بادرودكاشان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بادرودكاشان

فتحى مقدم محمد

فتحى مقدم محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی