كاشان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كاشان

فخار فرنوش

فخار فرنوش

حقوق | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
فرامرزى اميرفرهاد

فرامرزى اميرفرهاد

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رمضانى

رمضانى

اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نشاسته ساز كاشى

نشاسته ساز كاشى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پيمان فرد

پيمان فرد

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
زارعى سحر

زارعى سحر

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
يزدنيان كاشانى وحيد

يزدنيان كاشانى وحيد

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خيرخواه برزكى على

خيرخواه برزكى على

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جاويدان فر

جاويدان فر

حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اعتصام نيا

اعتصام نيا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ملائى فرد عليرضا

ملائى فرد عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دلاورى مرقى على

دلاورى مرقى على

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محبتى فاطمه

محبتى فاطمه

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احترام حامد

احترام حامد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دبيرزاده محمدحسن

دبيرزاده محمدحسن

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نادرى طاهرى

نادرى طاهرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حميدى فرد مصطفى

حميدى فرد مصطفى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سعادت امين

سعادت امين

کارگرداني تلويزيون | دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
خيرخواه برزكى نرگس

خيرخواه برزكى نرگس

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ابراهيمى حميدرضا

ابراهيمى حميدرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
يزدانى فاطمه

يزدانى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قربانى آرانى ابوالفضل

قربانى آرانى ابوالفضل

حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صالح آبادى بهنام

صالح آبادى بهنام

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدزاده آقايى ابوالفضل

محمدزاده آقايى ابوالفضل

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شيرازى اميرحسين

شيرازى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صداقت عليرضا

صداقت عليرضا

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كدخدايى آرش

كدخدايى آرش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اصولى

اصولى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ذاكر مشهدى فرزان

ذاكر مشهدى فرزان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نوبختيان مليكا

نوبختيان مليكا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عمه فينى ابوالفضل

عمه فينى ابوالفضل

مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اسماعيلى كاشانى

اسماعيلى كاشانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
تاجرى

تاجرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جهادى

جهادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سيدمحمدى مهابادى ساراسادات

سيدمحمدى مهابادى ساراسادات

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ربانى محمدجواد

ربانى محمدجواد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سلامتى قمصرى

سلامتى قمصرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
كاردوست زهرا

كاردوست زهرا

حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مقدم پناه

مقدم پناه

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
سوزنيان كاشان سعيد

سوزنيان كاشان سعيد

اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
گيو فاطمه

گيو فاطمه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
معظمى قمصرى زهرا

معظمى قمصرى زهرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضوانى اميرمحمد

رضوانى اميرمحمد

حقوق | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نجارى قزاانى زهرا

نجارى قزاانى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حقيرابراهيم آبادى على

حقيرابراهيم آبادى على

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سمسار فاطمه

سمسار فاطمه

مردم شناسي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فلاحيان پريسا

فلاحيان پريسا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مازوچى

مازوچى

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بيشه نياسر محمدامير

بيشه نياسر محمدامير

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عرفانى مقدم فاطمه

عرفانى مقدم فاطمه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دهقانيان ارانى

دهقانيان ارانى

جامعه شناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محب حانيه

محب حانيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صفارى طاهرى زهرا

صفارى طاهرى زهرا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مرشدى مريم

مرشدى مريم

روانشناسي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سيدپور فاطمه سادات

سيدپور فاطمه سادات

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نبى نياسر

نبى نياسر

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
چاوشى سارى

چاوشى سارى

مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

جامعه شناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
هاشمى آرانى

هاشمى آرانى

علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دشتبان

دشتبان

فرش | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

هنر
حيدريان

حيدريان

مهندسي معماري | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حيدرى محمدرضا

