زواره اردستان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر زواره اردستان

ميرابوطالبى زهراسادات

ميرابوطالبى زهراسادات

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عرب فاطمه

عرب فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضايى فاطمه

رضايى فاطمه

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
داودى زواره

داودى زواره

مطالعات خانواده | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صادقى فرد اميرحسين

صادقى فرد اميرحسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زراعتيان جعفرآبادى

زراعتيان جعفرآبادى

حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پيله ور

پيله ور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | محروم-بومي استان اصفهان محل خدمت شهرکاشان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی