فلاورجان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فلاورجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
امينى مطلق مهدى انسانی روانشناسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 39
هارونى مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 32
كوتى ساناز انسانی حقوق | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 18
صادقى كليشادى مطهره تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 19
حقانى مباركه على ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 31
ابراهيمى پلارتى سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 50
محمدى محمد انسانی حقوق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 25
رحمانى قهدريجانى زهرا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 15
شاهينى شمس آبادى عليرضا هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 15
زارع لارگانى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 38
توكلى دارگانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 40
نوشادى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 17
بابايى بندارتى الهام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 5سال از سوم راهنمايي 95
محمدى فرتخونى انسانی مشاوره | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
شيخ قهدريجانى انسانی مشاوره | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 26
مختارى باغكمه انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 26
بيگدلى مشهدى انسانی مشاوره | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
موسوى اب نيلى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
باقرى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 78
صالحى طادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال از سوم دبيرستان 42
طالبى طادى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال از چهارم دبيرستان 25
نصيرى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 13
عسكريان زازرانى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
امينى زازرانى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
كيانى انسانی حقوق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال از دوم دبيرستان 60
باقرى طادى زبان زبان روسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 11
طاهرى انسانی تاريخ | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 45
موسوى اغچه بدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 24
زمانى ابنيلى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 22
اسدى اجگردى انسانی حقوق | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 23
دهقان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 24
باقرى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 48
شفيعى قهدريجانى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 19
دهقان انسانی مديريت دولتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
بختياردشتلوئى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
توكلى گارماسه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
رجبى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 15
شاه نظرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 3سال از دوم دبيرستان 66
صابرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 54
قاسمى ارداتى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 41
كريميان ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 40
محمدزاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 18
على باباى ریاضی مهندسي برق | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
كمالى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال از سوم دبيرستان 36
كوكوركاشانى انسانی حسابداري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 16
باقرى زودانى انسانی فلسفه | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
شيخ طادى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال از سوم دبيرستان 25
مرادى فرتخوانى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 25
كارگرى چهاربرجى انسانی فلسفه | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 11
تركيان هويه ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 17
سلمانى انسانی تاريخ | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 26
آقابابائى درچه انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 21
كريمى هراتمه انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 36
وفادار انسانی مشاوره | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 33
شيراحمدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال از سوم دبيرستان 30
ثانى انسانی اقتصاد | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 23
جعفرى كليشادى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 17
قربانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 24
هدايت كليشادى ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 26
مرادى فرتخوانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 24
كيانى فلاورجانى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 34
رحيمى انسانی تاريخ | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 25
ميرلوحى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 48
سجادى گارماسه ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 17
دهقانيان انسانی علوم سياسي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 10
رضائيان خوزانى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 24
عبداللهى اجگردى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
جعفرى كليشادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدى فلاورجانى تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
رهنما فلاورجان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 2سال از سوم دبيرستان 11
سليمانپور تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 30
كتانى نجف آبادى تجربی حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
يزدانى ریاضی اقتصاد | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 18
احمدى انسانی مترجمي زبان عربي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 25
سقائى زفره ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 24
رهنما فلاورجانى تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
شيخى زازرانى انسانی تاريخ | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
كريمى انسانی جامعه شناسي|دانشگاه ياسوج دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 12
كاظم زاده قهدريجانى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 24
كيانى اشترجانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 18
رفيعى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه شهرکرد | شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 24
اوشنى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
رهنما ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال از سوم دبيرستان 13
تركيان ولاشانى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 14
حسينى شهركى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 12
شهبازى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 1سال از چهارم دبيرستان 12
كيانى اشترجانى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 19
تركى سودرجانى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال از چهارم دبيرستان 20
كريمى سودرجانى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 43
كاظم زاده تجربی گياه پزشکي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 26
اكبرنژاد تجربی زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 41
كردو تجربی علوم ومهندسي خاک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 26
اسماعيل زاده تجربی علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10