تيران

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تيران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شيرازى تيرانى زهرا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20
سلطانى كوثر تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 93
نادرى مهدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
نامدارى مينا انسانی حقوق | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 25
فدايى تهرانى ستاره تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 80
حاتمى تهرانى انسانی مديريت مالي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
مويدى ورپشتى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 50
كاظمى دره بيدى ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 32
افشارى اسفيدواجانى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 23
سليمى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 35
شفيعى انسانی مديريت مالي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
شيرازى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 41
امينى تهرانى انسانی مشاوره | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 40
هاشمى انسانی حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
صائبى نسيم آبادى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 56
حقيقى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
امينى تهرانى ریاضی فيزيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
مظاهرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 41
دادخواه تهرانى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 40
باقرى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 12
مظاهرى بودانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 43
شاهپورى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 41
دادخواه تهرانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 27
حسينى بودانى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
مختارى اسفيدواجانى انسانی علوم ارتباطات اجتماعي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
امينى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 26
حسن شاهى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 19
خدائى انسانی مديريت دولتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
معتمدى تهرانى انسانی جغرافيا | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20
مصطفائى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 47
شريفى ورپشتى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 64
محمدى مباركه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 1سال از چهارم دبيرستان 15
دادخواه تهرانى انسانی مديريت دولتي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 36
جواد دستجردى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
احمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 1سال از چهارم دبيرستان 12
سلطانى تهرانى انسانی جغرافيا | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 46
سلمانيان تهرانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 22
صائبى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 22
مظاهرى كوهانى ریاضی فيزيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 23
امينى انسانی اقتصاد | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
فلاحتى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 25
شيرازى تيرانى انسانی برنامه ريزي اجتماعي وتعاون | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
طاهرى تجربی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 4سال از اول دبيرستان 60
دادخواه تهرانى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 25
يوسفى تهرانى ریاضی مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال از سوم دبيرستان 49
محمدى تجربی حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 40
دهقانى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 37
سلطانى انسانی علوم سياسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 23
احمدى شاهدانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 26
احمدى حسن آبادى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
ظريفى راد ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
امينى انسانی مطالعات خانواده | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 38
كاويانى تهرانى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
پناهى انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
دادخواه تجربی زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 26
افشارى اسفيدواجانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 24