حيدرى محمدرضا

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سيدى نياسر

سيدى نياسر

روانشناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قدوسى

قدوسى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فلاح رويا

فلاح رويا

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رستمى جليليان مرضيه

رستمى جليليان مرضيه

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
جان جانى جزئى

جان جانى جزئى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شهريارى فاطمه

شهريارى فاطمه

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
اصغرى على ابادى

اصغرى على ابادى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احترام سارا

احترام سارا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرزين

فرزين

مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مهندس مجرد محمدمعين

مهندس مجرد محمدمعين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صدرائيه محمدسجاد

صدرائيه محمدسجاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طالبيان آريانا

طالبيان آريانا

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
كاظميان

كاظميان

جامعه شناسي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ناظم رضوى سيدجمال الدين

ناظم رضوى سيدجمال الدين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | محروم-بومي استان اصفهان محل خدمت کاشان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سفرى نوش ابادى

سفرى نوش ابادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يمين كاشانى حميد

يمين كاشانى حميد

حقوق | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رمضانى مريم

رمضانى مريم

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
نجيبى سارا

نجيبى سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اشرف پور

اشرف پور

مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شاكريان عليرضا

شاكريان عليرضا

حقوق | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسن پور محمدامين

حسن پور محمدامين

جامعه شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اكبرزاده وحيد

اكبرزاده وحيد

حقوق | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ميرحسينى آرانى سيداحمد

ميرحسينى آرانى سيداحمد

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بلندى كاشانى مطهره

بلندى كاشانى مطهره

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
چهارباغى مهرداد

چهارباغى مهرداد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على ماندى فرزانه

على ماندى فرزانه

علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
مهدى پور على

مهدى پور على

مهندسي مکانيک | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عالمى آرانى عليرضا

عالمى آرانى عليرضا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اصولى

اصولى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خسروى فاطمه

خسروى فاطمه

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طيبه فائزه

طيبه فائزه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رزاقى نيا

رزاقى نيا

مديريت بازرگاني | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قهارى مجتبى

قهارى مجتبى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
معمار سارا

معمار سارا

اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
توكلى جوشقانى زهرا

توكلى جوشقانى زهرا

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
پور عسگرى عرفان

پور عسگرى عرفان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شريعت

شريعت

مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بهنام على

بهنام على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حاجى جعفرى سحر

حاجى جعفرى سحر

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شرافتى مفرد

شرافتى مفرد

علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عالمى آرانى

عالمى آرانى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
درياب

درياب

مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طالبيان فر

طالبيان فر

روانشناسي | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بهرامى بيقم

بهرامى بيقم

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمدى زادگان

محمدى زادگان

مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خادم فيض

خادم فيض

مهندسي معماري | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمودزاده مرقى

محمودزاده مرقى

علوم تربيتي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خلجى

خلجى

مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
طحانى نشلجى

طحانى نشلجى

مطالعات خانواده | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
متقى فر

متقى فر

زبان وادبيات اسپانيايي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

زبان
عزيزى

عزيزى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان محل خدمت کاشان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
هنرمند

هنرمند

مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قاضيان

قاضيان

مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسداللهى

اسداللهى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عقاداتى كاشى

عقاداتى كاشى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نصرالله زاده

نصرالله زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | محروم-بومي استان اصفهان محل خدمت شهرکاشان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اسداللهى

اسداللهى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابراهيميان

ابراهيميان

مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

اقتصاد | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محبى كيا

محبى كيا

مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اصيلى

اصيلى

مهندسي معماري | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نجارزاده مرقى

نجارزاده مرقى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
وزيرپورآرانى

وزيرپورآرانى

علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صامعى

صامعى

مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زمانى بادى

زمانى بادى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کاشان | شبانه

4سال کانونی / 54 آزمون

زبان
عزيزى فينى

عزيزى فينى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي معماري | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اكبرى يزدلى

اكبرى يزدلى

زبان چيني | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

زبان
شكوه فر

شكوه فر

مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميرابوطالبى

ميرابوطالبى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | محروم-بومي استان اصفهان محل خدمت آران وبيدگل شهرستان کاشان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خالقى ده آبادى

