شهرضا

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شهرضا

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نيكخواه عليرضا انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 4سال از اول دبيرستان 60
نصيرپور نگار انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 66
سالك بنيامين هنر نوازندگي موسيقي ايراني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
بهمنيار پوريا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 56
سبزوارى احمدرضا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
كيانى على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 42
صدرى صدرا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 46
قرشى سيدمحمدسجاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 34
كريمى محمدرضا انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 40
شجاعى واژنانى ميلاد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 56
فاطمى انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
كاميابى زينب زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 48
كسايى فرناز سادات ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
شير احمدى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال از سوم راهنمايي 77
رضائى ياسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 42
سلطانيان مجيد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 33
تاكى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ملكيان ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
ثالثى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال از اول دبيرستان 60
باوفا هنر نقاشي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
جمشيدى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 32
عشقى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 41
انصارى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 39
ملك پور انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
كاهيدباصرى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 35
خررم انسانی روانشناسي | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال از چهارم دبيرستان 19
عرب صالحى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 37
گودرزى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
صالحى انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 26
اسدى انسانی حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 41
انصارى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 24
نيلى انسانی حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 25
نيكبخت انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 37
يوسفيان تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 58
پوينده انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 46
بهرامى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 80
نوروزى انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 11
سماواتى انسانی روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 40
راعى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 38
بحرينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 43
صادقى عطاآبادى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
بابايى انسانی حسابداري | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
عمرانيان تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 5سال از سوم راهنمايي 86
يزدانى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 30
صفيان ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 25
باقرى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
صمصامى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 23
سبزوارى انسانی مديريت مالي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 17
نادرى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 23
صدرى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 34
عرب صالحى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال از سوم دبيرستان 23
رضاپور انسانی علوم سياسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 45
مولايى انسانی مشاوره | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمودى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 24
نيك رو تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 47
عرب صالحى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 4سال از اول دبيرستان 52
رجايى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 12
فاطمى انسانی مشاوره | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 16
براتى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 21
صالحى نصرابادى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 21
صبورى ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 3سال از دوم دبيرستان 70
نادرى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
بهرامى ریاضی روانشناسي | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 2سال از سوم دبيرستان 34
حيدرى رامشه تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 29
مصلحى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 25
جهانمردى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 41
رحمتى ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي شهرضا | شبانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 16
رحيميان انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
كريمى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 34
شجاعى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
مفتون ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 3سال از دوم دبيرستان 41
ميربد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 23
دهقانزاد ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي شهرضا | شبانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 3سال از دوم دبيرستان 47
قره قانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 14
جعفرزاده انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
طاوسى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 56
عرب لو انسانی حسابداري | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
طحانى انسانی مردم شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
لايق انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 19
رضايى انسانی تاريخ | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 16
ميربد تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 72
زيلابى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال از سوم دبيرستان 34
ژيانى مطلق انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 26
باوفا ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 24
دانش پور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال از سوم دبيرستان 39
اسفنديارى ریاضی روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 16
وثوقى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 57
جعفرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 41
طاهرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 13
كريمى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 37
محمدى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 5سال از سوم راهنمايي 63
پوينده پور ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 41
حيدرى ریاضی مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال از سوم دبيرستان 34
مطيعى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 12
صادقى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال از سوم دبيرستان 42
پيمان تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 5سال از سوم راهنمايي 87
گلابى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 2سال از سوم دبيرستان 46
بختيار تجربی روانشناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 46
رضويزاده انسانی اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 15
شاه پيرى زيارتگاهى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 17
طاوسى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 14
يارعلى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 75
اسماعيلى تجربی شيمي محض | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 31
بنايى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 40
صيادى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 44
كاظمينى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
تيمورى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
رضايى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 45
كدخدايى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 15
صلاحى شهرضا ریاضی امار | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
شجاعى ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال از سوم دبيرستان 32
آبى پور تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 52
ميرصادق شهرضا تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 23
كاظمپور تجربی زمين شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 43
كوثرى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 2سال از سوم دبيرستان 41
سودايى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 59
عرب صالحى تجربی اقتصاد | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 13