دولت آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر دولت آباد

ملاپروانه فاطمه

ملاپروانه فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمدى پريسا

محمدى پريسا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حاتمى اميرحسين

حاتمى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
افضلى

افضلى

جغرافيا | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شفيعى

شفيعى

فيزيک | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محقق

محقق

مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
معجزى

معجزى

مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرودستان

فرودستان

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي لار

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی