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 62
قاسم خانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 23
ولى بكلو انسانی اقتصاد | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
باقرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 74
قويدل قزلجه تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 2سال از سوم دبيرستان 28
قره محمدلو ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
نادرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 4سال از اول دبيرستان 49
سيدصلاحى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 77
قاسم خانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 38
عليزاده تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 4سال از اول دبيرستان 84
عدوبند تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال از چهارم دبيرستان 19
حاجى زاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 34
جنگى درشكى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 16
خضرلوى اقدم ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 10سال از سوم دبستان 131
محمدلو ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
آقاعلى زاد تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
خانعلى لو ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 40
لك‌ تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده) 1سال از چهارم دبيرستان 14
قوردوئى ميلان انسانی تاريخ | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
سعيدى راد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 5سال از سوم راهنمايي 77
مرادخانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
مرادخانى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 31
مسلم زاده تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
بختيارى اصل تجربی حسابداري | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 54
دشتبان ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
گلوانى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 69
جان نثار شيخ مرجانى ریاضی مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 3سال از دوم دبيرستان 48
قمرى اصل تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 66
احمدى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال از سوم راهنمايي 108
عباسعلى پور ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال از چهارم دبيرستان 14
يوسفلو تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 4سال از اول دبيرستان 46
صفرعلى زاده تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 25
شاه حسينى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
شكورى تجربی حسابداري | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 5سال از سوم راهنمايي 89
نوازش انسانی جغرافيا | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 16
ميرزائى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 62
اباذرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 3سال از دوم دبيرستان 50
سبحان وردى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
ابراهيم خانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 3سال از دوم دبيرستان 61
على محمدلو ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
اصغرى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 6سال از دوم راهنمايي 89
شريفى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 13
حسن نژاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 4سال از اول دبيرستان 61
علنقى لو ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 21
اسماعيل زاده تجربی حسابداري | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 30
نيازمند تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 3سال از دوم دبيرستان 44
حسينقلى لو تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 20
على زاده تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 6سال از دوم راهنمايي 99
ارونقى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 3سال از دوم دبيرستان 54
رحيمى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 6سال از دوم راهنمايي 109
سيدعربى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 70
شبانلوئى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 40
قاسم زاده خوئى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 60
نظيفى تجربی حسابداري | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 5سال از سوم راهنمايي 70
محمدى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 63
افقى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 15
حبوطى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 12
مقدسى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 7سال از اول راهنمايي 130
قربانى انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
مصطفايى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 4سال از اول دبيرستان 77
كلوانى ریاضی فيزيک | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
بتولى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
فرزانه ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
يوسف زاده تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 5سال از سوم راهنمايي 86
عباسى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 72
گلوانى ریاضی مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 22
ركنى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 4سال از اول دبيرستان 55
عليلو تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 1سال از چهارم دبيرستان 19
زينالى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 31
لاله تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 5سال از سوم راهنمايي 98
كى خانى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 6سال از دوم راهنمايي 97
دانش نيا تجربی شيمي محض | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال از اول دبيرستان 58
حسين اوغلى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 5سال از سوم راهنمايي 88
شريف زاده اقدم تجربی بهداشت وبازرسي گوشت | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 41
رضاپور تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
مهراجى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 3سال از دوم دبيرستان 56