دهاقان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر دهاقان

ملاقاسمى

ملاقاسمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
زمين كار

زمين كار

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
افشارى ياسين

افشارى ياسين

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رضاييان زهرا

رضاييان زهرا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حاج سيف الهى على

حاج سيف الهى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

9سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
جانقربان فاطمه

جانقربان فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مهربان

مهربان

فيزيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جهانگيرى

جهانگيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قنبريان

قنبريان

مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
رضاپور

رضاپور

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شعيبى

شعيبى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حجازى

حجازى

علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
علويان

علويان

ارتباطتصويري | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

هنر
باقرى

باقرى

مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عطائيان

عطائيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
هاشميون

هاشميون

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
افشارى

افشارى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاجى رحيميان

حاجى رحيميان

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اسديان

اسديان

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حقيقى

حقيقى

علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

علوم تربيتي | دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
جعفرپور

جعفرپور

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ميرباقرى

ميرباقرى

مهندسي برق | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زين العابدينى

زين العابدينى

حقوق | دانشگاه تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
قرمزى

قرمزى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
موسوى نيا

موسوى نيا

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عابديان

عابديان

علوم سياسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جهانگيرى

جهانگيرى

جغرافيا | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دادور

دادور

مديريت صنعتي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جابرى

جابرى

مديريت صنعتي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مرادخانى

مرادخانى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
موحدى

موحدى

علوم تربيتي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شبانپور

شبانپور

فقه وحقوق اسلامي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حديدى

حديدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ممتاز

ممتاز

روانشناسي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جلالى

جلالى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حجازى

حجازى

مهندسي معماري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ورپشتى

ورپشتى

مهندسي موادومتالورژي | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
هادى زاده

هادى زاده

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
خدابخشى

خدابخشى

مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
برهمت

برهمت

شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تقى پور

تقى پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

گياه پزشکي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی