فولاد شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فولاد شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
جويبارى جواد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 38
اميرى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 29
بويرى مهدى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 38
قادرى فاطمه هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 25
راجى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
شاقوزائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 20
معظمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 62
كاظمى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 45
سلطانى انسانی علوم تربيتي | دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
محمدى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 42
دهقان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 9سال از چهارم دبستان 162
بديع مطلق انسانی روانشناسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
موسوى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
خاكى ریاضی فيزيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 26
محمدى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 44
خدادادى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
حاتمى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 10
شاهمرادى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 39
عليمرادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 33
قنبرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال از سوم دبيرستان 26
صالح پور ریاضی امار | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
عرب جحوانى تجربی زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 18
بلدى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 20
صالحيان تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 19
خليلى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 11
دالوند انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 3سال از دوم دبيرستان 31
عرفان ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 19
مرادنژاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال از سوم دبيرستان 18
كاظمى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 19
صفرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 12
جمشيدى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 1سال از چهارم دبيرستان 10
قربانى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 30
جعفرى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 6سال از دوم راهنمايي 117
منجزى ریاضی مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال از چهارم دبيرستان 25
طاهرى مقدم تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 15
معتمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 23
نعمتى ریاضی مهندسي شيمي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 4سال از اول دبيرستان 57