خالقى ده آبادى

مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قطبى

قطبى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ظهيرى موخر زارع

ظهيرى موخر زارع

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهكام

بهكام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مزرعتى

مزرعتى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طالعى

طالعى

مهندسي معماري | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حاجى زاده

حاجى زاده

مترجمي زبان فرانسه | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
بنائى طاهرى

بنائى طاهرى

حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مدنى

مدنى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
وطنى

وطنى

مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خداداديان برزكى

خداداديان برزكى

اديان وعرفان | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
طرفدار

طرفدار

مهندسي صنايع | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حق پرست

حق پرست

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان محل خدمت خوروبيابانک

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضائى قمصرى

رضائى قمصرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عموحسنى كاشانى

عموحسنى كاشانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عباس پور طالكوئى

عباس پور طالكوئى

مديريت بازرگاني | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
غلامى نژاد

غلامى نژاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
هيزمى لتحرى

هيزمى لتحرى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
عريضى

عريضى

ميکروبيولوژي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مرادى غفار

مرادى غفار

مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
وطنخواه

وطنخواه

روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سليمانيان بيدگلى

سليمانيان بيدگلى

مهندسي پليمر | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رويانيان

رويانيان

علوم تربيتي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قربان زاده مفرد لتحر

قربان زاده مفرد لتحر

جامعه شناسي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خرميان

خرميان

مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فرشباف

فرشباف

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حلوائى نياسر

حلوائى نياسر

مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كاشانى

كاشانى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نمازى

نمازى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قنائى

قنائى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عابديان

عابديان

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
پرورش

پرورش

مديريت بازرگاني | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صادقى ونى

صادقى ونى

حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بخشى موحد

بخشى موحد

مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بلغد

بلغد

مديريت بازرگاني | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شيخ استركى

شيخ استركى

مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خداداديان برزكى

خداداديان برزكى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نجارزاده

نجارزاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسينيه

حسينيه

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شفق سرخ

شفق سرخ

مهندسي معماري | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قمصرى

قمصرى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

جامعه شناسي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اسماعيليان

اسماعيليان

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نويدى قره كوشن

نويدى قره كوشن

مديريت بازرگاني | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فرمانيان

فرمانيان

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سكوت آرانى

سكوت آرانى

مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پورتوكل

پورتوكل

مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صابرى

صابرى

باستانشناسي | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
گودرزى

گودرزى

مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
واحدپورفرد

واحدپورفرد

مهندسي برق | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
لاجوردى

لاجوردى

مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نراقى كوه كن

نراقى كوه كن

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رهبرى

رهبرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رمضانى جوشقانى

رمضانى جوشقانى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
رهبرى

رهبرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رافضى

رافضى

علوم تربيتي | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خاجه

خاجه

مهندسي کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حلاج مفرد

حلاج مفرد

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حمامى

حمامى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جورابچى

جورابچى

مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرهودى

فرهودى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
مهدى فر

مهدى فر

مطالعات خانواده | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عصارزاده

عصارزاده

علوم تربيتي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
چاكرى

چاكرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اقبال

اقبال

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كرمعلى راوندى

كرمعلى راوندى

اقتصاد | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
گندمكار سارى

گندمكار سارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بلوچ

بلوچ

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
ميراسمعيلى

ميراسمعيلى

روابطعمومي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ذراتى

ذراتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عابدينى

عابدينى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فكرى نوش آبادى

فكرى نوش آبادى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
كريمشاهى

كريمشاهى

فرش | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
شاهى كاشى

شاهى كاشى

مهندسي معماري | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كسائيان زاده مهابادى

كسائيان زاده مهابادى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
باقرزاده

باقرزاده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شمسائى

شمسائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
احمدى كاشانى

احمدى كاشانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كرباسى

كرباسى

فيزيک مهندسي | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اقبالى نوش آبادى

اقبالى نوش آبادى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زارع مقدم آرانى

