داران

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر داران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عباسى زبان مترجمي زبان الماني | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 26
خزايى خويگانى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 37
طالبى نهرخلجى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 42
احمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 18
جوزى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 40
تركيان ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
ميرزائى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 11
سوادكوهى ریاضی امار | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 13
سليمانى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 11
افشارى انسانی علوم سياسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 32
خود سيانى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 27
خزائى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 11
سليمانى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 20
حسينى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 73
رجبى انالوجه تجربی کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15