گلپايگان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر گلپايگان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
علايى هانيه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 40
سلطانى آذين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 41
عراقى حميد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 72
ربيعى مينا هنر ارتباطتصويري | دانشگاه هنرشيراز | روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
دهقانى على ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 52
ياورى على ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
تشيعى مهرنوش تجربی دندانپزشکي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 2سال از سوم دبيرستان 34
عليرضايى منصوره تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 6سال از دوم راهنمايي 110
نوبخت عليرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20
توسلى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 30
مرادى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 50
مدنى سيد محمد رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 6سال از دوم راهنمايي 87
صائبى آرينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 7سال از اول راهنمايي 104
شكورى ميثم ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 49
معراجى محمدامين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال از سوم دبيرستان 32
فروغى محمد رضا انسانی حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 27
توكلى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 4سال از اول دبيرستان 25
مجيدى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 63
نوبخت انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 44
ياورى انسانی برنامه ريزي اجتماعي وتعاون | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
خيرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 3سال از دوم دبيرستان 51
ابراهيمى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
ياورى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 21
طيباتى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 84
رهبر ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 16
رشيدى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 28
خاموشى انسانی علوم سياسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 21
تكبيرى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 24
رجبى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 48
توانا تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
متقى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 46
حسينى انسانی اديان وعرفان | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
عصارى تجربی اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
پاسبانى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 5سال از سوم راهنمايي 61
ياورى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 15
جمالى ریاضی مهندسي هوافضا | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 24
خوبرو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 83
هادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 41
مرجانى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال از سوم دبيرستان 39
محمدى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 11
وكيلى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 26
اميدوار ریاضی مهندسي مکانيک | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال از سوم دبيرستان 30
شمسى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
شمسعلى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
صالحى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 32
نصيرى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 6سال از دوم راهنمايي 67
گنجى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
خاموشى پور ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 25
تكبيرى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 24
عابسى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
فيضى انسانی تاريخ | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 22
فراست ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 17
فيضى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 40
ياورى ریاضی مهندسي برق | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
اقدامى ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 18
تركى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 16
احمدى تجربی شيمي محض | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 79
فضائلى ریاضی مهندسي برق | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
چمى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
نيكبخت ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 20
بيگدلى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال از سوم دبيرستان 24
فياضى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 26
باغبانيان ریاضی امار | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 22
نوبخت تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 45
خسروانى مقدم ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 22
ياورى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 22
فياضى ریاضی مهندسي ماشين الات دريايي | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 3سال از دوم دبيرستان 35
اصلانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 33
مدنى ریاضی حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال از چهارم دبيرستان 12
بيرامى دوجى انسانی علوم سياسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 21
رستگارفر تجربی روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 1سال از چهارم دبيرستان 13
ناصرى تجربی شيمي محض | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 7سال از اول راهنمايي 94
حبيبى ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 19
دليرى ریاضی امار | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 28
شيرمحمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 15
نخعى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 71
عليشاهى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 42
اسفنديارى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 27
كرمى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ملاير | شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 14
صفايى تجربی بهداشت موادغذايي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 14
آقاشاهى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 20