زارع مقدم آرانى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فخريه كاشانى

فخريه كاشانى

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خان احمدى دارانى

خان احمدى دارانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرتضوى نيا

مرتضوى نيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
برزگر وركانى

برزگر وركانى

مهندسي برق | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كامش

كامش

فيزيک | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهديان فرد

مهديان فرد

مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خيرانديش ارمكى

خيرانديش ارمكى

فيزيک | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بهرامى بيقم

بهرامى بيقم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حاجت پور

حاجت پور

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ثابت نژاد

ثابت نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

مديريت بازرگاني | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
منتظر

منتظر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خداميان

خداميان

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اجتهدنژاد كاشانى

اجتهدنژاد كاشانى

زبان روسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
محلوجى نژاد

محلوجى نژاد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نوابى نژاد

نوابى نژاد

زبان وادبيات عربي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تهامى

تهامى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جوادزاده برزكى

جوادزاده برزكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عطارى

عطارى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فائق

فائق

مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قسورى

قسورى

فيزيک مهندسي | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مقدم امين

مقدم امين

مديريت صنعتي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زارع جوشقانى

زارع جوشقانى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
يزدانيان

يزدانيان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قاضى

قاضى

مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نوذرزاده آرانى

نوذرزاده آرانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احسانى فرد

احسانى فرد

علوم سياسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
علائيان

علائيان

مشاوره | دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
على نقى پور

على نقى پور

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سنجر آرانى

سنجر آرانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اكبرى نوش آبادى

اكبرى نوش آبادى

مهندسي صنايع | دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
برازنده بهروز

برازنده بهروز

شيمي محض | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اقايى قمصرى

اقايى قمصرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دبستانى

دبستانى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عبدلى

عبدلى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سلامى

سلامى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زلفى

زلفى

مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صباغى

صباغى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چنارى

چنارى

مهندسي عمران | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

حقوق | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
الوان كاريان

الوان كاريان

مهندسي معدن | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يوسفى زمان آباد

يوسفى زمان آباد

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على زاده ابوزيدآبادى

على زاده ابوزيدآبادى

مهندسي مکانيک | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فرزين

فرزين

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سكوت

سكوت

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سعيدى تبار

سعيدى تبار

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسن تقى

حسن تقى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مداح جزئى

مداح جزئى

زيست فناوري | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حقيقت خواه

حقيقت خواه

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابراهيم پور كومله

ابراهيم پور كومله

مهندسي کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نمكى

نمكى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زنجيرزن

زنجيرزن

مديريت بازرگاني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بهمنى

بهمنى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
توفيقى

توفيقى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پناهى

پناهى

مهندسي پليمر | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رضائى زارع

رضائى زارع

روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم کامپيوتر | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نيكخواه وركانى

نيكخواه وركانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بوجارى

بوجارى

گياه پزشکي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ناصرآبادى

ناصرآبادى

مديريت بيمه اکو | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سلمان يزدلى

سلمان يزدلى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهديزاده

مهديزاده

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ديدار نوش ابادى

ديدار نوش ابادى

مهندسي معدن | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آيتى

آيتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
گيلاسى

گيلاسى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كامران منش

كامران منش

فيزيک | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سلمانى على آبادى

سلمانى على آبادى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسن پور محمود آبادى

حسن پور محمود آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كرباسى

كرباسى

فيزيک | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رهبرنژاد

رهبرنژاد

علوم کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نعلچى

نعلچى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شماعى كاشانى

شماعى كاشانى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
آمرزش

آمرزش

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اربابى لتحرى

اربابى لتحرى

مهندسي معدن | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كرباسى بافى

كرباسى بافى

مهندسي عمران | دانشگاه تفرش | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اكرمى فينى

