آران و بيدگل

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر آران و بيدگل

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قرنى فاطمه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 55
فخرائيان مريم هنر نوازندگي موسيقي ايراني | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
نوذرزاده مجتبى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 62
ميرزائيان فاطمه ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
شبان يزدلى مهدى ریاضی فيزيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
مبينى ريحانه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 54
حسن زاده ارانى عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
گلى بيدگلى نرجس هنر صنايع دستي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 10
ناصرى بيدگلى ليلا هنر فرش | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 24
محمدى نصرآبادى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 24
على اكبرزاده انسانی مديريت دولتي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 3سال از دوم دبيرستان 63
ربيع زاده نصرآبادى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 24
هژير انسانی علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 25
اسدى محمدآبادى انسانی حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 39
معروفى آرانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 35
يزدانى نژاد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 36
سليمانى راوندى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 46
مروج نصرآبادى ریاضی روانشناسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 24
پرآور نصرآبادى انسانی حقوق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال از سوم دبيرستان 39
باغبانى آرانى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 12
حميدى على آبادى انسانی باستان شناسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 19
زيارتى نصرآبادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 53
صلاحى پور بيدگلى انسانی مطالعات خانواده | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
حمزه ئى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 24
معرفت تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال از اول دبيرستان 52
حلاجى محمدآبادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 24
عليجان زاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
پاسبان زاده ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 46
محمدرضائى بيدگلى انسانی باستان شناسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
على حسينى نصرآبادى انسانی مطالعات خانواده | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مطهريان زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
ميرعابدى نوش ابادى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 19
مكارى زاده نصرآبادى انسانی حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 24
محمدى پور ریاضی مهندسي هوافضا | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 4سال از اول دبيرستان 70
افروز ریاضی مهندسي معماري | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال از چهارم دبيرستان 11
صباغيان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال از اول دبيرستان 87
حدادى على آبادى ریاضی فيزيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 18
جوادى نيا نصرآبادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 23
اصغرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 31
سرمدى بيدگلى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 25
دهقانى بيدگلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 42
محبوبى تجربی علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز) 3سال از دوم دبيرستان 59
زارعى نصرآبادى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 40
محلوجى على آبادى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 53
شورابيان نصرآبادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
كله ئى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 47
حدادى نصرآبادى انسانی اديان وعرفان | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
مبينى بيدگلى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 19
برزوئى بيدگلى انسانی باستان شناسي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 47
عرب پور واحدى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 18
شكرائيان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 15
سعيدزاده بيدگلى انسانی اديان وعرفان | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهدى زاده انسانی علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 22
استادى نصرآبادى ریاضی مهندسي برق | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 23
نقوى نوش آبادى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 12
فخارى مقدم آرانى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 24
پورامانى ریاضی مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 10
كوزه گر ریاضی امار | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
عالمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 17
منعمى بيدگلى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال از سوم دبيرستان 42
افروز ریاضی مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 4سال از اول دبيرستان 78
سجادى بيدگلى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 25
بارفروش نصرآبادى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 25
اكبر زاده محمدآبادى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 42
شهبازى نصرآبادى ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال از سوم دبيرستان 45
حسن فينى زاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 4سال از اول دبيرستان 58
اقدسى يزدلى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 40
حسينى بيدگلى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 4سال از اول دبيرستان 52
سنجابى محمدآبادى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 18
طامه بيدگلى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 31
حاجى زادگان بيدگلى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
حفيظيان بيدگلى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 21
تدبيرى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
صباغيان تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 47
يوسفيان آرانى تجربی زيست فناوري | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 38
مصنوعى بيدگلى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 43
حاجى جعفرى بيدگلى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 1سال از چهارم دبيرستان 25
شاكر آرانى تجربی مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 26
حقيقى تبار على آبادى ریاضی مهندسي عمران | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال از چهارم دبيرستان 18
سمسارى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 25
آهوز تجربی شيمي محض | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 8سال از پنجم دبستان 154