بهارستان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بهارستان

شهريارى راضيه

شهريارى راضيه

ارتباطتصويري | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
شفيعى سپيده

شفيعى سپيده

مديريت بازرگاني | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شيخى

شيخى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رجبى داوود

رجبى داوود

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
هدايتى راد محمد

هدايتى راد محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
قاسمى زهرا

قاسمى زهرا

حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حسينى نژاد فاطمه

حسينى نژاد فاطمه

ارتباطتصويري | دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
زمانى

زمانى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بهمنى حيدر آبادى عليرضا

بهمنى حيدر آبادى عليرضا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
امامى

امامى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
تركان

تركان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
همتى نژاد

همتى نژاد

علوم تربيتي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عرب جعفرى

عرب جعفرى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عرب طالخونچه

عرب طالخونچه

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ضيايى

ضيايى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حاجى ديوان بچارى

حاجى ديوان بچارى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
وحيدى فر

وحيدى فر

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هادى عطا آبادى

هادى عطا آبادى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بشارت

بشارت

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شرافت

شرافت

مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه اردکان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاووسى

طاووسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پركان چرمهينى

پركان چرمهينى

شيمي کاربردي | دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
ولى پور

ولى پور

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مهندسي شيمي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جهانبانى

جهانبانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اقتصاد | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ديانى كيچى

ديانى كيچى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

9سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
تاتايى

تاتايى

مهندسي عمران | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اميدى

اميدى

مهندسي صنايع | دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تيمورى

تيمورى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
برارزاده

برارزاده

علوم ومهندسي اب | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي عمران | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
نصيرى زيارى

نصيرى زيارى

اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صفدريان

صفدريان

مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي موادومتالورژي | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عرب جعفرى

عرب جعفرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خاك ره آل محمد

خاك ره آل محمد

مهندسي صنايع | دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
افشارى

افشارى

مهندسي مکانيک | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
وثوقى

وثوقى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سليميان

سليميان

مديريت بازرگاني | دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدپورى

احمدپورى

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی