زواره اردستان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر زواره اردستان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ميرابوطالبى زهراسادات تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 48