خميني شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خميني شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قربانى حميدرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
ابطحى ريحانه سادات ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
مجيرى عليرضا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 32
سالمى على ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
دويستى على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
حجازى زاده سيدمحمدمهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20
ميرشفيعى محمدجعفر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 26
پهلوان زاده سارا انسانی مشاوره | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
عمادى على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 42
مجيدى مريم السادات تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 47
شاهين سمانه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20
نجاران پگاه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 17
قصابى مهرداد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 48
جارى اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 55
دريان ورنوسفادرانى مهتاب تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 76
كريمى مهدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 29
محمدى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
صادقى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
اكبرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 20
مهرى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 21
عشقى زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
غفارى پور ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20
پريشانى ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
مهرابى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 26
حاجى حيدرى آزاد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 19
فخارى تجربی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 23
غفورى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 21
اميريوسفى ورنوسفادرانى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 40
گرجى ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20
عظيمى نژاد انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
كريمى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20
رضائى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 21
رحيمى انسانی علوم سياسي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
يزدانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 25
ميركاظمى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 23
مهرابى انسانی زبان شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 26
كندرى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 25
حاجيان فروشانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20
يزدى انسانی مردم شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 45
آقائى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 21
روح اللهى انسانی اديان وعرفان | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 15
احمدى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 21
رحمتى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 24
عبدالهى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 50
حاجى صادقى تجربی شيمي محض | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 41
يزدآبادى تجربی علوم ومهندسي خاک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
دباغى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 15
احمدى مهر تجربی علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16