دهاقان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر دهاقان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حاج سيف الهى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 9سال از چهارم دبستان 140
مهربان ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
قنبريان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 57
رضاپور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال از سوم دبيرستان 25
شعيبى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 44
حجازى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 44
علويان هنر ارتباطتصويري | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 2سال از سوم دبيرستان 41
باقرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
هاشميون ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 34
افشارى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
حاجى رحيميان ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 32
اسديان ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 40
حقيقى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 38
موسوى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 3سال از دوم دبيرستان 57
جعفرپور ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
شفيعى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 45
ميرباقرى ریاضی مهندسي برق | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 10
موسوى نيا تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 42
عابديان انسانی علوم سياسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
جهانگيرى انسانی جغرافيا | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 23
دادور انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 25
جابرى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 34
موحدى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 12
شبانپور انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 22
حديدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 10
ممتاز تجربی روانشناسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 18
رحمانى انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
جلالى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
اسماعيلى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 24
ورپشتى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 3سال از دوم دبيرستان 47
هادى زاده تجربی مهندسي فضاي سبز | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 5سال از سوم راهنمايي 78
خدابخشى ریاضی مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 19
برهمت تجربی شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 20
تقى پور تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 14
احمديان تجربی گياه پزشکي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
بهرامى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17