اكرمى فينى

مهندسي برق | دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
گندمكار

گندمكار

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مولائى

مولائى

فيزيک مهندسي | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حلوائى نياسر

حلوائى نياسر

فيزيک مهندسي | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نوروززاده

نوروززاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهديان

مهديان

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شفابخش

شفابخش

رياضيات وکاربردها | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حاجى جعفرى

حاجى جعفرى

فيزيک | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

فيزيک مهندسي | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صلواتى

صلواتى

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
استحقاقى

استحقاقى

مديريت بازرگاني | دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صباغى قهرودى

صباغى قهرودى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حلاج مفرد

حلاج مفرد

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
معين

معين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورقدرت

پورقدرت

مهندسي برق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اشترى برزكى

اشترى برزكى

مهندسي پليمر | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
غلامى نشلجى

غلامى نشلجى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نجفى فينى

نجفى فينى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حمامى زاده يزدلى

حمامى زاده يزدلى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وليدائى نوش آبادى

وليدائى نوش آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قصبى

قصبى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
يوسف پور كاشى

يوسف پور كاشى

امار | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
موحديان

موحديان

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رجبى جعفركى

رجبى جعفركى

فيزيک | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بهروزى نژاد

بهروزى نژاد

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نايبى طاهرى

نايبى طاهرى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اكبرى تتماج

اكبرى تتماج

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمديه

محمديه

مهندسي برق | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
انصارى

انصارى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بوجارى قمصرى

بوجارى قمصرى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بيگى

بيگى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خدادادنوش آبادى

خدادادنوش آبادى

فيزيک مهندسي | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گرام

گرام

مديريت بازرگاني | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نامورى

نامورى

مديريت مالي | دانشگاه ميبد | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زرگرزاده

زرگرزاده

مهندسي عمران | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شيرزادى

شيرزادى

مهندسي عمران | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
وردى

وردى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پورهاشمى

پورهاشمى

فيزيک | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حكاك زاده

حكاك زاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى فرد

حسينى فرد

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فدائى فينى

فدائى فينى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ربانى پور

ربانى پور

مهندسي شيمي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سمسارى بيدگلى

سمسارى بيدگلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عسگرى كاشانى

عسگرى كاشانى

شيمي محض | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ساعتى

ساعتى

زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرشادنيا

فرشادنيا

اقتصاد | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نجاريان

نجاريان

شيمي محض | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گلابچى

گلابچى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سيدى آرانى

سيدى آرانى

شيمي محض | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صباغيان

صباغيان

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اخبارى

اخبارى

فيزيک | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شكارى

شكارى

ميکروبيولوژي | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضازاده قزاآن

رضازاده قزاآن

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
توسلى نياسرى

توسلى نياسرى

شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رخشان

رخشان

مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
استادتجرگانى فينى

استادتجرگانى فينى

امار | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اكرميان كاشانى

اكرميان كاشانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
وحيدى

وحيدى

مديريت بازرگاني | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زراعت كار

زراعت كار

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

شيمي محض | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريمى اسدآبادى

كريمى اسدآبادى

شيمي محض | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مبشركاشانى

مبشركاشانى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
معمار

معمار

رياضيات وکاربردها | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قبورى

قبورى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حكمت

حكمت

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
هدايتى قزاان

هدايتى قزاان

مديريت صنعتي | دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ذوقى

ذوقى

مهندسي عمران | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قهارى

قهارى

مهندسي طبيعت | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كشاورزى سه ده

كشاورزى سه ده

زيست شناسي جانوري | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مقدم فر

مقدم فر

علوم کامپيوتر | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
غفارى نژاد

غفارى نژاد

مديريت دولتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طرفدار

طرفدار

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رمضان پور فينى

رمضان پور فينى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صحيحى

صحيحى

شيمي محض | دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شفائى

شفائى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
داورى

داورى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه زابل | شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خلدى

خلدى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
موحدى نژاد

موحدى نژاد

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حبيب زاده قمصرى

حبيب زاده قمصرى

معارف اسلامي واخلاق | موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم | مجازي دولتي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی