نجف آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر نجف آباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اسرافيليان نجف آبادى ميلاد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
ستايش اسما هنر طراحي صنعتي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 58
حاجى صادقيان على ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
اصل هلف ماندانا زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
كريمى رضا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 48
منتظرى امين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 44
نورمحمدى نجف آبادى زينب تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
باستانى نجف آبادى وحيد ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
سليمانى نسب اميرحسين ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 57
غفارى محمدامين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 24
ضيائى سروش ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
امينى تهرانى الهام انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 33
عباسى مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 58
پورى شبان نجف آبادى مژده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
يزدانيان نجف آبادى محسن ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 40
عادل نيا عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 48
پاشائى محمد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
سعادت زهرا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
منتظرى نجف آبادى سمانه هنر صنايع دستي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 1سال از چهارم دبيرستان 17
غفارى آرش ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 46
براتى رضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 34
كاظمى نجف آبادى رضا تجربی پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال از چهارم دبيرستان 19
حقيقى نجف آبادى فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 44
ديده بان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 20
مغزى نجف آبادى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 48
شفيع زاده نجف آبادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 7سال از اول راهنمايي 134
احمدى نيا انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
گلشادى ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 45
قوقهء نجف آبادى انسانی هتلداري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
توكلى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 20
پورهادى نجف آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 25
كيانپور تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
منصورى حسن آبادى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال از سوم دبيرستان 39
صالحى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 19
اعمى نجف آبادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 16
صالحى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 41
سلطانى نجف آبادى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
شمگانى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 71
پيرپيران نجف آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 48
مشفقى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 59
شريفى نجف آبادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 48
يادگارى قهدريجانى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
فولادچنگ نجف آبادى ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
لطفى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 41
فاضل نجف آبادى ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
حمله دارى نجف آبادى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 41
نبى اللهى نجف آبادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
محمدى قلعه سفيدى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
اخضرى نجف آبادى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 24
حجتى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 41
پوراسماعيلى نجف آبادى ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال از سوم دبيرستان 28
خودسيانى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 42
قادرى چوبينى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 25
حبيبى نجف آبادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 35
خودسيانى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 42
اميدپور ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال از سوم دبيرستان 42
محمدى قلعه سفيدى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 23
جون بخش نجف آبادى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 46
پاشائى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 61
ايمانيان نجف آبادى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 18
مرادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 33
صالحى نجف آبادى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 28
جان افزا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 25
چهره ساز ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال از سوم دبيرستان 42
صمدى دارستانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 1سال از چهارم دبيرستان 18
ايوبى تجربی زيست فناوري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 4سال از اول دبيرستان 55
شيرازى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 12
براتى كهريزسنگى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال از سوم دبيرستان 46
هادى نجف آبادى ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 26
مهديه تجربی زيست فناوري | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 33
جهانيان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 20
لطفى پور ریاضی مهندسي برق | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
حيدرى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 30
مختارى چهاربرى فرد ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
بهارلوئى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 2سال از سوم دبيرستان 33
عطائى نجف آبادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 17
پورى شبان نجف آبادى ریاضی مهندسي برق | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 21
عابدينى نجف آبادى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال از چهارم دبيرستان 12
يزدانى فضل آبادى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 21
احمدى ميرقائد تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 19
عابدينى نجف آبادى ریاضی مهندسي ماشين الات دريايي | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
پورقيصرى تجربی روانشناسي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 21
لطفى كهريزسنگى ریاضی فيزيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 19
غيور نجف آبادى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 24
سورانى يانچشمه ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 23
هاشمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 27
سراج انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 18
رحيمى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 46
شهرآشوب نجف آبادى تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 44
بهاءلو هوره تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 49
هارونى ملك آبادى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال از چهارم دبيرستان 20
سليمان نژاد نجف آبادى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 25
حقيقى نجف آبادى تجربی شيمي محض | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 32
شريفى ریاضی روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال از چهارم دبيرستان 13
قربانى كهريزسنگى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
حمله دارى نجف آبادى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 33
رفيعيان نجف آبادى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
ناظمى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 22
نوروزى تجربی زمين شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ايران نژاد نجف آبادى تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 48