دولت آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر دولت آباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمدى پريسا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 41
حاتمى اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 12
فتاحى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 19
افضلى انسانی جغرافيا | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
شفيعى ریاضی فيزيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
محقق ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 22
معجزى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 19
فرودستان ریاضی مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي لار مرکز آموزش عالي لار 1سال از چهارم دبيرستان 24