زرين شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر زرين شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
جوكار ريزى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 77
رحيميان فرنوش هنر طراحي پارچه | دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | شبانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال از چهارم دبيرستان 17
بيگى اميرحسين انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 21
مومن صفا پدرام انسانی حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 26
صفرى اميد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 19
بيگ زاده سحر زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
ايزديار اميرحسين هنر نوازندگي موسيقي ايراني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدى نسيم ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 62
مرادى ريزى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 36
بيگى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 37
سليميان ريزى انسانی روانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 25
اديبى سده هنر ارتباطتصويري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوشتر) 1سال از چهارم دبيرستان 15
سعيدى ورنامخواستى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 23
ايزدى زمان آبادى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 20
سبكتكين انسانی حقوق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 40
رستمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 23
جوادى انسانی حقوق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال از سوم دبيرستان 37
خاشعى ورنامخواستى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
صفيرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 18
سليميان ريزى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 21
ضيائى ريزى انسانی تاريخ | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
ملكى ورنامخواستى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 37
نقدى سده انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
جانثار انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 34
خاشعى ورنامخواستى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
سلطانى چم عليشاهى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
اديبى سده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 20
كاريزنوى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 17
پناهى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 30
بيگى ريزى انسانی مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 37
خدابخشى صادق آبادى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 57
شيرى ورنامخواستى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
ناظم الرعايا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 16
معتمدى سده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 45
معينى ريزى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20
قمى ورنامخواستى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 10
رحمانيان ريزى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 11
سبكتكين انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 24
سليميان ريزى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
سليميان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
قربانى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 1سال از چهارم دبيرستان 15
قريشوندى آبراك ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
اسماعيلى چمگردانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 11
رحيمى باباشيخعلى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 26
درى برنجگانى انسانی روابطعمومي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 37
ملكى ورنامخواستى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 50
شريفى ريزى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 20
كرمى چمگردانى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 33
روشنى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 1سال از چهارم دبيرستان 10
يزدانى كچوئى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 24
بيدكانى بختياروند تجربی شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
كرمى ورنامخواستى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال از سوم دبيرستان 29
شيخى باباشيخعلى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 16
زمانى سده ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 18
اعرابى چم عليشاهى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) 1سال از چهارم دبيرستان 23
باقرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 6سال از دوم راهنمايي 98
سليمى باباشيخعلى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 23
محمدى برنجگانى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) 1سال از چهارم دبيرستان 23
صالحى هاردنگى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 38
سليميان ريزى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 23
صميمى سده تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 22
نصوحى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 19
نوروزى كله مسيحى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 14
عمرانى ريزى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 31
بهرامى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 18
ضيائى چمگردانى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 14
نورى پركستانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 14
ضيائى چمگردانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 12
اله وردى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 37
على مرادى ريزى تجربی مهندسي طبيعت | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17