بوئين مياندشت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بوئين مياندشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اسماعيلى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
دوست محمدى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 11
مهدى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 26
توكلى بوئينى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 13
حيدرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 17
خليلى هنر صنايع دستي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 1سال از چهارم دبيرستان 11
توكلى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
شكراللهى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 36
بهرامى انسانی علوم سياسي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 10
مرتضائى انسانی زبان شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
اسماعيلى انسانی اديان وعرفان | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 27
دوست محمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 29
كشاورزى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 13
خليلى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13