فلاورجان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فلاورجان

امينى مطلق مهدى

امينى مطلق مهدى

روانشناسي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نعمت الهى سعيده

نعمت الهى سعيده

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
هارونى مهدى

هارونى مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كوتى ساناز

كوتى ساناز

حقوق | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صادقى كليشادى مطهره

صادقى كليشادى مطهره

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حقانى مباركه على

حقانى مباركه على

فيزيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
خليلى حسين ابادى

خليلى حسين ابادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ابراهيمى پلارتى سارا

ابراهيمى پلارتى سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جمشيدى فلاورجانى

جمشيدى فلاورجانى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
محمدى محمد

محمدى محمد

حقوق | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رحمانى قهدريجانى زهرا

رحمانى قهدريجانى زهرا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شاهينى شمس آبادى عليرضا

شاهينى شمس آبادى عليرضا

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
زارع لارگانى

زارع لارگانى

مهندسي شيمي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
توكلى دارگانى

توكلى دارگانى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسن پور طادى

حسن پور طادى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
نوشادى فاطمه

نوشادى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رفيعى قلعه ميرى عاطفه

رفيعى قلعه ميرى عاطفه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
بابايى بندارتى الهام

بابايى بندارتى الهام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
قاسمى جوجيلى

قاسمى جوجيلى

فيزيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى فرتخونى

محمدى فرتخونى

مشاوره | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شيخى فاطمه

شيخى فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شيخ قهدريجانى

شيخ قهدريجانى

مشاوره | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مختارى زازرانى

مختارى زازرانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رحيمى دشتلويى

رحيمى دشتلويى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
اميدزاد

اميدزاد

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عزيزى بلانى

عزيزى بلانى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 20 آزمون

زبان
مختارى باغكمه

مختارى باغكمه

علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بيگدلى مشهدى

بيگدلى مشهدى

مشاوره | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
موسوى اب نيلى

موسوى اب نيلى

مديريت صنعتي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بكرانى بالانى

بكرانى بالانى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
صالحى طادى

صالحى طادى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
طالبى طادى

طالبى طادى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
عسكريان زازرانى

عسكريان زازرانى

جامعه شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
كاظم زاده

كاظم زاده

حقوق | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جعفرى عليشاهدانى

جعفرى عليشاهدانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
امينى زازرانى

امينى زازرانى

علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
امينى فر

امينى فر

مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
بكرانى بالانى

بكرانى بالانى

حقوق | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فرجى

فرجى

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
كيانى

كيانى

حقوق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
باقرى طادى

باقرى طادى

زبان روسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
طاهرى

طاهرى

تاريخ | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
موسوى اغچه بدى

موسوى اغچه بدى

مهندسي برق | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زمانى ابنيلى

زمانى ابنيلى

مهندسي صنايع | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اسدى اجگردى

اسدى اجگردى

حقوق | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دهقان

دهقان

مهندسي عمران | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

جامعه شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
امينى لارگانى

امينى لارگانى

حقوق | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شفيعى قهدريجانى

شفيعى قهدريجانى

مهندسي شيمي | دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

مديريت دولتي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بختياردشتلوئى

بختياردشتلوئى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
توكلى گارماسه

توكلى گارماسه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شاه نظرى

شاه نظرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قاسمى ارداتى

قاسمى ارداتى

علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
كريميان

كريميان

رياضيات وکاربردها | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فرهنگ سهلوانى

فرهنگ سهلوانى

علوم وصنايع غذايي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
على باباى

على باباى

مهندسي برق | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خدادادى پاوائى

خدادادى پاوائى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كمالى

كمالى

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
كوكوركاشانى

كوكوركاشانى

حسابداري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
باقرى زودانى

باقرى زودانى

فلسفه | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رضاىى

رضاىى

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سلمانى دارگانى

سلمانى دارگانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شيخ طادى

شيخ طادى

مهندسي پزشکي | دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كاظمى قهدريجانى

كاظمى قهدريجانى

مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مرادى فرتخوانى

مرادى فرتخوانى

مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كارگرى چهاربرجى

كارگرى چهاربرجى

فلسفه | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
صابرى

صابرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قنبرى عديوى

قنبرى عديوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
تركيان هويه

تركيان هويه

مهندسي صنايع | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سلمانى

سلمانى

تاريخ | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
آقابابائى درچه

آقابابائى درچه

فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كريمى هراتمه

كريمى هراتمه

علوم قران وحديث | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
وفادار

وفادار

مشاوره | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شيراحمدى

شيراحمدى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ثانى

ثانى

اقتصاد | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
جعفرى كليشادى

جعفرى كليشادى

مهندسي صنايع | دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسماعيلى دارافشانى

اسماعيلى دارافشانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

حقوق | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
هدايت كليشادى

هدايت كليشادى

مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مرادى فرتخوانى

مرادى فرتخوانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كيانى فلاورجانى

كيانى فلاورجانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

تاريخ | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
يادگارى قهدريجانى

يادگارى قهدريجانى

حقوق | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ميرلوحى

ميرلوحى

جامعه شناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سجادى گارماسه

سجادى گارماسه

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دهقانيان

دهقانيان

علوم سياسي | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رضائيان خوزانى

رضائيان خوزانى

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عبداللهى اجگردى

عبداللهى اجگردى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مرادى سياه افشارى

مرادى سياه افشارى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جعفرى كليشادى

جعفرى كليشادى

مهندسي کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى فلاورجانى

محمدى فلاورجانى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رهنما فلاورجان

رهنما فلاورجان

مهندسي شيمي | دانشگاه تفرش | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سليمانپور

سليمانپور

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كتانى نجف آبادى

كتانى نجف آبادى

حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

اقتصاد | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مترجمي زبان عربي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سقائى زفره

سقائى زفره

مهندسي موادومتالورژي | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رهنما فلاورجانى

رهنما فلاورجانى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيخى زازرانى

شيخى زازرانى

تاريخ | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

جامعه شناسي|دانشگاه ياسوج

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شجاع فلاورجانى

شجاع فلاورجانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
كاظم زاده قهدريجانى

كاظم زاده قهدريجانى

مهندسي پليمر | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كيانى اشترجانى

كيانى اشترجانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حمزه زاده

حمزه زاده

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه شهرکرد | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شريفزاده طادى

شريفزاده طادى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
كاظمى دارافشانى

كاظمى دارافشانى

مهندسي صنايع | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي صنايع | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

رياضيات وکاربردها | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدى سرپيرى

محمدى سرپيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اوشنى

اوشنى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رهنما

رهنما

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رجايى درامدى

رجايى درامدى

مهندسي موادومتالورژي | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
تركيان ولاشانى

تركيان ولاشانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسن پور سودرجانى

حسن پور سودرجانى

مهندسي عمران | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
توكليان خيرابادى

توكليان خيرابادى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسينى شهركى

حسينى شهركى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

علوم کامپيوتر | دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
هارونى بارده

هارونى بارده

مهندسي عمران | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
كيانى اشترجانى

كيانى اشترجانى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آقايى پلارتگانى

آقايى پلارتگانى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
تركى سودرجانى

تركى سودرجانى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريمى سودرجانى

كريمى سودرجانى

علوم وصنايع غذايي | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
توكلى رارايى

توكلى رارايى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كيانى فلاورجانى

كيانى فلاورجانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كشاورزيان كليشادى

كشاورزيان كليشادى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى پلارتى

محمدى پلارتى

حقوق | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دهقانى حبيب آبادى

دهقانى حبيب آبادى

مهندسي معماري | دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كاظم زاده

كاظم زاده

گياه پزشکي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اكبرنژاد

اكبرنژاد

زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسحاقى يزدابادى

اسحاقى يزدابادى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طالبى طادى

طالبى طادى

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
گل اميز

گل اميز

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدى خروشادى

محمدى خروشادى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
كردو

كردو

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
باقرى طادى

باقرى طادى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زارعى كليشادى

زارعى كليشادى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حدادى

حدادى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حيدرى زفره

حيدرى زفره

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فتحى گشنيگانى

فتحى گشنيگانى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اكبرى پاوائى

اكبرى پاوائى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جمالى قهدريجانى

جمالى قهدريجانى

شيمي محض | دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
راسخ

راسخ

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسوى طادى

موسوى طادى

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كيانى اشترجانى

كيانى اشترجانى

شيمي محض | دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی