مباركه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مباركه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ابراهيمى امير حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 61
مجتهدى مصطفى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 46
بهرامى محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
اقبال سعيد شقايق تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال از اول دبيرستان 70
مالكى مهسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 50
احمدپور فريد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
جهانبانى محمد رضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
حسين پور فاطمه ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 62
خاكباز تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 58
رئيسى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
خاكباز تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 58
ذبيحى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 35
فخارى زبان زبان روسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
دهنوى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 5سال از سوم راهنمايي 80
مرادى انسانی اقتصاد | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
هادوى تجربی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
سعيدى مباركه انسانی روانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 16
آبروى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال از سوم دبيرستان 33
مهرى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال از چهارم دبيرستان 18
نجاتى انسانی مشاوره | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 23
عطايى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 30
حيدرى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 12
غفارى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
هادى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 11
نصيرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 18
يلمه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 23
دانشمند ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
عباسى ریاضی مهندسي برق | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 22
بهرامى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 35
صالحى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
رضايى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 12
شاكرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
جعفرى زودانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 24
محمدى ریاضی مهندسي برق | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
يوسفى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 1سال از چهارم دبيرستان 24
اكبرى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 24
پرگر تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 1سال از چهارم دبيرستان 15
مالكى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 26
نجارى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
نظرى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال از اول دبيرستان 52
صفرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 19
ملكى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 21
موسوى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 13
شاكرى ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 22
ايرانپور ریاضی مهندسي برق | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال از چهارم دبيرستان 11
زمان زاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 21
احمدپور تجربی شيمي محض | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 40
ربيعى تجربی حسابداري | دانشگاه ايلام | شبانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 18
گردانى طالخونچه تجربی گياه پزشکي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 4سال از اول دبيرستان 60
محمديان تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 34