اروميه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اروميه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
افخمى نيا على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 6سال از دوم راهنمايي 91
ملكى ثمين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
زارع قلي نژاد مهراد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 51
آقازاده محمدمهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 54
كريمى پور سينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 47
دولى خانى محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 88
مشهدى كشتيبان اميررضا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 42
پاشازاده مهدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
تيمورپور لوليك افشار تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 91
صدري رايان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 55
گنج جو على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
نظرى كيا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 36
مولائى متين ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
حقيقى اصل آوات تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 36
حسن زاده كفاش اصل سرخاب صابر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 94
عبدالى عمران ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
نجفى على سينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 50
حاجى محمدى پيام ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 8سال از پنجم دبستان 113
شريعت روزبه انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 6سال از دوم راهنمايي 83
طالعى متين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 30
مولائى عارف ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
على پناه مهنوش تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 7سال از اول راهنمايي 107
قلعه جوقى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
بابائى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 8سال از پنجم دبستان 111
منوچهرى برديا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال از سوم راهنمايي 73
پناهى احسان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 6سال از دوم راهنمايي 95
على ميرزاپور آرين ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
شامل زاده ناصر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
حسينى بديع تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 39
جهانديده آران ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 48
قنادى كريمى آرين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 6سال از دوم راهنمايي 93
نقى پورعسكرآباد تپه رضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال از سوم راهنمايي 73
على پاشاپور آسيايى طه‌ ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 45
محمديان پويا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 19
رازى مفتخر سينا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
مجدى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 22
سلطان زاده سينا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 7سال از اول راهنمايي 101
ملک لي معين ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
ظفرملك زاده سالار تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 13
شكوئيان تبريزى سبحان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 33
سقائى آرين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 5سال از سوم راهنمايي 51
كيانى امير تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 44
طالبى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 26
حيدرى هادى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 48
رضاقلى زاده حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 5سال از سوم راهنمايي 96
نانبخش سپهر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 6سال از دوم راهنمايي 100
قاسمى احسان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
حيدرلو اميررضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 16
خادم صديقى مسعود ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
كيامنش بنان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 35
رضائى ارسطو تجربی پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال از سوم دبيرستان 38
خليلى بهزاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال از سوم دبيرستان 38
رضازاده محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال از سوم دبيرستان 29
قلى زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
كريمى مجد ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 23
پورعلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال از سوم دبيرستان 34
رسولى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
صداقت حيدرانلو تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 88
رحيم زاده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 6سال از دوم راهنمايي 66
شهابى انسانی اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
اسدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 36
طلعت قوشچى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 39
رخسار طلب آذر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 6سال از دوم راهنمايي 90
حبيبى گنگچين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 7سال از اول راهنمايي 121
نوروزى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 23
معروف روحى زاد تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
صورگلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 18
فولادى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 32
دشتى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
خمويى تولى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال از اول راهنمايي 129
تارويردى پور تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 42
زاهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 70
سليمان پور دارغلو ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 21
نقى زاده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 48
نعمتى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 56
مسلمى ينگجه ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 36
نامور رضايى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
سياح ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 36
قره باغى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 32