شاهين شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شاهين شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عارفيان جزى محدثه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 58
بيدرام كيميا انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 31
رشيدى شيوا انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
كشاورزى امير تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 40
متوسلى امين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 61
حيدرى ساحل زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 5سال از سوم راهنمايي 85
غضنفرى سيد محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
اميرى نيك آبادى فاطمه انسانی حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 33
عسكرى امير حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 10
دهقانى مهدى انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
عزيزى فاطمه هنر مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
افراز صبا انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 34
ارشادى آيسا هنر نوازندگي موسيقي جهاني | دانشگاه هنر | شبانه دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 13
خوش فطرت ميلاد ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
شيرجزى ابراهيم ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 45
شهنازى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
مفتاحى انسانی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 26
عباسيان تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 16
عارف ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مسيبى جزى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 34
امينيان زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
بخشى زاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 26
ولى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 13
بزن بيرانوند ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 43
محمد مجد زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 10
حاجى هاشمى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
پريشانى فروشانى تجربی زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 20
عقابى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
شيخى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 6سال از دوم راهنمايي 71
جهان تيغى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
مسيبى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
بهارلويى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 14
عرفانى پور ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 20
بيدرام ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 12
طاهرى راد انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 21
جبارى انسانی اقتصاد | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
بهرسى انسانی حسابداري | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
موسوى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 19
عبدالرحيمى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 42
مختارى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 43
هوشيار انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
پورمحمدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 4سال از اول دبيرستان 56
كاظمى مقدم ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 14
مولويان ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 23
هاشمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 4سال از اول دبيرستان 30
قنبرى كلهرودى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
صادقپور جزى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 5سال از سوم راهنمايي 18
عساكره ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
مولويان تجربی علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز) 3سال از دوم دبيرستان 33
ميرزايى انسانی حسابداري | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 19
رحمانى منش تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 46
حسينى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
علوى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 28
محمودى تجربی شيمي محض | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
عسگرى انسانی اقتصاد | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 10
اسفنديارى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 25
نيك انديش تجربی روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 8سال از پنجم دبستان 96
جناب ریاضی مهندسي مکانيک | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 22
عارفيان جزى انسانی تاريخ | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 39
خسروى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 39
صالح تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال از چهارم دبيرستان 22
صالحى تجربی زمين شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 30
حيدريان ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 4سال از اول دبيرستان 26
احمدى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 2سال از سوم دبيرستان 24
حسينى جوجيلى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 11
پروانه جزى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 1سال از چهارم دبيرستان 15
يعقوبيان تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال از سوم دبيرستان 32
هاشمى ریاضی مهندسي برق | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
رحيم انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه اراک دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 10
طهماسبى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
سلطانى پور ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 11
قاضى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
تكاور ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 21
مرادى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 14
بحرينى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 4سال از اول دبيرستان 28
حق پرست انسانی فلسفه | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 16
اباذر ریاضی مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 16
آذربر ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 10
عليدادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 11
آهنگيان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال از دوم دبيرستان 31
جابرانصارى تجربی شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 20
حاجيان فرد ریاضی فيزيک | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 21
رحيمى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال از چهارم دبيرستان 10
موسوى زاده تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 37
سليمى نيا ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 4سال از اول دبيرستان 24
آسياب تجربی زيست فناوري | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 10
حيدرى تجربی اقتصاد | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 4سال از اول دبيرستان 60
گتوندى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 11