بادرودكاشان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بادرودكاشان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فتحى مقدم محمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 67