باغ بهادران

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر باغ بهادران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ضيايى نرجس انسانی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
كريميان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 24
عطايى مرضيه هنر ارتباطتصويري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
فتاحيان ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
رجبى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 32
اميرى باغبادرانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 3سال از دوم دبيرستان 46
اميرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
مختارى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 17
سليمانى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
غلامپور انسانی علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 35
رحيمى تجربی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 63
آقابابايى تجربی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 4سال از اول دبيرستان 54
ابراهيمى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
پورعلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 58
كريمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 18
كريميان ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 37
يزدانى ریاضی مهندسي برق | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 17
پيروزه تجربی شيمي محض | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 30
فتاحيان تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 22
صفرى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 18
سليمانى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 68
اكبرى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16