كاشان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كاشان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فخار فرنوش انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
فرامرزى اميرفرهاد انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال از چهارم دبيرستان 16
يزدنيان كاشانى وحيد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
خيرخواه برزكى على ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
ملائى فرد عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
دلاورى مرقى على ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
محبتى فاطمه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
احترام حامد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
دبيرزاده محمدحسن ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
حميدى فرد مصطفى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
خيرخواه برزكى نرگس ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
ابراهيمى حميدرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
يزدانى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 18
قربانى آرانى ابوالفضل انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
صالح آبادى بهنام ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمدزاده آقايى ابوالفضل انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال از چهارم دبيرستان 19
شيرازى اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 21
صداقت عليرضا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
كدخدايى آرش تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 19
ذاكر مشهدى فرزان تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
نوبختيان مليكا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
عمه فينى ابوالفضل ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 42
سيدمحمدى مهابادى ساراسادات تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
ربانى محمدجواد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
كاردوست زهرا انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 35
سوزنيان كاشان سعيد انسانی اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
گيو فاطمه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 46
معظمى قمصرى زهرا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
رضوانى اميرمحمد انسانی حقوق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
نجارى قزاانى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 36
حقيرابراهيم آبادى على تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
سمسار فاطمه انسانی مردم شناسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
فلاحيان پريسا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 49
بيشه نياسر محمدامير ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
عرفانى مقدم فاطمه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 32
محب حانيه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 22
مرشدى مريم انسانی روانشناسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 22
فلاح رويا ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
رستمى جليليان مرضيه زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
احترام سارا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 38
مهندس مجرد محمدمعين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 23
صدرائيه محمدسجاد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
يمين كاشانى حميد انسانی حقوق | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 15
نجيبى سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 41
شاكريان عليرضا انسانی حقوق | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسن پور محمدامين انسانی جامعه شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 11
اكبرزاده وحيد انسانی حقوق | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 15
ميرحسينى آرانى سيداحمد ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
بلندى كاشانى مطهره ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 29
چهارباغى مهرداد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
على ماندى فرزانه انسانی علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 42
مهدى پور على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
عالمى آرانى عليرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
طيبه فائزه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 34
قهارى مجتبى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 18
معمار سارا انسانی اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
پور عسگرى عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 34
بهنام على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 33
حاجى جعفرى سحر ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 31
عالمى آرانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
درياب ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 21
طالبيان فر انسانی روانشناسي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 23
بهرامى بيقم تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 58
محمدى زادگان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
خادم فيض ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
عزيزى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 32
رحيمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 40
هنرمند ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 15
قاضيان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 23
موسوى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
لطفى انسانی اقتصاد | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
محبى كيا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
اصيلى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 11
وزيرپورآرانى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 13
صامعى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 21
شكوه فر ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
خالقى ده آبادى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 23
رحمانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
قطبى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
رشيدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
بهكام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 49
مزرعتى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 17
طالعى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 28
حاجى زاده زبان مترجمي زبان فرانسه | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
بنائى طاهرى انسانی حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 18
مدنى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
عباس پور طالكوئى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 37
غلامى نژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 14
عريضى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
مرادى غفار ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 24
وطنخواه انسانی روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 21
زارعى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 22
سليمانيان بيدگلى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 15
رويانيان انسانی علوم تربيتي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 17
قربان زاده مفرد لتحر انسانی جامعه شناسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
فرشباف ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 33
كاشانى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 20
پرورش انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 20
صادقى ونى انسانی حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 24
بخشى موحد ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 21
بلغد انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 21
شيخ استركى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 18
خداداديان برزكى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 41
حسينيه تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
شفق سرخ ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
قمصرى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 47
رجبى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
نويدى قره كوشن انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
فرمانيان ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
سكوت آرانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
پورتوكل ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 29
صابرى هنر باستانشناسي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
گودرزى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 18
بابائى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 25
نراقى كوه كن تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 33
رمضانى جوشقانى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 18
رهبرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 20
رافضى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 13
خاجه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 2سال از سوم دبيرستان 39
حلاج مفرد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 10
حمامى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 54
جورابچى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 15
فرهودى زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 32
مهدى فر انسانی مطالعات خانواده | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 13
عصارزاده انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 24
چاكرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 20
كرمعلى راوندى انسانی اقتصاد | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 20
بلوچ زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ميراسمعيلى انسانی روابطعمومي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
كريمشاهى هنر فرش | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 12
شاهى كاشى ریاضی مهندسي معماري | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال از چهارم دبيرستان 13
كسائيان زاده مهابادى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 42
باقرزاده تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 15
شمسائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال از اول دبيرستان 74
كرباسى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 27
زارع مقدم آرانى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 42
خان احمدى دارانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 16
مرتضوى نيا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كاشان 5سال از سوم راهنمايي 79
برزگر وركانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 27
كامش ریاضی فيزيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 13
مهديان فرد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
بهرامى بيقم تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 57
حاجت پور تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 17
منتظر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 18
خداميان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال از سوم دبيرستان 20
اجتهدنژاد كاشانى زبان زبان روسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
محلوجى نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال از دوم دبيرستان 50
نوروزى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 23
نوابى نژاد انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 25
موسوى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 19
تهامى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 15
عطارى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 12
فائق ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 12
قسورى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 28
مقدم امين انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 14
قاضى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 11
علائيان انسانی مشاوره | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 33
سنجر آرانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
اكبرى نوش آبادى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال از سوم دبيرستان 26
دبستانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 21
عبدلى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 34
سلامى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال از سوم دبيرستان 23
زلفى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
چنارى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 18
الوان كاريان ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 19
يوسفى زمان آباد ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 16
على زاده ابوزيدآبادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 34
فرزين تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 30
سعيدى تبار تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 33
حسن تقى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 38
مداح جزئى تجربی زيست فناوري | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
حقيقت خواه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ابراهيم پور كومله ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 2سال از سوم دبيرستان 22
نمكى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 34
زنجيرزن انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 29
توفيقى تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال از چهارم دبيرستان 14
رضائى زارع تجربی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
ابراهيمى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 11
بوجارى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 21
محمدى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال از سوم دبيرستان 29
ناصرآبادى تجربی مديريت بيمه اکو | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو) 4سال از اول دبيرستان 62
مهديزاده تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 10
ديدار نوش ابادى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
آيتى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 24
انصارى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
گيلاسى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
كامران منش ریاضی فيزيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 34
سلمانى على آبادى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 16
كرباسى ریاضی فيزيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 23
رهبرنژاد ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
نعلچى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 15
صادقى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال از چهارم دبيرستان 19
آمرزش تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 41
اربابى لتحرى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 23
كرباسى بافى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تفرش | شبانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 19
اكرمى فينى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 14
گندمكار تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 23
مولائى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
حلوائى نياسر ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 19
نوروززاده تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهديان تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 31
شفابخش ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 20
حاجى جعفرى ریاضی فيزيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
موسوى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
ربيعى تجربی شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 39
صلواتى تجربی روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال از اول دبيرستان 71
استحقاقى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 50
صباغى قهرودى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 15
حلاج مفرد تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال از اول دبيرستان 53
اشترى برزكى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
قصبى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 51
يوسف پور كاشى ریاضی امار | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 22
رجبى جعفركى ریاضی فيزيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 12
بهروزى نژاد تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 11
نايبى طاهرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
اكبرى تتماج تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمديه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
انصارى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
بوجارى قمصرى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
بيگى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 49
خدادادنوش آبادى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 18
گرام تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 36
نامورى تجربی مديريت مالي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 4سال از اول دبيرستان 60
زرگرزاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال از سوم دبيرستان 33
شيرزادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
وردى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند) 4سال از اول دبيرستان 41
پورهاشمى ریاضی فيزيک | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 40
حكاك زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 38
حسينى فرد تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 1سال از چهارم دبيرستان 12
فدائى فينى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 27
ربانى پور ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 20
عسگرى كاشانى تجربی شيمي محض | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 13
ساعتى تجربی زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 11
فرشادنيا ریاضی اقتصاد | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 35
گلابچى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 10
سيدى آرانى تجربی شيمي محض | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
صباغيان تجربی روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 2سال از سوم دبيرستان 33
اخبارى ریاضی فيزيک | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
شكارى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 16
توسلى نياسرى تجربی شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 34
رخشان تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
استادتجرگانى فينى ریاضی امار | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 15
اكرميان كاشانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 34
وحيدى تجربی مديريت بازرگاني | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 34
منصورى تجربی شيمي محض | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 19
كريمى اسدآبادى تجربی شيمي محض | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 27
حكمت تجربی کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 51
هدايتى قزاان تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 3سال از دوم دبيرستان 56
ذوقى ریاضی مهندسي عمران | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 13
قهارى تجربی مهندسي طبيعت | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 11
كشاورزى سه ده تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 22
غفارى نژاد تجربی مديريت دولتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال از چهارم دبيرستان 10
شفائى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12