چادگان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر چادگان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صفرى حامد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 31
هاشمى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 12
صالحى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20
انالوئى تجربی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 23
نادى تجربی شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20